TAČR 2019 srpen Doprava 2020+ – UZAVŘENÉ

Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy DOPRAVA 2020+

Deadline/uzavření soutěže TAČR DOPRAVA 2020+: 13. 8. 2019

Aktuálně:

 1. Pokud se v ISTA načtou u Statutára i jiné osoby, které nejsou statutárním zástupcem, je třeba v komentáři uvést: funkci statutárního orgánu plní rektor prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.. 
 2. Změna procentní sazby odvodů z mezd k 1. 7. 2019 – viz odstavec níže „Osobní náklady“ (dříve 35,92 %, nově 35,72 % vč. soc. fondu)
 3. POZOR: od 22. 6. 2019 v TAČR  je nově stanovena pro VUT metoda výpočtu režií „flat rate„, nikoliv „full-cost“ jako doposud! –  (případné další pokyny doplníme nebo konzultujte)
 4. Novinka – Apollo: Náklady projektu v tabulce Programy financování vyplňujete částky jako obvykle v tis. Kč, ale můžete je již uvádět s větší přesností (ca 3 desetinná místa) a vyhnout se tak dosavadnímu nepříjemnému automatickému zaokrouhlování systémem. (průvodka generovaná ve schvalovacím kolečku zatím zůstává bez desetinných míst).

Způsob podávání návrhů projektů: elektronicky datovou schránkou hlavního uchazeče

 

Nahlášení řešitelů na OPT: do 30. 7. 2019 nahlásit zájem o účast v soutěži

Deadline VUT FAST OPT: 7.8. 2019 (může být pozměněno)

 

Zahájení řešení projektů 1. 1. – 1. 6. 2020

Nejzazší termín ukončení řešení projektu 31. 5. 2024

Délka řešení projektu 12 – 48 měsíců

Vyhlášení výsledků veřejné soutěže do 31. 1. 2020

Program je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, jejichž výsledky mají vysoký potenciál v přístupech, technologických postupech a službách vedoucích k posílení společenských a ekonomických přínosů dopravy.

 

Web: https://tacr.cz/index.php/cz/novinky/1721-program-doprava-2020-vyhlaseni-1-verejne-souteze.html

Základní parametry

Helpdesk: https://www.tacr.cz/hesk/

 

Návrh projektu musí být do soutěže podán v elektronické podobě prostřednictvím ISTA.

 

Uchazeči:

 • podniky – které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáží schopnost projekt spolufinancovat
 • výzkumné organizace (VO), které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky
 • organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace a územně samosprávné celky

 

Podmínkou je, že se projektu účastní alespoň jeden uchazeč, který má v souladu s článkem 1 odst. 5 Nařízení v ČR provozovnu či pobočku.

 

Uchazeč je povinen uvést v rámci návrhu projektu:

 • vlastnickou strukturu, tj. fyzické a právnické osoby s podílem v právnické osobě uchazeče – VUT tyto osoby nemá
 • údaje o majetkových účastech uchazeče v jiných právnických osobách – vyplněno v ISTA (řešitel obdrží printscreen v příloze)

 

O kolik lze žádat:

 • V 1. veřejné soutěži programu DOPRAVA se předpokládá rozdělit  500 mil. Kč
 • Maximální částka podpory na jeden projekt  50 mil. Kč
 • Maximální intenzita podpory na projekt  80 %. Maximální intenzita podpory je stanovena vždy za celý projekt, tedy za všechny uchazeče společně a celou dobu řešení projektu.
 • VO žádají na své nehospodářské činnosti až 100 % podpory, viz ZD str. 12
 • Povinnou finanční spoluúčast v minimální výši 20 % musí příjemci hradit z ostatních zdrojů (v návrhu se nerozlišují veřejné a neveřejné zdroje). Platí to i v případě, že projekt realizuje pouze VO.

 

Očekávané výstupy (str. 4 ZD):

povinné dosažení alespoň jednoho výstupu včetně ostatních výsledků „O”

Povinné přílohy návrhu projektu (ZD str. 7):

Bez doložení povinných příloh nepřijme poskytovatel návrh projektu do veřejné soutěže.

 • k plánovanému výsledku druhu NmetS – metodika schválená příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence daná problematika spadá, je povinnou přílohou Formulář potvrzení zájmu příslušného orgánu státní správy.
 • k plánovanému výsledku druhu P – patent musí příjemce doložit patentovou rešerši.
 • k externímu aplikačnímu garantovi – touto přílohou může být např. Letter of Intent nebo smlouva o využití výsledků nebo smlouva o smlouvě budoucí nebo memorandum.

