NAKI II 3. výzva – UZAVŘENÉ

Informace k veřejné soutěži jsou zveřejněny na web: https://www.mkcr.cz/verejna-soutez-61.html, úplné znění Programu na adrese https://www.mkcr.cz/program-na-podporu-aplikovanehovyzkumu-a-vyvoje-narodni-a-kulturni-identity-na-leta-2016-az-2022-naki-ii-857.html

Hlavním cílem Programu je přispět k tomu, aby veřejné prostředky investované do aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity přinášely konkrétní ekonomický či jiný společenský přínos z jejich realizace.

Deadline: 30. dubna 2014 ve 14:00hod

Deadline OPT: 24.4.2019

Hodnotící lhůta: končí 16. prosince 2019

Řešení lze zahájit: 1. března 2020

Ukončení: 31. prosince 2022

Preferovány projekty střední velikosti v hodnotě: cca 3 – 5 mil. Kč/ rok řešení

 

Dotazy k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány pouze písemně. Podání dotazu bude možné na formuláři, který je přílohou č. 8 Zadávací dokumentace (ZD), doručeném na adresu marketa.hovorkova@mkcr.cz; dotaz a odpověď na ni bude uveřejněn na internetové adrese poskytovatele https://www.mkcr.cz/verejna-soutez-61.html.

Lhůta pro podávání dotazů končí dne 8. dubna 2019, v 15.00 hodin.

Kontaktním pracovníkem poskytovatele pro veřejnou soutěž je Markéta Hovorková, emailová adresa marketa.hovorkova@mkcr.cz.

Často kladené dotazy: https://www.mkcr.cz/archiv-casto-kladenych-otazek-vs-2020-2104.html

 

 

Každý projekt musí povinně obsahovat informace:

 • kterou tematickou/é prioritu/y daného specifického a globálního cíle bude předkládaný návrh projektu naplňovat,
 • jakým způsobem bude cíle(ů) dosaženo,
 • jaké se předpokládají výsledky výzkumu

 

Přehled cílů:

Globální cíl č. 1: Národní identita

 • Specifický cíl č. 1.1 Výzkum a jeho uplatnění – historické vědní obory a archeologie
 • Specifický cíl č. 1.2 Výzkum a jeho uplatnění – jazyk a literatura
 • Specifický cíl č. 1.3 Výzkum a jeho uplatnění – umělecká tvorba

Globální cíl č. 2: Kulturní dědictví

 • Specifický cíl č. 2.1 Výzkum a jeho uplatnění – kult. dědictví a území s histor. hodnotami
 • Specifický cíl č. 2.2 Technologie a postupy pro ochranu kulturního dědictví
 • Specifický cíl č. 2.3 Kulturní dědictví, vzdělávání a média

 

Intenzita podpory na jeden projekt může být pro VO až 100 % celkových uznaných nákladů.

I když je Program programem aplikovaného výzkumu, řešení návrhu projektu může obsahovat i nezbytné činnosti základního výzkumu, pokud na ně bezprostředně budou navazovat činnosti aplikovaného výzkumu.

 

Uchazeči:

Uchazečem/příjemcem a spoluuchazečem/dalším účastníkem) projektu mohou být výlučně výzkumné organizace. Podpora může být použita výhradně na nezávislý VaV, veřejné šíření jeho výsledků nebo na činnosti v rámci transferu znalostí. Případný zisk musí být reinvestován do výzkumu, vývoje a šíření jejich výsledků podle podmínek Rámce.

 

Způsobilost: Každý uchazeč nebo spoluuchazeč prokazuje svoji způsobilost

VUT předkládá ČP:

5a – ČP o prokázání způsobilosti

6 – ČP pro VO, VUT je vedeno v seznamu VO

 

Vyžaduje-li řešení projektu oprávnění podle zvláštního právního předpisu nebo jiný doklad, předkládají takové oprávnění nebo doklad formou neověřené prosté kopie dokladu všichni uchazeči (případně spoluuchazeči) bez ohledu na právní formu.

 

Oprávnění k činnosti VUT nepředkládá. Přílohu 5b nepředkládá VUT

V případě zjištění nedostatků při prokazování způsobilosti poskytovatel písemně vyzve uchazeče k jejich odstranění ve lhůtě pěti kalendářních dnů od doručení této výzvy.

 

Způsobilé výdaje:

 1. osobní náklady nebo výdaje, včetně stipendií, (náklady na povinné zákonné odvody placené zaměstnavatelem a příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb, a to ve výši odpovídající příslušným mzdovým prostředkům, tj. tj. 35,92%, viz str. 32 ZD. Nulová výše osobních nákladů se nepřipouští. Osobními náklady jsou náklady vynakládané na úhradu mezd a platů v rámci pracovněprávních vztahů (viz příloha č.2 tab.A1). Do osobních nákladů lze zařadit úhradu DPP, DPČ, které byly uzavřeny výhradně na řešení projektu (viz příloha č. 2 tab.A2).Do osobních nákladů lze zahrnou i autorské honoráře, stipendia studentů, doktorandů.Součet všech úvazků hrazených z účelových výdajů poskytovatele může u jednoho pracovníka činit maximálně 100 % úvazku.
 2. náklady nebo výdaje na pořízení hmotného a nehmotného majetku, viz str. 33-36 ZD. Pro výpočet doby odpisování majetku zařazeného do příslušné odpisové skupiny se pro účely projektu použije stanovená minimální doba odpisování, viz str. 34 ZD.
 3. další provozní náklady nebo výdaje: na provoz majetku zakoupeného mimo projekt, náklady na materiál, cestovní náhrady, zajištění práv k výsledkům VaV, str. 36 ZD
 4. náklady nebo výdaje na služby: maximálně 40 % celkových uznaných nákladů projektu. U standartních služeb se jedná o cenu orientační uvedenou do přihlášky projektu, přičemž konkrétní dodavatel musí být vybrán na základě zákona č. 134/2016 Sb. – viz varianta b) v přihlášce návrhu projektu. Nedoložení tří poptávek je důvodem pro neuznání nákladů nebo nedoporučení projektu k podpoře. V případě pořízení služby od jediného dodavatele postupem podle zákona č. 134/2016
 5. Sb. se na samostatném listu návrhu rozpočtu v Příloze č. 2 odůvodní tento postup a cena služby – viz varianta c) v přihlášce.
 6. doplňkové náklady nebo výdaje, režie: maximálně 8 % celkových uznaných nákladů projektu dle poskytovatele; po přepočtu na SPN metodikou VUT vychází 3,19 % z přímých nákladů (resp. 3,09 % z výnosů, tj. vč. režií). Tuto hodnotu SPN zadává řešitel do svého rozpočtu.

 

Podání návrhu

Návrhy projektů je možné podávat pouze v češtině:

 

 1. a) poštou na adresu: Ministerstvo kultury, Odbor výzkumu a vývoje, Maltézské

nám. 1, 118 11 Praha 1,

 1. b) osobním doručením do podatelny Ministerstva kultury na adresu Maltézské

nám. 1, 118 11 Praha 1.

 

Na obálce je nutné viditelně uvést „Veřejná soutěž 2020 – program NAKI II – NEOTVÍRAT“, včetně identifikace (subjekt a adresa) odesílatele. Pro posouzení lhůty u návrhu projektu rozhoduje den doručení návrhu projektu na adresu poskytovatele.

