TAČR 2019 prosinec Théta 3 – UZAVŘENÉ

VYHLÁŠENÍ 3. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU THÉTA

Cílem je podpora výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky se zaměřením na:

 • podporu projektů ve veřejném zájmu (podprogram 1),
 • nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi (podprogram 2),
 • podporu dlouhodobých technologických perspektiv (podprogram 3).

Deadline/uzavření soutěže TAČR:

 • Konec soutěžní lhůty (ukončení podání návrhů projektů v ISTA) 19. 12. 2019 v 16:30:00 hod.
 • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu z datové schránky hlavního uchazeče do datové schránky poskytovatele 19. 12. 2019 v 23:59:59 hod.
 • Pokud bude hlavním příjemcem VUT – za FAST odesílá OPT
 • doklady k prokázání způsobilosti uchazeče – za VUT odesílá 1x RE

Nahlášení připravovaných projektů nejpozději do 2. 12. 2019, na mail: stepanova@vutbr.cz

Deadline VUT FAST OPT: 16. 12. 2019 do 8 hod, zahájení schvalování v Apollo.

 

Veškeré informace naleznete: https://www.tacr.cz/program-theta-vyhlaseni-3-verejne-souteze/

Informace k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány prostřednictvím HELPDESK dostupného na internetové adrese www.tacr.cz/hesk

Informační systém podávání projektů: aplikace přihlášky ISTA

 

Zahájení řešení projektů 1. 7. – 1. 10. 2020

Nejzazší termín ukončení řešení projektu 31. 12. 2025

Délka řešení projektu 12 – 48 měsíců

Vyhlášení výsledků veřejné soutěže do 30. 6. 2020, dotace na účtu VUT cca 2-3 měsíce od podepsání smlouvy.

 

V projektu nutno dosáhnout alespoň jednoho výstupu/výsledku viz ZD 5 a 6, jediným druhem výsledku může být rovněž kategorie “O“ – ostatní výsledky. V podprogramu 1 se předpokládá dosažení především následujících druhů výsledků: Hneleg, Hkonc, NmetA, NmetC, NmetS, R.

Uchazeči si musí vybrat jeden hlavní a nejvýše dva vedlejší cíle Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (NPOV), přičemž volba vedlejšího cíle NPOV není povinná, viz příloha Struktura cílů NPOV.

 

Uchazeči musí zvolit hlavní cíl následovně:

V podprogramu 2 z oblasti 2 Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů.

V podprogramu 1 a 3 mohou uchazeči zvolit hlavní cíl ze všech oblastí a podoblastí.

Vedlejší cíl/cíle může uchazeč vybrat ze všech oblastí NPOV.

 

V návrhu projektu musí být povinně zvolen jeden hlavní obor, jeden vedlejší obor a jeden další vedlejší obor CEP (Centrální evidence projektů) a FORD (Fields of Research and Development – Oblasti výzkumu a vývoje). Obory CEP a FORD by měly být v souladu.

Hlavním oborem CEP může být pouze JF a JE (JF – Jaderná energetika a JE – Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie).

Hlavním oborem FORD mohou být pouze Energy and fuels a Nuclear related engineering.

Vedlejší a další vedlejší obor CEP a FORD lze zvolit ze všech kategorií bez omezení.

V návrhu projektu má uchazeč možnost se přihlásit k prioritnímu výzkumnému cíli. Volba prioritních výzkumných cílů není pro uchazeče povinná.

 

Bonifikace:

Pro tuto veřejnou soutěž bude jedním z hodnoticích kritérií bonifikačního charakteru „Účast v platformách v oblasti energetiky spadajících pod OECD“. Uchazeč prokáže účast v těchto platformách doložením smluvního vztahu s danou platformou – např. ve formě Letter of National Participation aj., viz ZD str. 11.

 

Pokud činnost v souvislosti s řešením projektu vyžaduje zvláštní povolení v souladu s § 18 odst. 2 písm. b) ZPVV, musí být součástí dokumentů k prokázání způsobilosti rovněž jeho kopie (např. doklad o oprávnění k podnikání nebo oprávnění dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání).

Způsobilým zahraničním uchazečem je takový subjekt, který doloží vybrané údaje z účetní závěrky za roky 2015, 2016, 2017. Tyto údaje musí být doloženy přílohou.

 

Uchazeči projektu (str. 2 ZD):

 • výzkumné organizace, které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky
 • podniky, které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáží schopnost projekt spolufinancovat

Hlavním uchazečem musí být pouze subjekt, který má provozovnu či pobočku v ČR.

