TAČR 2020 červen Doprava 2020 – UZAVŘENÉ

 1. veřejná soutěž programu Doprava 2020+

Nahlášení řešitelů na OPT: do 26. 5. 2020 nahlásit zájem o účast v soutěži

Deadline VUT FAST OPT: 4. 6. 2020

 

V případě zájmu o aplikační garantství od Ministerstva dopravy ČR posílejte vyplněnou Žádost o aplikační garantství na e-mailovou adresu doprava2020@mdcr.cz, a to nejpozději do 20. května 2020. Po tomto datu již Ministerstvo dopravy negarantuje její vyřízení do konce soutěžní lhůty. Ministerstvo dopravy bude poskytovat aplikační garantství k těm návrhům projektům, jejichž výstupy/výsledky budou prokazatelně aplikovatelné
ze strany Ministerstva dopravy. Jedná se především o výsledky druhu Hneleg, Hkonc, NmetS, NmetC. 

 

Důležité termíny:

Soutěžní lhůta začíná: 9. 4. 2020

Soutěžní lhůta končí: 10. 6. 2020 do 16.30 pro podání projektu;

do 23.59 pro zaslání Potvrzení podání elektronického návrhu

Vyhlášení výsledků soutěže: do 30. 11. 2020

Zahájení řešení projektu: 1. 1. 2021 – 1. 6. 2021

Délka řešení projektu: 12 – 48 měsíců

 

Kontaktní osoby:

Soutěž TAČR na FAST – Mgr. Zita Štěpánová, kl. 7160)

Duševní vlastnictví, konzultace smlouvy mezi uchazeči, Letter of intent – OTT, Rektorát – JUDr. Tomáš Kubeša (kubesa@ro.vutbr.cz, kl. 4224)

Otázka DPH v projektech TAČR – Ing. Romana Sasková (saskova@ro.vutbr.cz, kl. 5356)

Zadání do APOLLA pod programem financování: CK020

 

Odkaz na soutěž:

https://www.tacr.cz/program-doprava-2020-vyhlaseni-2-verejne-souteze/

Dotazy k veřejné soutěži můžete podávat prostřednictvím https://helpdesk.tacr.cz/. K osobní nebo telefonické konzultaci můžete využít regionální pracovníky na kontaktních místech https://www.tacr.cz/o-nas/regionalni-kontaktni-mista/.

Přihlášky prostřednictvím ISTA: https://ista.tacr.cz/ISTA/action/Login/?actionId=21271006793879725&step=0&ts=1587025090802&hash=PIIWMKKDl2nJt+m2muhbFQ==&nbl=true

 

Uchazeči:

 • výzkumné organizace – (dle čl. 2 odst. 83 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014; dále jen „Nařízení“), které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky (dle § 2 odst. 2 písm. h zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů; dále jen „ZPVV“).
 • podniky – právnické osoby či podnikající fyzické osoby (podnikatelská činnost dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání) vykonávající hospodářskou činnost ve smyslu čl. 1 Přílohy 1 Nařízení, které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáží schopnost projekt spolufinancovat.
 • organizační složky státu (dle § 3 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích), jimi zřízené příspěvkové organizace (dle § 54 odst. 1 a násl. téhož zákona)
 • územně samosprávné celky

V ISTA se jako uchazeči typu podnik mohou hlásit i další subjekty bez ohledu na to, zda hospodářská činnost je jejich hlavní činností (např. neziskové organizace, spolky, příspěvkové organizace).

Organizační složky státu a územní samosprávné celky se v ISTA hlásí jako ostatní uchazeči povoleni Zadávací dokumentací.

 

Hlavní uchazeč může projekt řešit samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky.

 

Zaměření soutěže:

Každý návrh projektu musí naplnit jeden ze specifických cílů programu, kterými jsou:

 • Udržitelná doprava;
 • Bezpečná a odolná doprava a dopravní infrastruktura;
 • Přístupná a interoperabilní doprava nebo
 • Automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy.

 

Zvláštní důraz se klade na posílení spolupráce výzkumného, akademického a soukromého sektoru a vytvoření vhodných podmínek pro komercializaci výstupů/výsledků výzkumu a jejich využití pro potřeby společnosti.

 

V rámci veřejné soutěže jsou vítány návrhy projektů zaměřené na témata týkající se zvládání mimořádných událostí jako je současná pandemie COVID-19. Řešení a výstupy/výsledky těchto návrhů projektů by měly přispět ke zmírnění negativních dopadů těchto mimořádných událostí na dopravu a v širším důsledku na společnost a hospodářství. Aktuálnost návrhů projektů a využitelnost zamýšlených výstupů/výsledků bude pozitivně posuzována v rámci hodnoticího procesu.

