TAČR 2019 září Prostředí pro život – UZAVŘENÉ

AKTUÁLNĚ:

 1. TAČR upřesnil na svých web stránkách prioritní výzkumné cíle (viz příloha níže) – týká se uchazečů, kteří mají zájem o externí aplikační garantství ze strany MŽP
 2. Změna procentní sazby odvodů z mezd k 1. 7. 2019 – viz odstavec níže „Osobní náklady“ (dříve 35,92 %, nově 35,72 % vč. soc. fondu)
 3. POZOR: od 22. 6. 2019 v TAČR projektech je nově stanovena pro VUT metoda výpočtu režií „flat rate„, nikoliv „full-cost“ jako doposud! (případné další pokyny doplníme nebo konzultujte)
 4. Novinka – Apollo: Náklady projektu v tabulce Programy financování vyplňujete částky jako obvykle v tis. Kč, ale můžete je již uvádět s větší přesností (ca 3 desetinná místa) a vyhnout se tak dosavadnímu nepříjemnému automatickému zaokrouhlování systémem. (průvodka generovaná ve schvalovacím kolečku zatím zůstává bez desetinných míst).

 

 Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí –
Prostředí pro život  1. veřejná soutěž

 

 Vyhlášení soutěže: https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-prostredi-pro-zivot/prvni-verejna-soutez-ppz.html

 

Začátek soutěžní lhůty  – 13. 6. 2019

Konec soutěžní lhůty    – 19. 9. 2019 v 16:30:00 hod.

Odeslání Potvrzení podání elektronického návrhu projektu z datové schránky hlavního uchazeče    19. 9. 2019

Vyhlášení výsledků veřejné soutěže do 29. 2. 2020 (realizace možná již od 1.1.2020)

 

V rámci programu se vyhlašují dva podprogramy:

Podprogram 1 – Operativní výzkum ve veřejném zájmu

Podprogram 2 – Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí

V rámci podprogramu 1Operativní výzkum ve veřejném zájmu budou podpořeny takové návrhy projektů, které splňují dílčí cíle a zaměření tohoto podprogramu:

 • zvýšit efektivitu využívání zdrojů a snížit znečištění životního prostředí;
 • omezit rizika plynoucí z nedostatečné, případně extenzivní ochrany životního prostředí, nedostatečné adaptace na klimatickou změnu a její důsledky;
 • zvýšit kvalitu života obyvatel ČR a zavést prevence znečištění životního prostředí místo likvidace důsledků znečištění.

 

V rámci podprogramu 2Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí budou podpořeny takové návrhy projektů, které splňují dílčí cíle a zaměření tohoto podprogramu:

 • podpořit ekoinovace, technologie a techniky v technické ochraně životního prostředí;
 • zajistit postupy pro minimalizaci rizik plynoucích z nedostatečné kvality životního prostředí pro zdraví lidí, jejich prostředí a přírodu.

 

UCHAZEČI:

 • výzkumné organizace, které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky
 • podniky – právnické osoby či podnikající fyzické osoby, které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáží schopnost projekt spolufinancovat;
 • organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace

 V této soutěži může vystupovat i zahraniční uchazeč, ale musí splnit podmínky jako uchazeč z ČR

Hlavním uchazečem může být:

 • v podprogramu 1 výzkumná organizace, podnik nebo organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace
 • v podprogramu 2 výzkumná organizace nebo podnik.

 

Upozornění:

Pokud se na řešení projektu hodlá podílet více uchazečů, v návrhu projektu musí být popsána spolupráce hlavního uchazeče a dalších účastníků. Důležitý je zejména popis způsobu řízení projektu, rozdělení práv a přístup k výstupům/výsledkům projektu.

