TAČR 2019 říjen ÉTA 3 – UZAVŘENÉ

Aktuálně:

Prezentace ze seminářů v Praze a v Brně 11. 9. a 13. 9. 2019 (dopolední blok k soutěži ÉTA, odpoledne Cofound, Kappa, a další). Také na webu TAČR.

Seminář v Praze (sídlo TAČR) dne 25. 9. 2019 (výlučně k soutěži ÉTA). Prezentace a videozáznam semináře můžete shlédnout zde.

 

Program ÉTA: Podporuje propojení aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Obrací se na výzkumnou komunitu společenských věd, humanitních věd a umění (SHUV), aby navrhovala řešení výzev a příležitostí 21. století v reakci na sociální, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny.

 

Nepřehlédněte:

 1. ISTA: Je možné, že se v části Statutár načtou i jiné osoby, které nejsou statutárním zástupcem. Je potřeba uvést celé jméno a funkci oprávněného statutára v komentáři.
 2. Nově možno na VUT volit metodu výpočtu režií „flat rate„ nikoliv „full-cost“ jako doposud! – viz níže v části Způsobilé náklady
 3. Novinka – Apollo: Náklady projektu v tabulce Programy financování vyplňujete částky jako obvykle v tis. Kč, ale můžete je již uvádět s větší přesností (ca 3 desetinná místa) a vyhnout se tak dosavadnímu nepříjemnému automatickému zaokrouhlování systémem (průvodka generovaná ve schvalovacím kolečku zatím zůstává bez desetinných míst).

 

Deadline/uzavření soutěže TAČR: 31 . 10. 2019

Způsob podávání návrhů projektů: elektronicky datovou schránkou hlavního uchazeče

Deadline VUT RE: do 14. 10. 2019 nahlásit zájem o účast v soutěži na OPT

Deadline VUT FAST OPT: 25. 10. 2019

Zahájení řešení projektů 1. 4. – 1. 8. 2020

Nejzazší termín ukončení řešení projektu 31. 12. 2023

Délka řešení projektu 12-45 měsíců

Konec hodnocení a výsledky na webu TAČR: do 31. 3. 2020

Uchazeči (str. 3-4 ZD):

 • výzkumné organizace (VO), které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky, pouze za předpokladu NEHOČ (!Pokud by náklady výzkumné organizace v rámci projektu byly spojené s hospodářskou činností, hlásí se subjekt do soutěže jako podnik. Str. 18 ZD).
 • podniky – právnické osoby či podnikající fyzické osoby, které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáží schopnost projekt spolufinancovat
 • další právnické osoby – vymezení na str. 3-4 ZD; subjekty bez hospodářské činnosti a vztahu k ní (např. organizační složky státu). Mohou být uchazečem pouze v případě, že mezi uchazeči projektu bude alespoň jeden podnik nebo výzkumná organizace.

Hlavním uchazečem v této veřejné soutěži může být podnik, výzkumná organizace nebo další právnické osoby.

Uchazeč je povinen uvést v rámci návrhu projektu:

 • vlastnickou strukturu, tj. fyzické a právnické osoby s podílem v právnické osobě uchazeče
 • údaje o majetkových účastech uchazeče v jiných právnických osobách

(k dispozici v příloze níže nebo Vám je zašleme e-mailem na vyžádání)

O kolik lze žádat:

 • Ve 3. veřejné soutěži programu ÉTA se předpokládá rozdělit  580 mil. Kč
 • Maximální částka podpory na jeden projekt není stanovena (do limitu Nařízení Komise (EU) č. 651/2014)
 • Maximální intenzita podpory na projekt  80 %
 • VO až 100 % za předpokladu nehospodářské činnosti (NEHOČ)

Očekávané výstupy/výsledky – výčet na str. 6 ZD. Příklady výsledků typu O (ostatní) uvádí ZD na str. 7 a patří sem třeba mobilní aplikace nebo různé pedagogicko-didaktické postupy (didaktická metoda, pomůcka, učebnice…).

Povinné přílohy návrhu projektu (ZD str. 10): Bez doložení povinných příloh nepřijme poskytovatel návrh projektu do veřejné soutěže.

