TAČR 2020 únor Prostředí pro život 2 – UZAVŘENÉ

AKTUÁLNĚ:

V rámci jednoho výzkumného tématu může být VUT  uchazečem pouze v jednom návrhu projektu bez ohledu na jeho roli (hlavního uchazeče nebo dalšího účastníka). Pokud se bude uchazeč v jednom výzkumném tématu vyskytovat ve více projektech, nebude žádný projekt s výskytem tohoto uchazeče v tomto tématu přijat do veřejné soutěže – do 13.12.2019 prosím nahlásit zájemce o program na OPT.

Záznam ze semináře pro uchazeče z 5. 12. 2019: na webu TAČR

 

2. veřejná soutěž  – Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život

Podprogram 3 – Dlouhodobé environmentální a klimatické perspektivy

  

Důležité termíny:

Začátek soutěžní lhůty 28. 11. 2019

Konec soutěžní lhůty – 19. 2. 2020 do 16.30 pro podání projektu

Odeslání Potvrzení podání elektronického návrhu projektu z datové schránky hlavního uchazeče 19. 2. 2020

Vyhlášení výsledků veřejné soutěže do  30. 6. 2020

Zahájení řešení projektu: 1. 7. 2020 – 1. 1. 2021

Nejzazší termín ukončení řešení projektu: 31. 12. 2026

Délka řešení projektu: 6 – 6,5 roku

 

Zaměření programu:

Cílem podprogramu 3 je podpora holistických přístupů a dlouhodobých přírodě blízkých řešení a technologických perspektiv v ochraně životního prostředí k naplnění všech tří specifických cílů Programu. Problematiky budou zkoumány, prověřovány a rozpracovány prostřednictvím aktivit zejména výzkumných organizací. Bude se jednat o dlouhodobé projekty aplikovaného výzkumu (se zahrnutím nezbytných činností orientovaného základního výzkumu), u kterých se neočekává okamžitá aplikace a které budou podporovat systémová a komplexní environmentální řešení.

V podprogramu 3 budou vybírány projekty, které budou řešit jedno ze 7 zadaných výzkumných témat v oblasti životního prostředí.

Vzhledem k délce projektů v tomto podprogramu jsou očekávány také významné efekty v zapojení mladých výzkumných pracovníků (možnost zapojení zejména doktorandů a jejich orientaci na problematiku ochrany životního prostředí) a internacionalizaci environmentálního výzkumu.

 

Výzkumná téma Název výzkumného tématu Alokace na jeden projekt
č. 1 Sucho a změna klimatu v širších souvislostech 320 miliónů Kč
č. 2 Vodní systémy a vodní hospodářství v ČR v podmínkách změny klimatu 247,5 miliónů Kč
č. 3 Ovzduší a klima 248 miliónů Kč
č. 4 Odpadové a oběhové hospodářství, environmentální bezpečnost 227,5 miliónů Kč
č. 5 Ochrana přírody, krajiny a biodiverzity 244 miliónů Kč
č. 6 Horninové prostředí a suroviny 228 miliónů Kč
č. 7 Socioekonomický výzkum v oblasti ŽP 135 miliónů

 Specifické podmínky veřejné soutěže:

 • Zaměření projektu na zvolené výzkumné téma – Cílem projektu v podprogramu 3 je vytvořit výzkumné centrum, které se bude dlouhodobě věnovat očekávaným cílům v zadaném tématu, přinášet zvyšování znalostí a podporovat jejich lepší využívání. Výzkumná témata jsou uvedena v přílohách č. 2–8 Zadávací dokumentace.
 • Projekt se přihlásí k řešení pouze jednoho vybraného výzkumného tématu, u kterého musí naplnit všechny hlavní a dílčí cíle daného výzkumného tématu. Uchazeči musí zajistit, aby návrh projektu, jeho činnosti a výstupy v rozsahu min. 60 % naplňovali. Hlavní a dílčí cíle jsou uvedeny v přílohách 2 – 8 této výzvy.
 • Spolupráce příjemců s MŽP a dalšími cílovými skupinami – Minimální podmínkou úspěšné spolupráce s MŽP bude povinnost podávat půlroční zprávu ve struktuře jako Odborná zpráva o řešení projektu.

Uchazeči:

 • výzkumné organizace
 • podniky – právnické osoby či podnikající fyzické osoby. Jako podnik se hlásí i uchazeči, kteří se nemohou přihlásit jako výzkumné organizace a nejsou organizační složky státu nebo jimi zřízené příspěvkové organizace. Jedná se o subjekty bez ohledu na to, zda hospodářská činnost je jejich hlavní činností (např. neziskové organizace, územní samosprávné celky)
 • organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace

Hlavním uchazečem musí být výzkumná organizace, která má sídlo, provozovnu či pobočku v České republice.

Dalším účastníkem mohou být výzkumné organizace, podniky a organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace.

Minimální počet uchazečů v návrhu projektu jsou tři uchazeči (jeden hlavní a minimálně 2 další účastníci).

 

Očekávané výsledky:

Za relevantní jsou považovány všechny druhy výsledků aplikovaného výzkumu dle systému hodnocení schváleného vládou. Další druhy výsledků (zejména publikační) uvedou uchazeči mimo hlavní výsledky (v ISTA kapitole 5. Další výstupy/výsledky).