 

Očekávané výsledky: alespoň jeden z následujících výsledků, ZD str. 6

 • Fprum – průmyslový vzor;
 • Fuzit – užitný vzor;
 • Gprot – prototyp;
 • Gfunk – funkční vzorek;
 • Hneleg – výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele;
 • Hkonc – výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné správy;
 • NmetS – metodika schválená příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence daná problematika spadá – povinnou přílohou je Formulář pro druh výsledku NmetS;
 • NmetC – metodika certifikovaná oprávněným orgánem;
 • Nmap – specializovaná mapa s odborným obsahem;
 • P – patent – povinnou přílohou je patentová rešerše3;
 • R – software;
 • S – specializovaná veřejná databáze;
 • Zpolop – poloprovoz;
 • Ztech – ověřená technologie;
 • O – ostatní výsledky.

 

Aplikační garant: ZD str. 4

Každý projekt musí mít alespoň jednoho aplikačního garanta (buď interního nebo externího se sídlem v ČR) https://www.tacr.cz/dokumenty/priloha-c-1-aplikacni-garant-1

Interní aplikační garant může být kdokoliv z uchazečů. Interní aplikační garant nemusí dokládat žádnou povinnou přílohu.

Externím aplikačním garantem je právnická osoba, která nenaplňuje definici podniku. (Další subjekty, které nemohou být externím aplikačním garantem, viz ZD str. 4)

Aplikačních garantů může být i více a během hodnocení se bude posuzovat vhodnost, způsob a míra zapojení všech uvedených aplikačních garantů.

Doporučujeme všem externím aplikačním garantům, aby se ve své povinné příloze, nebo uchazeči v ISTA v komentáři k aplikačnímu garantovi, vyjádřili, zda se činnosti spojené s rolí aplikačního garanta ve vztahu k návrhu projektu nevztahují k jejich hospodářské činnosti.

 

Základní finanční údaje

Alokace soutěže – 400 mil. Kč

Maximální částka podpory na jeden projekt –50 mil. Kč

Maximální intenzita podpory na projekt – 80 %

Maximální intenzita podpory pro výzkumnou organizaci –  100%, ZD str 8.

Povinnou finanční spoluúčast v minimální výši 20 % musí příjemci hradit z ostatních zdrojů. Nebudou se rozlišovat veřejné nebo neveřejné zdroje. Účinná spolupráce popsána v ZD str.7.

 

Způsobilé náklady:

 • osobní náklady;
 • náklady na subdodávky;
 • ostatní přímé náklady;
 • nepřímé náklady.

 

Osobní náklady: Náklady na mzdy nebo platy a povinné odvody ZP, SP, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (34,22%), sociální fond – 1,5 %. Uznatelné osobní náklady jsou tedy hrubá mzda krát 1,3572 (součet pojištění a soc. fondu) – tj. plus 35,72 %. Mzdy, odměny z DPČ a DPP musí odpovídat schválenému mzdovému předpisu.

 

Náhrady z mezd: uznatelné (náhrady za dovolenou a nemoc u pracovníka s pevně stanoveným prac. úvazkem); dle zákoníku práce a to u pracovníka s pevně stanoveným pracovním úvazkem v projektu.

Odměny: uznatelné (jen u zaměstnanců s úvazkem na projektu); do výše maximálně dvou měsíčních platů.

 

Stipendia:  uznatelná, ale nejsou doporučována na VUT, neboť je třeba zajistit úpravu licenčních podmínek mezi studentem a vysokou školou ve smyslu § 60 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, konzultujte vždy s OPT.

 

Náklady na subdodávky: omezeny 20 % z celkových uznaných nákladů všech účastníků projektu za celou dobu řešení;

 

Ostatní přímé náklady:  např. na ochranu práv duševního vlastnictví, další provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu, kterými jsou materiál, služby a drobný hmotný a nehmotný majetek, náklady na opravy a údržbu hmotného a nehmotného majetku, část ročních odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, cestovní náklady)

 

Nepřímé náklady: vykazovat metodou “flat ratedo výše 25 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů příjemce v příslušném roce.

Investiční náklady: nezpůsobilé, ZD str. 9

Info k DPH: všechny projekty, které budou řešeny v rámci nehospodářské činnosti podáváte pouze v režimu „bez nároku na DPH“, tzn. náklady plánujete do projektu vč. DPH.

DPH tak bude uznatelným nákladem.

 

Spolufinancování: min. 20 % z ostatních zdrojů na projekt (VO může dosáhnout na 100% dotaci). Spolufinancování často zajišťuje podnik. Pokud se však rozhodne VUT spolufinancovat projekt (např. z důvodu jediného uchazeče v projektu), může využít veřejné nebo neveřejné zdroje). V tomto případě vloží řešitel závazek prohlášení o spolufinancování projektu do Apolla. Závazek musí být podepsán řešitelem a vedoucím ústavu; konzultován s OPT.

  

Požadavky na způsobilost:

Čestné prohlášení za uchazeče – bude zajištěno Rektorátem VUT prostřednictvím datové schránky centrálně za všechny projekty ve lhůtě stanovené poskytovatelem. (Každý uchazeč musí poslat své ČP ze své datové schránky). Při zaslání ČP musí být v datovém poli Věc: uvedeno „Program DOPRAVA 2020+ – Prokázání způsobilosti“.

VUT splňuje povinnost zveřejnit účetní závěrku tím, že vydává výroční zprávu o hospodaření.

Zahraniční uchazeč posílá ČP v listinné podobě, pokud nemá datovou schránku. V tomto případě musí podepsat ČP stat. zástupce a musí to být originál.

 

Návrh projektu:

Při spolupráci více uchazečů je nutné v návrhu popsat způsob řízení, rozdělení práv a přístup k výstupům a výsledkům (bude se promítat do smlouvy mezi uchazeči). Nutné je se v návrhu projektu také vymezit k možným duplicitám projektu nejen s projekty daného výzkumného týmu, ale také k projektům, které mají stejný nebo podobný výzkumný cíl. Jedná se o podstatnou část hodnocení.

TAČR doporučuje využít vyhledávač podpořených projektů STARFOS, popřípadě (IS VaVaI).

Uchazeči musí v návrhu projektu uvést vlastní projekty s podobnou tématikou, které realizovali nebo realizují a které byly podpořeny z veřejných zdrojů (tzn. podobným oborem řešení, zvolenými metodami, řešitelským týmem apod.). Nesplnění této podmínky je důvodem pro nepodpoření návrhu projektu!

Pro podání projektu je nutné po jeho odeslání z ISTA vygenerovat z účtu vlastníka Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA, které bude zasláno datovou zprávou hlavního uchazeče.

 

Důležité předpoklady dokladované prostřednictvím přílohy ISTA:

 • odborné předpoklady k řešení projektu – vyplňují se u klíčových osob řešitelského týmu v části “Odborný životopis”. Každý uchazeč musí mít v návrhu projektu alespoň jednu osobu v roli řešitel/další řešitel;
 • oprávnění k činnosti – do návrhu projektu se vkládá kopie (např. oprávnění k projektování letecké techniky, povolení k zvláštnímu užívání silnice, dálnice).

 

Povinné přílohy:

 1. pro typ výsledku NmetS – Formulář potvrzení zájmu příslušného orgánu státní správy https://www.tacr.cz/dokumenty/formular-pro-druh-vysledku-nmets-4
 2. pro typ výsledku P – Patentová rešerše, ZD str. 6
 3. za externího aplikačního garanta je nutné doložit povinnou přílohu, která prokáže zájem aplikačního garanta o výstupy/výsledky návrhu projektu. Tato příloha může být formu např. Letter of Intent (dopis o záměru), smlouva o využití výsledků, smlouva o smlouvě budoucí, memorandum. Přiložen vzor LoI a smlouvy o účasti.

 

Způsob podání projektu:

Návrh projektu musí být do veřejné soutěže podán v elektronické podobě prostřednictvím ISTA.

Po podání návrhu projektu prostřednictvím ISTA vlastník návrhu projektu vygeneruje dokument „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA”. Toto Potvrzení musí být odesláno z datové schránky hlavního uchazeče do datové schránky TA ČR.

 

Důležité termíny OPT:

do 26. 5. 2020 – nahlásit na OPT, kdo podává

do 4. 6. 2020 – ke kontrole vč. Apollo dodat na OPT následující: 

V Apollo:

 • Označení projektu vyplněno dle ISTA (začíná „CK020…..“)
 • vyplněna žlutá tabulka Programy financování
 • v Projektové složce vloženo:
 • návrh ISTA vč. financí
 • přílohy povinné – tam kde VUT bude příjemcem: Letter of Intent u externího aplikačního garanta + souhlasný mail právníka, nebo smlouva o účasti + průvodka (u smlouvy podpis rektora-nutno vyřídit v předstihu),
 • závazek spolufinancování podepsaný řešitelem a vedoucím ústavu (vyplývají-li závazky na spolufinancování např. kdy VUT bude jediným uchazečem) – formulář závazku v příloze

 

do 10. 6. 2020 do 10:00 hod – zaslat OPT na adresu stepanova@vutbr.cz „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA“ v pdf (obsahuje platný certifikát e-razítka z ISTA) – pouze v případě, kdy VUT je hlavním uchazečem. Návrh projektu se zasílá z datové schránky hlavního uchazeče do datové schránky poskytovatele.

Ke stažení jsou zde tyto dokumenty:

vzor Letter of Intent

vzor smlouvy o účasti

prohlášení o finančních závazcích (je-li relevantní)

majetkové prohlášení

 

pro OPT:

v náležitostech zprávy v datovém poli „Věc“ uveďte „Program DOPRAVA 2020+ – Potvrzení podání“.