Příloha musí obsahovat minimálně následující skutečnosti:

○ identifikace organizace plnící roli externího aplikačního garanta a jméno odpovědné osoby, která bude aplikační garanci prakticky plnit;

○ způsob a míra zapojení externího aplikačního garanta ve vazbě na řešení projektu, resp. na tvorbu hlavního výstupu projektu (tato skutečnost musí být popsána v povinné příloze a/nebo v kapitole 3. Představení projektu bod Komentář k aplikačnímu garantovi v elektronickém návrhu projektu);

○ deklarace vůle využívat hlavní výstupy/výsledky projektu;

○ popis způsobu a účelu využití hlavního výstupu/výsledku projektu;

○ datum a podpis zástupce aplikačního garanta.

 

Doporučení pro řešitele: upřednostňujeme Letter of Intent, který si nechá řešitel zkontrolovat u RE právníka – JUDr. Kubeše, kubesa@ro.vutbr.cz, stačí nechat potvrdit mailem. V případě volby – smlouvy o využití výsledků – zasláno v příloze), opět nechat kontrolovat u právníka JUDr. Kubeše. Pozor smlouva musí být podepsaná rektorem, tudíž společně s průvodkou RE+ FAST.

 

Role aplikačního garanta:

Každý návrh projektu musí mít alespoň jednoho aplikačního garanta, viz stejnojmenná příloha. V případě, že podnik chce plnit roli aplikačního garanta, musí být vždy interním aplikačním garantem. Externí aplikační garant musí doložit vždy povinnou přílohu (např. Letter of Intent nebo sml o využití výsledků). V případě, že VO nebo jakákoliv právnická osoba (organizační složky státu, jimi zřízené příspěvkové organizace a územně samosprávné celky), která nesplňuje definici podniku dle přílohy č. I Nařízení, chce plnit roli aplikačního garanta, může být interní nebo externí aplikační garant.

Pokud je aplikačním garantem Ministerstvo dopravy (MD)a návrh projektu za něj získá bonifikaci dle kapitoly 5.6.2 ZD, nesmí uchazeči během realizace projektu změnit či ukončit jeho účast bez důvodů zvláštního zřetele hodných. Ukončení účasti aplikačního garanta Ministerstva dopravy může být vyhodnoceno jako změna bránící dosažení cíle projektu. Uchazeči, kteří budou chtít ve svých projektech využít aplikační garanci MD, se mohou v případě potřeby konzultace obrátit na kontaktní emailovou adresu doprava2020@mdcr.cz, vyplnit Žádost a zaslat na tutéž adresu nejpozději do 26. 7. 2019.

 

Prokázání způsobilosti uchazeče:

Čestné prohlášení uchazeče/Sworn statement of the applicant – 1x za všechny řešitele VUT odešle RE

Pokud činnost v souvislosti s řešením projektu vyžaduje zvláštní povolení v souladu s § 18 odst. 2 písm. b) ZPVV, musí být součástí kvalifikačních dokumentů rovněž jeho kopie (např. doklad o oprávnění k podnikání nebo oprávnění dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání).

Zahraniční uchazeči zašlou doklady prokazující způsobilost uchazeče k řešení projektu v listinné podobě. Čestné prohlášení musí být podepsané statutárním zástupcem uchazeče. U oprávnění k činnosti ve smyslu § 18 odst. 2 písm. b) ZPVV stačí prostá kopie tohoto oprávnění.

 

Způsobilé náklady viz str. 13 ZD a čl. 17 Všeobecné podmínky:

Osobní náklady (aktualizováno): Náklady na mzdy nebo platy a povinné odvody ZP, SP, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (34,22%), sociální fond – 1,5 %. Uznatelné osobní náklady jsou tedy hrubá mzda krát 1,3572 (součet pojištění a soc. fondu) – tj. plus 35,72 %. Mzdy, odměny z DPČ a DPP musí odpovídat schválenému mzdovému předpisu.

Náhrady z mezd: uznatelné (náhrady za dovolenou a nemoc u pracovníka s pevně stanoveným prac. úvazkem); dle zákoníku práce a to u pracovníka s pevně stanoveným pracovním úvazkem v projektu

Odměny: uznatelné (jen u zaměstnanců s úvazkem na projektu); do výše maximálně dvou měsíčních platů

Maximální mzdový tarif: nestanoveno – HPP, DPČ, DPP musí odpovídat schválenému mzdovému, platovému nebo jinému předpisu příjemce.

