Aplikace I

1. VÝZVA PROGRAMU OP TAK – APLIKACE

 

Základní informace:

Soutěžní lhůta končí: 31. 1. 2023

Výše podpory  na projekt: 2 – 125 mil. Kč

Míra podpory pro VO: 85 %

Nepřímé náklady: 15% z osobních nákladů (je třeba dofinancovat do 20% stanovených fakultou)

 

Odkaz na soutěž na stránkách API: https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/aplikace-optak/aplikace-vyzva-i-op-tak/

Ekonomické dokumenty (rozvaha a výkaz zisku a ztráty za poslední dvě uzavřená účetní období včetně přílohy k účetní závěrce, vyplněný formulář finanční analýzy) vypracované RE naleznete na SharePointu zde.

 

Důležité termíny OPT:

• do 20. 1. 2023 zadejte projekt do IS Apollo pod programem financování OP TAK – Aplikace

• do Projektové složky vložte: 

  • Rozpočet projektu
  • Prohlášení o finančních závazcích podepsané řešitelem a vedoucím ústavu dle metodiky FAST (spolufinancování 15%, dofinancování režií do 20 %) – případně prosím konzultujte s EO
  • Návrh smlouvy o spolupráci na řešení projektu mezi členy konsorcia – smlouva musí projít právní kontrolou na FAST, přiložte prosím mail s vyjádřením Mgr. Petr Šimčíka
  • Vyplněné ČP partnera – výzkumné organizace k žádosti o podporu (příloha ZD č. 9) k elektronickému podpisu p. děkana
  • Vyplněné ČP o zapojení do projektů v programu TREND (příloha ZD č. 11) k elektronickému podpisu p. děkana

 

Kontaktní osoby na FAST: Mgr. Eva Vavrečková (vavreckova.e@vutbr.cz,kl. 7162), Mgr. Zita Štěpánová, Ph.D (stepanova@vutbr.cz, kl. 7160)

Konzultace smlouvy mezi uchazeči, právní kontrola: Mgr. Petr Šimčík (simcik.p@fce.vutbr.cz kl. 7167)