MPO září 2018 TRIO 4 – UZAVŘENÉ

MPO Trio – 4. veřejná soutěž:

jednostupňová veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v programu TRIO

Program na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje se zaměřením na rozvoj potenciálu ČR v oblasti klíčových technologií (KETs): fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie.

Deadline/uzavření soutěže: 31. 10. 2018

Forma odevzdání žádosti (hlavní uchazeč):

 • interaktivní elektronická přihláška vyplněná a odeslaná (v termínu do 31. 10. 2018 do 12 hod.) v informačním systému programu TRIO (https://trio.mpo.cz), včetně příslušných příloh,
 • přihláška vytištěná (po jejím odeslání v informačním systému), včetně příloh požadovaných v tištěné podobě, a to v jednom vyhotovení. Písemná žádost musí být doručena (!) do podatelny MPO v soutěžní lhůtě, tj.  do 31. 10. 2018 do 14 hod. (15 ZD)

Deadline VUT RE:  24. 10. 2018

Deadline VUT FAST OPT: 22. 10. 2018

Počátek řešení: zahájení řešení v období od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2019

Délka projektu: doba trvání řešení projektu maximálně 48 měsíců

Konec řešení: ukončení řešení nejpozději do 31. 12. 2022

Hodnoticí lhůta: bude trvat od 1. 11. 2018 do 12. 4. 2019.

Výsledky veřejné soutěže budou zveřejněny dne 12. 4. 2019 na webu poskytovatele.

 Příjemce (uchazeči):

 • podniky (právnické i fyzické osoby), které řeší projekt v účinné spolupráci s alespoň jednou výzkumnou organizací (VO).

Další účastníci projektu: podniky a VO

Partneři: Na řešení každého projektu se vedle uchazeče-koordinátora mohou podílet nanejvýše 3 další účastníci projektu. (Alespoň jedním z dalších účastníků projektu musí být vždy VO)

Kritéria hodnocení:

Naplnění cílů Programu a soulad s vertikálními prioritami národní RIS3 strategie, včetně rozvoje potenciálu v oblasti KETs,

 • užitné (technické) parametry výsledku
 • technicko-ekonomická úroveň a komplexnost navrhovaného řešení,
 • přiměřenost časového plánu a finančních požadavků,
 • uplatnění výsledků,
 • aktuálnost a potřebnost projektu a vhodnost jeho podpory z veřejných prostředků,
 • prokázání odborné a ekonomické způsobilosti uchazeče
 • celková úroveň projektu.

Namísto aktivit komplementárních k projektům vybraným v rámci schématu Clean Sky 2, bude tentokrát zvláštní zřetel při hodnocení věnován projektům zaměřeným na vybraná témata v sektoru Automotive (viz Příloha I.5 část B zadávací dokumentace).

Celkové způsobilé náklady (str.11 ZD)

 • výše podpory na projekt: maximální výše účelové podpory jednoho projektu je stanovena na 20 mil. Kč.
 • podpora max. 70 % celkových uznaných nákladů na projekt. Bonifikace pouze za účinnou spolupráci mezi podnikem a jednou nebo více organizacemi pro výzkum a šíření znalostí, jestliže tato organizace nese alespoň 10 % způsobilých nákladů projektu a má právo zveřejňovat výsledky vlastního výzkumu.
 • Pro VO v roli uchazeče-koordinátora platí, že je v projektu posuzována z hlediska veřejné podpory jako podnik
 • VO v roli dalších účastníků projektu mohou obdržet až 100% intenzitu podpory,
 • mezi způsobilé náklady patří i stipendium

Investice nejsou způsobilé, pouze jejich odpisy – Výčet nezpůsobilých nákladů str. 13 ZD.

Rozdělení výše dle uznatelnosti DPH (viz přílohu – Rozhodovací proces DPH v .pdf, str.13 ZD)

 • subdodávky jsou do 20% z celkových nákladů, pokud přesahuje 20 % (posuzováno zvlášť pro každého uchazeče), je nutno doplnit zvláštní zdůvodnění přímo návrhu projektu kap. 4.1.2. VO může pořizovat subdodávky pouze od jiné výzkumné organizace.
 • Náklady na ostatní služby (str.12 ZD)

– např.audit (každoroční prověření auditorem, viz příloha IV ZD, str. 6,7),

– lze hradit průmyslově právní ochranu (patenty, užitné a průmyslové vzory), která nebude  investicí (tj. do 59.999,- Kč včetně DPH). Při plánování uváděných výsledků v návrhu projektu prosím zvažte adekvátnost výstupu v podobě patentu, užitného vzoru. V rámci hodnotících kritérií návrhu projektu není tento výstup explicitně uveden. Proto kontaktujte na fakultách manažery transferu technologií (MTT), kteří Vám s touto problematikou vypomůžou, viz příloha Soupis MTT.

 • Povinnost (každého z  podpořených účastníků) zřízení samostatného bankovního účtu (Článek II. odst. 3. Smlouvy s MPO) a zpracování interního předpisu k projektu (který bude řešit např. způsob účtování apod.)
 • Osobní náklady (str.11 ZD)

Náhrady z mezd: uznatelné (náhrady za dovolenou a nemoc u pracovníka s pevně stanoveným prac. úvazkem – poměrně vzhledem k projektu)

Maximální mzdový tarif: nestanoveno – HPP, DPČ, DPP musí odpovídat schválenému mzdovému, platovému nebo jinému předpisu příjemce (dle FAST): pro superhrubou mzdu nutno počítat plus 35,92 %;
Doporučený úvazek: nestanoveno

Nepřímé/doplňkové náklady/režie: Koeficient pro FAST je 21,07 % z přímých nákladů. Doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje (zde VUT uplatňuje metodu skutečných nákladů – full-cost; může přesáhnout hodnotu 20 %, je nutné napsat odůvodnění v žádosti v kap. 4.1.2., viz nasdílený projekt. Metoda je závazná po celou dobu realizace projektu. Postupujte dle pokynu kvestora č. 27/2017).

 • do smlouvy o účasti případně o smlouvě budoucí je vhodné dát hlavní účet FAST (111044081/0300), v případě podpory projektu musí být (ve spolupráci s EO) zřízen samostatný projektový účet.

Přílohy – koordinátor (podrobně viz seznam příloh – Příloha II ZD):

K přihlášce v českém jazyce (není-li stanoveno jinak – str. 15 ZD) se přikládá vždy za projekt:

 • vlastní návrh projektu (pouze elektronicky v .pdf) v IS TRIO;
 • doložení tržního potenciálu očekávaných výsledků projektu (pouze elektronicky v .pdf), přičemž toto doložení musí povinně zahrnovat stručnou marketingovou studii
 • smlouva o účasti na řešení projektu“, která nastavuje podrobně způsob spolupráce mezi účastníky na tomto konkrétním projektu (případně smlouva o smlouvě budoucí v téže věci) – pouze elektronicky v .pdf. Sken smlouvy s podpisy oprávněných osob všech účastníků; případně postačí v elektronické verzi žádosti nepodepsaný text smlouvy, bude-li k písemné verzi přiložen originál podepsané smlouvy). Vzory smluv k dipozici níže.

Za každého uchazeče se dále přiloží:

 • Životopisy klíčových členů řešitelského týmu (max. 2 A4 každý) – pouze elektronicky v .pdf;
 • Výpis z obchodního rejstříku/VŠ pouze dokument identifikující oprávněnou osobu (jmenovací dekret) – elektronicky v .pdf + listinná podoba (prostá kopie) – viz přílohu níže.
 • Dokumenty prokazující vztah předloženého návrhu projektu k programům H2020 – pouze elektronicky v .pdf (je-li relevantní)
 • Čestné prohlášení – ČP je součástí (na konci) elektronicky vyplňované přihlášky (PDF) – předvyplněné za VUT jako dalšího uchazeče. Řešitel ho vytiskne před odesláním projektu v IS MPO (kdykoliv, není na něm uveden vodoznak „pracovní verze“), podepíše (řešitel) a jeho scan vloží do Projektové složky v Apollo. Stejný dokument (bez podpisu) vytiskne a předá k podpisu fyzicky rektorovi – viz níže (spolu se smlouvou o účasti/o smlouvě budoucí). ČP musí dodat všichni uchazeči a je součástí listinné žádosti.

Všechny listy výtisku žádosti o podporu spolu s přílohami musí být nerozebíratelně spojeny (svázány) do jednoho celku, aby nemohly být volně vyjímány nebo k nim přikládány další (str. 15 ZD).

Poznámky: Kontaktní osoba pro nasdílení vzorového projektu v IS: Zita Štěpánová, Odbor výzkumu a vývoje kl. 5231, email: stepanova@ro.vutbr.cz. Řešitel si může nechat nasdílet vzorový projekt „Vzorový projekt_TRIO_4_Štěpánová“, kde najde zejména potřebné informace o statutárním orgánu aj.

 

web odkazy: výzva (dole jsou přílohy); zadávací dokumentace výzvypříručka pro uchazečeinformační systém TRIO, změny oproti ZD MPO Trio 3 rok 2017

 Důležité termíny VUT/FAST:

 Fáze 0: 8.10.2018

FÁZE 1: Do 22.10.2018 dodat OPT:

 • Projekt kompletně zadán v Apollu včetně identifikačního čísla MPO ve formátu FV4… (cesta v Apollo: Výzkum a vývoj – Projekty – založit nový grantový projekt – MPO TRIO)
 • Důležité – vyplněny finance v části Programy financování (částky v tis. Kč)
 • V Projektové složce Apollo nahrát:
  • Rozpočet projektu z přihlášky, bod 4.1.2; anotace
  • Scan ČP z návrhu projektu s podpisem řešitele
  • Prohlášení o kofinancování projektu (a zejména o dofinancování režií) – dofinancování rozdílu (27,19-21,07 %) (včetně uvedení zdroje) – vzor níže ke stažení . O způsobu jeho zpracování se případně informujte na OPT.
  • Dejte projekt do schvalovacího procesu (vytvoří se průvodka Apollo) – šedá lišta dole „Změna stavu“ – přihláška v Apollo musí být schválena do úrovně rektora nejpozději do 22. 10. 2018!
  • Podklady pro smlouvu o účasti/ o smlouvě budoucí: 1) Smlouvu nechejte nejprve zkontrolovat u JUDr. Kubeši – zasílejte mailem kubesa@ro.vutbr.cz společně s RE průvodkou ke smlouvě (ke stažení v xls níže). Právník vyjádří písemný souhlas na průvodce ke smlouvě. Pokud není ve smlouvě finanční plnění, nepodepisuje průvodku příkazce operace ani správce rozpočtu. 2) Jakmile bude smlouva JUDr. Kubešou odsouhlasena (potvrdí Vám průvodku RE), zašlete ji JUDr. Pochopové k evidenci v SAP a přidělení UID a čísla smlouvy – čísla doplní na RE průvodku. 3) Dodejte vytištěnou smlouvu o účasti /nebo o smlouvě budoucí + potvrzenou RE průvodku ke smlouvě fyzicky na OPT. Zajistíme podpis děkana a následně předáme na RE – proto nutno dodat co nejdříve! – ideálně do 18. 10. 2018).
  • ČP z návrhu projektu (čisté, bez podpisu) v listinné podobě – dodat spolu se smlouvou k podpisu rekotrem na OPT – ideálně do 18. 10. 2018
 • Na RE musí být smlouvy včetně průvodky RE fyzicky k podpisu nejpozději do 22. 10. 2018.

 

ke stažení: 

Rozhodovací proces DPH (pdf)

Soupis MTT (doc)

Smlouva o účasti – přihláška MPO 4 – vzor (doc)

Smlouva o budoucí smlouvě – přihláška MPO4 – vzor (doc) – preferujeme (nejsou definovány finance, nepodléhá tedy nutnosti kontroly financí)

Jmenovací dekret (pdf)

Re průvodka (xls)

Prohlášení o kofinancování (doc)

Další:

majetkové účasti a podíly v právnické osobě.docx

Upozorneni-ke-zmenam-ZD-proti-3-VS-TRIO_1.pdf

Základní info_TRIO_4.docx

Koeficienty SPN_TRIO_4.docx

příklady nejúspěšnějších projektů.docx

Ze semináře pro žadatele 9/2018:

prezentace (zeleně část pro podpořené) (ppt)

závěry ze semináře (doc)

 

 

 

Soubory souhrn z RE (ZIP)