 

O KOLIK LZE ŽÁDAT:

Podprogram 1

Maximální částka podpory na jeden projekt  20 mil. Kč

Maximální intenzita podpory na projekt 100 %, bude podpořeno 120 projektů

Podprogram 2

Maximální částka podpory na jeden projekt 30 mil. Kč

Maximální intenzita podpory na projekt 90 %, bude podpořeno 130 projektů

 

DOBA ŘEŠENÍ:

Podprogram 1

Začátek řešení projektů 1. 1. 2020 – 30. 6. 2020

Nejzazší termín ukončení řešení projektu 31. 5. 2023

Délka řešení projektu 12 – 36 měsíců

Podprogram 2

Začátek řešení projektů 1. 1. 2020 – 30. 6. 2020

Nejzazší termín ukončení řešení projektu 31. 5. 2024

Délka řešení projektu 24 – 48 měsíců

 

Požadavky na způsobilost (str.7 ZD)

 Čestné prohlášení za uchazeče – bude zajištěno rektorátem prostřednictvím datové schránky centrálně za všechny projekty ve lhůtě stanovené poskytovatelem.

Odborné předpoklady k řešení projektu se prokazují u členů řešitelského týmu v rámci návrhu projektu.

Uchazeč je povinen uvést v rámci návrhu projektu:

 • údaje o majetkových účastech uchazeče v jiných právnických osobách a jejich výši – viz příloha printscreen

 

Povinné přílohy návrhu projektu k:  (str. 9,10,11 ZD)

 • plánovanému výsledku druhu NmetS – metodika schválena příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence daná problematika spadá. Touto přílohou je Formulář potvrzení zájmu příslušného orgánu státní správy
 • plánovanému výsledku druhu P – patent musí uchazeč doložit patentovou rešerši
 • externímu aplikačnímu garantovi (str. 9 ZD) – tedy k tomu aplikačnímu garantovi, který je definován v příloze č. 1 ZD. Touto přílohou může být např. Letter of Intent – viz vzor z rektorátu mezi přílohami

 

Další informace/kritéria:

 • Uchazeči si musí vybrat jeden hlavní cíl Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (NPOV) z prioritní oblasti č. 3 Prostředí pro kvalitní život – str.10,11 ZD
 • V návrhu projektu musí být povinně zvolen jeden hlavní obor, jeden vedlejší obor a jeden další vedlejší obor CEP (Centrální evidence projektů) a FORD
 • Návrh projektu musí naplňovat jeden hlavní Prioritní výzkumný cíl.

Prioritní výzkumné cíle a podcíle jsou uvedeny v příloze č. 2 ZD

 

Očekávané výstupy/výsledky pro oba podprogramy – viz str.5,6 ZD

Minimálně je potřeba dosáhnou jednoho hlavního výstupu/výsledku dle Metodiky. Výjimkou je výstup/výsledek druhu „O“ -zároveň s ním musí být dosaženo nejméně jednoho výstupu/výsledku druhu „Vsouhrn“, tedy souhrnná výzkumná zpráva.

 

APLIKAČNÍ GARANT: (str.12 ZD)

Každý návrh projektu musí mít aplikačního garanta (bližší vysvětlení příloha č.1)

Podprogram 1:

 • aplikačním garantem musí být pouze instituce veřejné správy, jež vykonává veřejnou moc v oblasti životního prostředí; do projektu může být zapojena jako interní nebo externí aplikační garant. O aplikační garantství a konzultaci týkající se aplikačního garanta a prioritních výzkumných cílů lze požádat MŽP, a to nejpozději do 31. srpna 2019. Dotazy zasílejte na e-mail jiri.guth@mzp.cz nebo maggie.skabraha@mzp.cz .

Podprogram 2 – aplikačním garantem může být:

 • podnik: do projektu musí být zapojen jako interní aplikační garant;
 • výzkumná organizace: do projektu může být zapojena jako interní nebo externí aplikační garant
 • instituce veřejné správy, jež vykonává veřejnou moc v oblasti životního prostředí – interní i externí
 • jakýkoliv další subjekt, který nesplňuje definici podniku – do projektu může být zapojen jako interní nebo externí aplikační garant.

 

 Maximální intenzita podpory na jeden projekt za celou dobu řešení v této veřejné soutěži je:

 • v podprogramu 1 – 100 % celkových uznaných nákladů.
 • v podprogramu 2 – 90 % celkových uznaných nákladů.