 

Způsob podání návrhů projektů:  

Návrh projektu: Návrh se podává v českém jazyce ve webovém portálu ISTA. Do návrhu projektu se připojí povinná příloha č. 1 – věcná část návrhu projektu. Při spolupráci více uchazečů je nutné v návrhu popsat způsob řízení, rozdělení práv a přístup k výstupům a výsledkům (bude se promítat do smlouvy mezi uchazeči).

 

Povinné přílohy:

 • Příloha č. 1 – věcná část návrhu projektu
 • Čestné prohlášení o způsobilosti za každého uchazeče.

Požadavky na způsobilost: Čestné prohlášení za uchazeče – bude zajištěno rektorátem prostřednictvím datové schránky centrálně za všechny projekty ve lhůtě stanovené poskytovatelem. Zahraniční uchazeči, kteří nemají datovou schránku, zašlou čestné prohlášení v listinné podobě na adresu poskytovatele.

VUT splňuje povinnost zveřejnit účetní závěrku tím, že vydává výroční zprávu o hospodaření.

Uchazeč je povinen uvést v rámci návrhu projektu v ISTA (část 2. UCHAZEČI PROJEKTU):

 • vlastnickou strukturu – VUT nevyplňuje 
 • údaje o majetkových účastech uchazeče v jiných právnických osobách viz přílohu „majetkové účasti“ níže

 

 Intenzita podpory: Maximální intenzita podpory pro výzkumnou organizaci – 100%

Maximální intenzita podpory na jeden projekt za celou dobu řešení v této veřejné soutěži je 90 % celkových uznaných nákladů.

 

Způsobilé náklady (str.14 ZD):

Osobní náklady:

Náklady na mzdy nebo platy a povinné odvody ZP, SP, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (34,22%), sociální fond – 1,5 %. Uznatelné osobní náklady jsou tedy hrubá mzda krát 1,3572 (součet pojištění a soc. fondu) – tj. plus 35,72 %. Mzdy, odměny z DPČ a DPP musí odpovídat schválenému mzdovému předpisu.

Stipendia:  uznatelná, resp. jejich poměrná část na projektu, pokud je z rozhodnutí o udělení stipendia zřejmé, že je uděleno na výzkumnou činnost v rámci projektu; poskytovatel upozorňuje uchazeče, že je třeba zajistit úpravu licenčních podmínek mezi studentem a vysokou školou ve smyslu § 60 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

Pozor: Zařazení stipendií do projektu vždy předem konzultujte s OPT. Pokud budou práce studenta přímo spojeny se vznikem VaV výsledků projektu a proto i s autorským nárokem na práva k výsledkům, bylo by nutné uzavřít licenční smlouvu. Taková smlouva ale přináší mnoho komplikací a je tedy vhodnější v takovém případě zapojit studenta formou úvazku na projektu (DPP). Dbejte proto prosím zvýšené pozornosti při plánování zapojení a formulování popisu činností pro jednotlivé studenty/ a zaměstnance na projektu.

Ostatní přímé náklady

Ostatní přímé náklady představují náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, další provozní náklady, náklady na provoz, opravy, údržbu a odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, cestovní náklady atd.

Náklady na subdodávky

Náklady na subdodávky jsou uznatelnými náklady, pokud se vztahují na služby výzkumné povahy. Náklady na subdodávky jsou omezeny 20 % z celkových uznatelných nákladů projektu za celou dobu řešení.

Nepřímé náklady: pro VUT vykazovat metodou “flat rate” do výše 25 % (výpočet má být shodně s ISTA bez subdodávek) Výpočet režijních nákladů nově metodou flat rate: osobní náklady + ostatní přímé (věcné) náklady (př. cestovné, drobný materiál, náklady na duševní vlastnictví apod.) + služby (již ne subdodávky!) × 0,25 = výše režií v Kč

Pozor: ISTA automaticky počítá režie bez subdodávek

Investiční náklady: nezpůsobilé (str. 14 ZD)

Info k DPH: všechny projekty, které budou řešeny v rámci nehospodářské činnosti podáváte pouze v režimu „bez nároku na DPH“, tzn. náklady naplánujte do projektu vč. DPH.

DPH tak bude uznatelným nákladem.

 

web odkazy: 

výzva (dole je odkaz na ZD, všechny přílohy vč. Všeobecných podmínek v6); zadávací dokumentace výzvy; aplikace přihlášky ISTAFAQ

 

Důležité termíny OPT:

Do 13. 12. 2019 nahlásit zájemce o podání projektu

Do 12. 2. 2020– ke kontrole vč. vyplnění v apollo dodat OPT následující:

V Apollo:

 • Označení projektu vyplněno dle ISTA (začíná SS0203)
 • vyplněna žlutá tabulka Programy financování
 • návrh ISTA vč. financí

Do 19. 2.2020 do 9:00 – zaslat OPT na adresu staffova.m@fce.vutbr.cz (kopie kyjovska.z@vutbr.cz) Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA v pdf (obsahuje platný certifikát e-razítka z ISTA) – pouze v případě, kdy VUT je hlavním uchazečem. Potvrzení podání bude odesláno datovou schránkou VUT do datové schránky TAČR.

 

Přílohy najdete zde: