Partnerství znalostního transferu – UZAVŘENÉ

Výzva V

Cílem výzvy je posílení mobility a rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou s cílem podpořit a urychlit inovační procesy v podnicích a sblížení výzkumných témat prováděných ve veřejném sektoru s potřebami podniků. Obecným cílem programu je nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí a větší otevření vysokých škol ke spolupráci s podnikatelskou sférou.

vyhlášeno: 23. 9. 2019

příjem žádostí: 7. 10. 2019 – 7. 1. 2020

realizace projektu: 2020 až 2022

Výše dotace/projekt: 500 tis. Kč – 5 mil. Kč

Odkaz na výzvu: https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2019/2019/9/Partnerstvi-znalostniho-transferu-V.pdf

Odkaz na stránku MPO s dokumenty výzvy a přílohy: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2019/partnerstvi-znalostniho-transferu-_-v–vyzva–249092/

Zájem o podání návrhu projektu v této výzvě prosím dejte vědět na OPT nejpozději do 9. 12. 2019.

Základní finanční informace:

Způsobilými výdaji jsou
a) pro MSP: hardware a sítě, stroje a zařízení, software a data, mzdy a pojistné, cestovné, materiál
b) pro Znalostní organizaci: mzdy a pojistné, cestovné, semináře, workshopy, služby expertů, přístup k informacím, databázím,
c) Znalostní organizace může dále uplatnit nepřímé (režijní) výdaje paušální sazbou ve výši až 15 % rozpočtové položky Mzdy a pojistné (nezahrnuje mzdy a pojistné MSP). Způsobilé výdaje pro nepřímé výdaje jsou: osobní náklady administrativních pracovníků, náklady na využití zařízení znalostní organizace, účetnictví, telefonní poplatky, síťové dodávky, spotřební materiál, náklady na pořádání pracovních setkání, povinná publicita.
d) Konečná výše nepřímých způsobilých výdajů Znalostní organizace je přímo úměrná skutečně vynaloženým přímým způsobilým výdajům znalostní organizace za mzdy a pojistné.
e) Při kontrole výše nepřímých způsobilých výdajů Řídící orgán nekontroluje účetní doklady ani jinou podpůrnou dokumentaci vztahující se k nepřímým výdajům příjemce, ale ověřuje
skutečnou výši přímých nákladů.

dále (zejména nezpůsobilé výdaje) viz Přílohu 2.

Maximální míra podpory: 70 % celkových uznatelných nákladů pro všechny typy uchazečů (tedy ne v součtu za projekt, platí i pro VO) – nutno dofinancovat 30 %

Režie (viz výše): pro do 15 % z kapitoly osobní náklady (nutno dofinancovat do 20 % z přímých nákladů)