U výzkumné organizace, organizační složky státu a jí zřízené příspěvkové organizaci se nejedná o veřejnou podporu, pokud tyto činnosti v projektu nesouvisí s jejich hospodářskou činností. V takovém případě mohou obdržet intenzitu podpory 100%.

 

Způsobilé náklady (str.15 ZD):

Osobní náklady:

Náklady na mzdy nebo platy a povinné odvody ZP, SP, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (34,22%), sociální fond – 1,5 %. Uznatelné osobní náklady jsou tedy hrubá mzda krát 1,3572 (součet pojištění a soc. fondu) – tj. plus 35,72 %. Mzdy, odměny z DPČ a DPP musí odpovídat schválenému mzdovému předpisu.

Stipendia:  uznatelná, resp. jejich poměrná část na projektu, pokud je z rozhodnutí o udělení stipendia zřejmé, že je uděleno na výzkumnou činnost v rámci projektu; poskytovatel upozorňuje uchazeče, že je třeba zajistit úpravu licenčních podmínek mezi studentem a vysokou školou ve smyslu § 60 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

Pozor: Zařazení stipendií do projektu vždy předem konzultujte s OPT. Pokud budou práce studenta přímo spojeny se vznikem VaV výsledků projektu a proto i s autorským nárokem na práva k výsledkům, bylo by nutné uzavřít licenční smlouvu. Taková smlouva ale přináší mnoho komplikací a je tedy vhodnější v takovém případě zapojit studenta formou úvazku na projektu (DPP). Dbejte proto prosím zvýšené pozornosti při plánování zapojení a formulování popisu činností pro jednotlivé studenty/ a zaměstnance na projektu. 

 Ostatní přímé náklady

Ostatní přímé náklady představují náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, další provozní náklady, náklady na provoz, opravy, údržbu a odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, cestovní náklady atd..

Náklady na subdodávky

Náklady na subdodávky jsou uznatelnými náklady, pokud se vztahují na služby výzkumné povahy. Náklady na subdodávky jsou omezeny 20 % z celkových uznatelných nákladů projektu za celou dobu řešení.

Nepřímé náklady: pro VUT vykazovat metodou flat rate” do výše 25 % (výpočet má být shodně s ISTA bez subdodávek) – novinka od 22. 6. 2019!!!

 • Výpočet režijních nákladů nově metodou flat rate: osobní náklady + ostatní přímé (věcné) náklady (př. cestovné, drobný materiál, náklady na duševní vlastnictví apod.) + služby (již ne subdodávky!) × 0,25 = výše režií v Kč

Pozor: ISTA automaticky počítá režie bez subdodávek

Investiční náklady: nezpůsobilé (str. 15 ZD)

Info k DPH: všechny projekty, které budou řešeny v rámci nehospodářské činnosti podáváte pouze v režimu „bez nároku na DPH“, tzn. náklady naplánujte do projektu vč. DPH.

DPH tak bude uznatelným nákladem.

 

Důležité informace a dotazy: https://www.tacr.cz/hesk/

 

 Důležité termíny OPT:

Do 2.9.2019 nahlásit zájemce o podání projektu

Do 9.9.2019 – ke kontrole vč. vyplnění v apollo dodat OPT následující:

V Apollo:

 • Označení projektu vyplněno dle ISTA (začíná SS01)
 • vyplněna žlutá tabulka Programy financování
 • do Projektové složky  vložit:
 • návrh ISTA vč. financí
 • přílohy povinné – Letter of Intent u externího aplikačního garanta + souhlasný mail právníka, nebo může zvolit smlouvu o využití výsledků – se stanoviskem právníka

Do 19. 9. 2019 do 9:00 – zaslat OPT na adresu staffova.m@fce.vutbr.cz (kopie kyjovska.z@vutbr.cz, stepanova@vutbr.cz) Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA v pdf (obsahuje platný certifikát e-razítka z ISTA) – pouze v případě, kdy VUT je hlavním uchazečem. Potvrzení podání bude odesláno datovou schránkou VUT do datové schránky TAČR.

 

Přílohy najdete zde:

Prezentaci naleznete zde