 1. LoI nebo Smlouva o účasti (vzory ke stažení níže) – v případě zapojení externího AG. Dokument vhodné nechat zkontrolovat JUDr. Kubešou, zda splňuje požadavky TAČR.
 2. k plánovanému výsledku druhu NmetS – metodika schválená příslušným orgánem státní správy (Formulář ke stažení na webu vyhlášení a v ZD)
 3. k plánovanému výsledku druhu P – patent: příjemce musí doložit patentovou rešerši (viz str. 10 ZD)

Prokázání způsobilosti uchazeče:

 • Čestné prohlášení uchazeče/Sworn statement of the applicant – 1x za všechny uchazeče VUT odešle RE (podmínky a doložení způsobilosti uchazeče na str. 8 ZD).
 • VUT splňuje povinnost zveřejnit účetní závěrku tím, že vydává výroční zprávu o hospodaření.

Další informace/kritéria:

 • Zvolíte hlavní a vedlejší cíl/e NPOV – pozor, hlavní cíl nelze volit oblast 6 (Bezpečná společnost) – str. 12 ZD, bod 7
 • Zvolíte obory CEP a FORD – pouze z okruhů vyjmenovaných na str. 12 ZD, bod 8.
 • Zvolíte minimálně jednu ze 4 oblastí (člověk a společnost, člověk a prostředí pro jeho život, člověk a ekonomika, člověk a společenský systém) a následně alespoň jednu výzvu 21. století z dané oblasti a případně další výzvy, které již nemusí být z jeho vybrané oblasti, k jejichž naplnění přispěje úspěšné vyřešení projektu (str. 12 ZD a Příloha 1)
 • Projekty musí naplnit alespoň jednu ze 3  aspektů SHUV (inovačního ekosystému společenských, humanitních a uměleckých věd) – str. 15-16 ZD:
 1. Využívání přínosů multidisciplinárních přístupů
 2. Propojení výzkumu technického a netechnického charakteru
 3. Využití výstupů základního výzkumu k aplikacím

 

Finanční podpora, její výše a způsob poskytnutí (str. 18 ZD):

 • Maximální intenzita podpory na jeden projekt je 80 % celkových uznaných nákladů.
 • VO mohou obdržet až 100 intenzitu podpory, a to pouze na své nehospodářské činnosti.
 • Platí, že musí být dodržena nejvyšší povolená 80% intenzita podpory na projekt, příjemci podpory musí tedy vždy uhradit minimálně 20 % prostředků nutných na spolufinancování projektu z ostatních zdrojů.
 • Přítomnost účinné spolupráce v projektu může navýšit míru podpory podniku až o 15 % – viz tabulku na str. 19 ZD.

Způsobilé náklady viz str. 18 ZD a čl. 17 Všeobecné podmínky v6:

Osobní náklady: Náklady na mzdy nebo platy a povinné odvody ZP, SP, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (34,22%), sociální fond – 1,5 %. Uznatelné osobní náklady jsou tedy hrubá mzda krát 1,3572 (součet pojištění a soc. fondu) – tj. plus 35,72 %. Mzdy, odměny z DPČ a DPP musí odpovídat schválenému mzdovému předpisu (a jsou v místě a čase obvyklé).

Náhrady z mezd: uznatelné (náhrady za dovolenou a nemoc u pracovníka s pevně stanoveným prac. úvazkem); dle zákoníku práce a to u pracovníka s pevně stanoveným pracovním úvazkem v projektu

Odměny: uznatelné (jen u zaměstnanců s úvazkem na projektu); do výše maximálně dvou měsíčních platů

Maximální mzdový tarif: nestanoveno – HPP, DPČ, DPP musí odpovídat schválenému mzdovému, platovému nebo jinému předpisu příjemce. Tabulka průměrných mezd do projektu podle pracovního zařazení je ke stažení níže.