 

Pokud se na řešení projektu hodlá podílet více uchazečů, v návrhu projektu musí být popsána spolupráce hlavního uchazeče a dalších účastníků. Důležitý je zejména popis způsobu řízení projektu, rozdělení práv a přístup k výsledkům projektu.

Uchazeč je povinen uvést v rámci návrhu projektu: vlastnickou strukturu a údaje o majetkových účastech v jiných právnických osobách, viz příloha.

 

Povinné přílohy návrhu projektu:

Podprogram 2

 • Uchazeč musí ke každému hlavnímu výsledku doložit jednu povinnou přílohu, a to průzkum trhu, ZD str. 8
 • P – patent, pokud je výsledkem, nutno doložit patentová rešerše, ZD str. 9, 10.
 • O – ostatní výsledky: povinnou přílohou je odhad potenciálního využití.

Podprogram 1 a 3

 • k výsledku druhu NmetS – metodika schválená příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence daná problematika spadá: povinnou přílohou je Formulář pro druh výsledku NmetS.

Pro zapojení externího aplikačního garanta – nutno přiložit např. Letter of Intent nebo smlouva o využití výsledků nebo smlouva o smlouvě budoucí, memorandum. Řešitel si vybere jednu z výše uvedených. Vzorový LoI či smlouvu o využití výsledků připravilo právní odd. RE, viz příloha. LoI musí podepsat zástupce AG. Smlouvu musí podepsat statutární zástupci všech participujících stran.

Všechny dokumenty je nutno nechat ověřit písemně JUDr. Kubešou z RE. V případě LoI postačí mailové vyjádření právníka. V případě smlouvy je nutno dodat s průvodkou včas na OPT, bude zajištěn podpis rektora. Podpisy sjednávejte v předstihu, nejlépe 10 dnů před termínem.

 

Aplikační garant (AG) , ZD 13:

Každý návrh projektu musí mít alespoň jednoho aplikačního garanta, který má sídlo v ČR. Aplikačním garantem se rozumí subjekt (právnická osoba či podnikající fyzická osoba), který projektu napomáhá výzkumná řešení validovat, pilotovat, provazovat s cílovou skupinou a orientovat je na jejich praktické využití, viz více v Příloze č. 2 ZD.

 Rozlišujeme:

Interního garanta, pokud náleží mezi uchazeče

Externí garanta, nevystupuje jako hlavní uchazeč nebo další účastník v návrhu projektu

 

Specifické požadavky na aplikačního garanta:

 • Podprogram 1: aplikačním garantem mohou být pouze ústřední orgány státní správy a územně samosprávné celky (oba pouze externí)
 • Podprogram 2: aplikačním garantem může být pouze podnik (pouze interní)
 • Podprogram 3: aplikačním garantem může být podnik (pouze interní), výzkumná organizace (interní/externí), ústřední orgány státní správy – to pouze ve výjimečných a odůvodněných případech (pouze externí)

 

 

Intenzita podpory (str. 13 a 14 ZD):

Pro projekty podpořené v 3. veřejné soutěži programu THÉTA se předpokládá rozdělit: 735 mil. Kč

Maximální částka podpory na jeden projekt: podprogram 1 (10 mil. Kč), podprogram 2 a 3 (není stanovena)

Maximální intenzita podpory na projekt: podprogram 1 a 3 (90%), podprogram 2 (60%)

VO může dosáhnout až 100% míry podpory. Intenzitu podpory pro podnik ukazuje tabulka ZD str. 15.

V případě, že VUT se rozhodne spolufinancovat projekt, (např. z důvodu jediného uchazeče v projektu, může využít veřejné nebo neveřejné zdroje), v tomto případě vloží řešitel závazek prohlášení o spolufinancování projektu do Apolla. Závazek musí být podepsán řešitelem a vedoucím ústavu; konzultován s OPT.

 

Způsobilé náklady, viz VP – Všeo. podmínky str. 20:

Osobní náklady: Náklady na mzdy nebo platy a povinné odvody ZP, SP, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (34,22%), sociální fond – 1,5 %. Uznatelné osobní náklady jsou tedy hrubá mzda krát 1,3572 (součet pojištění a soc. fondu) – tj. plus 35,72 %.  Náhrady z mezd: uznatelné (náhrady za dovolenou a nemoc u pracovníka s pevně stanoveným prac. úvazkem);

Odměny: uznatelné (jen u zaměstnanců s úvazkem na projektu); do výše maximálně dvou měsíčních platů, str. 20 VP

Maximální mzdový tarif: nestanoveno – HPP, DPČ, DPP musí odpovídat schválenému mzdovému, platovému nebo jinému předpisu příjemce, informace na OPT nebo personálním odd FAST.