Doporučený úvazek: nestanoveno

Stipendia:  uznatelná, resp. jejich poměrná část na projektu, pokud je z rozhodnutí o udělení stipendia zřejmé, že je uděleno na výzkumnou činnost v rámci projektu; poskytovatel upozorňuje uchazeče, že je třeba zajistit úpravu licenčních podmínek mezi studentem a vysokou školou ve smyslu § 60 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

Pozor: Zařazení stipendií do projektu vždy předem konzultujte s OPT. Pokud budou práce studenta přímo spojeny se vznikem VaV výsledků projektu a proto i s autorským nárokem na práva k výsledkům, bylo by nutné uzavřít licenční smlouvu. Taková smlouva ale přináší mnoho komplikací a je tedy vhodnější v takovém případě zapojit studenta formou úvazku na projektu (DPP). Dbejte proto prosím zvýšené pozornosti při plánování zapojení a formulování popisu činností pro jednotlivé studenty/ a zaměstnance na projektu. 

Náklady na subdodávky: omezeny 20 % z celkových uznaných nákladů všech účastníků projektu za celou dobu řešení;

Ostatní přímé náklady:  např. na ochranu práv duševního vlastnictví, další provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu, kterými jsou materiál, služby a drobný hmotný a nehmotný majetek, náklady na opravy a údržbu hmotného a nehmotného majetku, část ročních odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, cestovní náklady)

Nepřímé náklady: pro VUT vykazovat metodou “flat rate” do výše 25 % (výpočet má být shodně s ISTA bez subdodávek) – novinka od 22. 6. 2019!!!

 • Výpočet režijních nákladů nově metodou flat rate: osobní náklady + ostatní přímé náklady (př. cestovné, další provozní náklady, náklady na duševní vlastnictví apod.),  (již ne subdodávky!) × 0,25 = výše režií v Kč

Investiční náklady: nezpůsobilé (str. 13 ZD)

Info k DPH: všechny projekty, které budou řešeny v rámci nehospodářské činnosti podáváte pouze v režimu „bez nároku na DPH“, tzn. náklady plánujete do projektu vč. DPH.

DPH tak bude uznatelným nákladem.

Spolufinancování: min. 20 % z ostatních zdrojů na projekt (VO může dosáhnout na 100% dotaci). Spolufinancování často zajišťuje podnik. Pokud se však rozhodne VUT spolufinancovat projekt (např. z důvodu jediného uchazeče v projektu, může využít veřejné nebo neveřejné zdroje). V tomto případě vloží řešitel závazek prohlášení o spolufinancování projektu do Apolla.

Závazek musí být podepsán řešitelem a vedoucím ústavu; konzultován s OPT.

 

Bonifikační kritéria: 

 • Bonifikace za soulad s vybraným prioritním výzkumným cílem
 • Bonifikace za aplikační garantství od Ministerstva dopravy.

 

Další informace/kritéria:

 • Uchazeči si musí vybrat jeden hlavní a nejvýše dva vedlejší cíle Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (NPOV).
 • V návrhu projektu musí být povinně zvolen jeden hlavní obor, jeden vedlejší obor a jeden další vedlejší obor CEP (Centrální evidence projektů) a FORD.

 

Důležité termíny OPT:

do 30. 7. 2019 – nahlásit na OPT, kdo podává

do 7. 8. 2019 – ke kontrole vč. Apollo dodat OPT následující:

V Apollo:

 • Označení projektu vyplněno dle ISTA (začíná „CK01…..“)
 • vyplněna žlutá tabulka Programy financování
 • v Projektové složce vloženo:
 • návrh ISTA vč. financí
 • přílohy povinné – Letter of Intent u externího aplikačního garanta + souhlasný mail právníka, nebo může zvolit smlouvu o využití výsledků – se stanoviskem právníka
 • závazek spolufinancování podepsaný řešitelem a vedoucím ústavu – dle metodiky FAST (vyplývají-li závazky na spolufinancování např. kdy VUT bude jediným uchazečem) – formulář závazku v příloze

do 13. 8. 2019 do 9:00 – zaslat OPT na adresu stepanova@vutbr.cz „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA“ v pdf (obsahuje platný certifikát e-razítka z ISTA) – pouze v případě, kdy VUT je hlavním uchazečem. Návrh projektu se zasílá z datové schránky hlavního uchazeče do datové schránky poskytovatele.

 

Termín o vrácení/odvolání projektu v ISTA je 12.8.2019 v 15:00 hod.

Přílohy: naleznete zde

Letter of Intent – vzor

Smlouva o využití výsledků – vzor

Závazek na spolufinancování

Majetkové účasti a členové statutárního orgánu

ŽÁDOST O APLIKAČNÍ GARANTSTVÍ MINISTERSTVA DOPRAVY ČR

Prezentace ze semináře zde