Doporučený úvazek: nestanoveno

Stipendia:  uznatelná, resp. jejich poměrná část na projektu, pokud je z rozhodnutí o udělení stipendia zřejmé, že je uděleno na výzkumnou činnost v rámci projektu; poskytovatel upozorňuje uchazeče, že je třeba zajistit úpravu licenčních podmínek mezi studentem a vysokou školou ve smyslu § 60 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

Pozor: Zařazení stipendií do projektu vždy předem konzultujte s OPT. Pokud budou práce studenta přímo spojeny se vznikem VaV výsledků projektu a proto i s autorským nárokem na práva k výsledkům, bylo by nutné uzavřít licenční smlouvu. Taková smlouva ale přináší mnoho komplikací a je tedy vhodnější v takovém případě zapojit studenta formou úvazku na projektu (DPP). Dbejte proto prosím zvýšené pozornosti při plánování zapojení a formulování popisu činností pro jednotlivé studenty/ a zaměstnance na projektu. 

Subdodávky: omezeny 20 % z celkových uznaných nákladů všech účastníků projektu za celou dobu řešení;

Pozor: ISTA uvádí kapitolu v tomto znění: „Subdodávky/služby“. Uvádějte zde však pouze subdodávky. Služby naopak zahrňte do kapitoly Další provozní náklady (viz Všeobecné podmínky v6 str. 21)

Ostatní přímé náklady zahrnují tyto položky (v tabulce rozpočtu ISTA se automaticky sčítají):

a) náklady na ochranu práv duševního vlastnictví,

b) další provozní náklady,

c) náklady na opravy a údržbu hmotného a nehmotného majetku,

d) část ročních odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,

e) cestovní náklady – Pozor: cestovné AUV pouze do výše přiměřeného způsobu veřejné dopravy! – viz Všeobecné podmínky v6 str. 21. AUS plánujte v rámci nepřímých nákladů.

 

Nepřímé (režijní) náklady: pro uchazeče VUT FAST volte metodou “flat rate” do výše 25 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů příjemce v příslušném roce, mimo nákladů na investice (výpočet bude shodně s ISTA – bez subdodávek)

V době řešení projektu se pak meziročně nově posoudí/upraví % sazba režií podle nové výše SPN fakulty.

 • Výpočet nepřímých nákladů metodou flat rate: Osobní náklady + Ostatní přímé (věcné) náklady (př. cestovné, drobný materiál, náklady na duševní vlastnictví, služby) × 0,25 = výše režií v Kč (subdodávky do výpočtu u metody flat rate nevstupují!)

 

Investiční náklady: nezpůsobilé (str. 20 ZD) – pouze odpisy

Info k DPH: všechny projekty, které budou řešeny v rámci nehospodářské činnosti (VUT v roli VO) podáváte pouze v režimu „bez nároku na DPH“, tzn. náklady plánujete do projektu vč. DPH.

DPH tak bude uznatelným nákladem. Otázky k DPH v projektech TAČR řeší Ing. Romana Sasková

Spolufinancování: min. 20 % z ostatních zdrojů na projekt (V návrhu projektu se nerozlišují ostatní veřejné a neveřejné zdroje.)

 

Aplikační garant v projektu:

Aplikační garant (AG): Podmínky najdete v ZD str. 16 a přehledně v Příloze 2 ZD – Aplikační garant.

Každý návrh projektu musí mít alespoň jednoho aplikačního garanta se sídlem v ČR. Aplikačním garantem se rozumí subjekt (právnická osoba či podnikající fyzická osoba), který projektu napomáhá výzkumná řešení validovat, pilotovat, provazovat s cílovou skupinou a orientovat je na jejich praktické využití. AG může být:

 • Interní AG (hlavní uchazeč nebo další účastník v návrhu projektu): podnik, výzkumná organizace, další právnické osoby
 • Externí AG (nevystupuje jako hlavní uchazeč nebo další účastník v návrhu projektu): jakákoliv právnická osoba, která nenaplňuje definici podniku (např. výzkumné organizace, organizační složky státu, jimi zřízené příspěvkové organizace a územní samosprávné celky, obce, neziskové organizace, kulturní instituce, sociální zařízení, základní a střední školy, fakulty, nadace a charity, inovační agentury, zastřešující organizace, spolky hájící zájmy určité části společnosti apod.).
  • Externí AG doloží způsob a míru svého zapojení a zájem o využívání hlavního výstupu/výsledku projektu formou povinné přílohy (Letter of Intent- LoI, využijte prosím vzor ke stažení níže) a popíše v návrhu projektu v ISTA
 • Můžete také využít předjednaných AG (Příloha ZD – Tematické preference vybraných aplikačních garantů) v jimi preferovaných výzvách 21. století. Přehled všech tematických okruhů najdete v Příloze 1 ZD – Výzvy 21. století a 4 oblasti programu ÉTA)

Pozor: Pokud bude AG nezisková organizace jako například spolek, může vystupovat jako interní nebo externí AG. Pokud bude interním AG, bude v projektu vystupovat jako typ uchazeče podnik. Pokud spolek nebude přímo zapojen do řešení projektu (tj. nebude součástí konsorcia uchazečů), může vystupovat v projektu jako externí AG.

Mnoho dotazů na FAQ k soutěži se právě k zapojení AG vztahuje, můžete se podívat na odpovědi TAČR zde.

 

web odkazy: výzva (dole je odkaz na ZD, všechny přílohy vč. Všeobecných podmínek v6); zadávací dokumentace výzvy; aplikace přihlášky ISTAzákladní informace (příručka); FAQ

 

Důležité termíny OPT:

do 14. 10. 2019 – nahlásit na OPT  kdo podává

do 25. 10. 2019 – ke kontrole vč. Apollo dodat OPT následující:

V Apollo vyplnit/přiložit:

 • Vyberte program financování TL030
 • Označení projektu vyplňte dle ISTA (začíná „TL03…..“) – CEP označení ponechejte volné
 • Vyplňte žlutou tabulku Programy financování
 • Do Projektové složky vloženo:
  • návrh ISTA vč. financí
  • LoI pro každého externího AG zkontrolovaný JUDr. Kubešou a podepsaný za AG (využijte prosím vzory níže ke stažení); náležitosti viz str. 10 ZD
  • Pokud chcete uzavřít Smlouvu o účasti s externím AG (není vyžadováno, stačí LoI), musí projít celým procesem uzavírání smluv na FAST.
  • Pokud relevantní: závazek spolufinancování podepsaný řešitelem a vedoucím ústavu – dle metodiky FAST (konzultujte prosím s OPT předem)
 • pozor: 
  • Všechny projekty, kde je VUT dalším uchazečem (nikoliv hlavním), bude jako hlavní příjemce uveden v Apollo (část Vykonavatelé a útvary) subjekt hlavního uchazeče dle návrhu projektu (firma, jiná VO…). Ústav fakulty tedy vyplníte jako spoluuchazeče (spolupříjemce). V některých případech bude nutno firmu nebo nenalezený subjekt do Apollo nově vložit – kontaktujte prosím OPT**.
  • Hlavní řešitel (osoba) za projekt v přihlášce Apollo však musí být z VUT FAST.

do 31. 10. 2019 do 12:00zaslat OPT Potvrzení o odeslání návrhu v ISTA v pdf (obsahuje platný certifikát e-razítka z ISTA) – pouze v případě VUT v roli hlavního uchazeče. Odešleme na TAČR za uchazeče FAST datovkou.

 

Kontakt OPT: Zuzana Kyjovská

 

Dokumenty ke stažení – vše níže najdete v jednom balíku (formát ZIP): zde

 • ISTA – vlastnická struktura VUT a údaje o majetkových účastech VUT – nutno vyplnit v části 2. Uchazeči projektu
 • vzor LoI a Smlouvy o účasti revidovaný právním odd. RE
 • shrnutí 3. výzvy ÉTA připravené projekt. oddělením RE
 • Tabulka průměrných mezd a související směrnice
 • ISTA – komentář k původu zdrojů (spolufinancování) – část 6. Finanční plán (pouze pokud je relevantní spolufinancování / z IP**)
 • prezentace a videozáznam ze semináře pro uchazeče – ke stažení zde