Stipendia:  uznatelná, resp. jejich poměrná část na projektu, pokud je z rozhodnutí o udělení stipendia zřejmé, že je uděleno na výzkumnou činnost v rámci projektu; poskytovatel upozorňuje uchazeče, že je třeba zajistit úpravu licenčních podmínek mezi studentem a vysokou školou ve smyslu § 60 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

Pozor: Zařazení stipendií do projektu vždy předem konzultujte s OPT. Na VUT není tento náklad doporučován.

Náklady na subdodávky: omezeny 20 % z celkových uznaných nákladů všech účastníků projektu za celou dobu řešení. Dodavatelem subdodávek nesmí být člen řešitelského týmu nebo osoba spojená s příjemcem.

Ostatní přímé náklady:  např. na ochranu práv duševního vlastnictví, další provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu, kterými jsou materiál, služby a drobný hmotný a nehmotný majetek, náklady na opravy a údržbu hm. a nehm. majetku, část ročních odpisů dlouhodobého hm. a nehm. majetku, cestovní náklady – vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu, pokud se služební cesty účastní zaměstnanec s úvazkem na projektu. Náhrady za využití soukromého vozidla jsou uznatelné pouze do výše nákladů na přiměřený způsob hromadné dopravy v uvedené době.

Info k DPH: všechny projekty, které budou řešeny v rámci nehospodářské činnosti podáváte pouze v režimu „bez nároku na DPH“, tzn. náklady plánujete do projektu vč. DPH. DPH tak bude uznatelným nákladem.

Nepřímé náklady: flat rate ve výši 25% (bez subdodávek)

 • Výpočet režijních nákladů: osobní náklady + ostatní přímé náklady (př. cestovné, další provozní náklady, náklady na duševní vlastnictví apod.),  (již ne subdodávky!) × 0,25 = výše režií v Kč

Náklady na řešení projektu jsou uznatelné od data zahájení řešení projektu.

Nezpůsobilé náklady: investice, náklady doložené pouze interními účetními doklady (vnitrofakturami)

 

  Jakým způsobem je projekt podán:

 1. řešitel vyplní návrh projektu v ISTA včetně povinných příloh; řešitel si může nechat projekt nasdílet u: stepanova@vutbr.cz
 2. nechá ověřit LoI, popř. smlouvu (při zapojení externího aplikačního garanta) – ověření provede JUDr. Kubeša, mail: kubesa@ro.vutbr.cz
 3. řešitel si před odesláním návrh v systému ISTA zkontroluje, následně projekt elektronicky odešle
 4. Po elektronickém odeslání návrhu projektu prostřednictvím ISTA vlastník návrhu projektu (vlastník návrhu projektu je osoba, která založila návrh projektu v ISTA) vygeneruje dokument „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA“, dále jen „Potvrzení“
 5. Hlavní uchazeč odesílá prostřednictvím své datové schránky „Potvrzení“ do datové schránky poskytovatele. Je-li VUT hlavním uchazečem v projektu, zašle řešitel Potvrzení na OPT, které zajistí odeslání

 

Důležité termíny VUT/FAST:

FÁZE 1: Do  16. 12. 2019 do 8hod. dodat na OPT

 • Projekt zadán v Apollu včetně identifikačního čísla z ISTA /formát TK030 (cesta v Apollo: Výzkum a vývoj – projekty – založit nový grantový projekt – TAČR)
 • V Projektové složce Apollo nahrán:
  • draft návrhu projektu vč. financí z ISTA
  • Potvrzení certifikačního orgánu pro druh výsledku NmetS (je-li relevantní)
  • LoI + schvalovací mail od JUDr. Kubeše (preferovaná varianta); popř. smlouva o účasti
  • závazek prohlášení o spolufinancování (je-li relevantní)

FÁZE 2: zaslat OPT nejpozději 19. 12.2019 do 10 hod.  e-mailem stepanova@vutbr.cz) Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA – kde je VUT hlavním uchazečem (OPT odesílá hromadně přes datovou schránku)

Ke stažení jsou v ZIP tyto dokumenty: 

Letter of Intent (vzor)

smlouva o účasti (vzor)

závazek prohlášení o spolufinancování

vlastnická struktura a majetkové účasti

TA ČR informuje, že Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), Energetický regulační úřad (ERÚ) a Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) zveřejnily své postupy pro poskytování role aplikačního garanta https://www.tacr.cz/zverejneni-postupu-ministerstva-prumyslu-a-obchodu-energetickeho-regulacniho-uradu-a-statniho-uradu-pro-jadernou-bezpecnost-pro-poskytnuti-role-aplikacniho-garanta/

check list