 

Návrh projektu (podrobné pokyny jsou uvedeny v Příloze č. 11 – Pokyny pro vyplnění přihlášky-Manuál) musí být předložen ve formě, viz detailní popis ZS str. 26-30:

U projektu typu J: jediný příjemce:

 • 1 výtisk přihlášky projektu a jejích příloh ve formě pevné vazby
 • na elektronickém nosiči dat (CD) veškeré podklady uvedené v pevné vazbě
 • podepsané výtisky Přílohy č. 1- části A přihlášky bez jakékoliv formy pevné vazby jednotlivých listů   části A přihlášky

 

U projektu typu D: příjemce + další účastník(ci):

 • 1 výtisk přihlášky projektu a jejích příloh ve formě pevné vazby
 • na elektronickém nosiči dat (CD) veškeré podklady uvedené v pevné vazbě
 • 2 podepsané výtisky (uchazečem a všemi spoluuchazeči) Přílohy č. 1- části A přihlášky bez jakékoliv formy pevné vazby jednotlivých listů části A přihlášky

 

U projektu typu K – konsorcium příjemců (příjemce-koordinátor+ příjemce(ci):

 • 1 výtisk přihlášky projektu a jejích příloh ve formě pevné vazby
 • na elektronickém nosiči dat (CD) veškeré podklady uvedené v pevné vazbě
 • x+1 podepsaných výtisků (všemi uchazeči) části A přihlášky (x = počet uchazečů v roli příjemce a příjemce-koordinátora) bez jakékoliv formy pevné vazby jednotlivých listů části A přihlášky

Př.: Společný projekt 4 uchazečů, jeden v roli příjemce–koordinátora, 3 v roli příjemce: počet předložených výtisků bez pevné vazby je 4+1=5.

 

Současně s návrhem projektu musí být (v listinné podobě) předloženy doklady způsobilosti uchazeče/spoluuchazeče k řešení navrhovaného projektu podle § 18 zákona č. 130/2002 Sb.

 

Pokud uchazeč/spoluuchazeč uplatňuje jako způsobilé náklady projektu náklady na pořízení dl hm majetku (vyjma stavebních investic) a dl nehm majetku, který není jedinečný (dle zákona č. 130/2002 Sb.), či služeb, které nejsou jedinečné (dle zákona č. 130/2002 Sb.), obvyklou cenu těchto nákladů doloží provedenou poptávkou nejméně od třech dodavatelů tohoto majetku/služeb. Doklady o provedené poptávce musí být předloženy k návrhu projektu v jednom tištěném vyhotovení a současně v elektronické podobě na CD ve formátu *.pdf. Odůvodnění viz příloha č. 2.

 

V případě více uchazečů je povinnost doložit jako přílohu návrhu projektu návrh smlouvy o spolupráci mezi uchazečem (příjemcem) a navrhovanými dalšími účastníky nebo návrh smlouvy o spolupráci mezi příjemci.

 

Předpoklad dosažení alespoň jednoho hlavního výsledku, viz str. 39 ZD, Vedlejší (nepovinné) výsledky, viz str. 41 ZD.

 

Ostatní:

Osoba řešitele / osoba řešitele dalšího účastníka (GP/GS) je v pracovněprávním poměru k uchazeči/spoluuchazeči nebo tento vztah vznikne nejpozději ke dni zahájení řešení projektu.

 

Po vyhlášení výsledků:

Pokud uchazeč písemně do 30 kalendářních dnů od vyhlášení výsledků požádá, poskytovatel mu umožní se seznámit s výsledkem hodnocení jeho návrhu projektu, včetně zdůvodnění a poskytnutí oponentních posudků. Pokud poskytovatel snížil navrženou a požadovanou výši způsobilých nákladů, je uchazeč písemně informován o jejich uznané výši a je dotázán, zda bude schopen se sníženými uznanými náklady (tj. se sníženou účelovou podporou MK) projekt řešit.

Uzavření smlouvy ve lhůtě do 60 dnů od vyhlášení výsledků veřejné soutěže. Do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory je příjemce povinen uzavřít s každým dalším účastníkem smlouvu o účasti na řešení projektu.

 

Zajištění podpisu rektora:

 • budou upřesněny informace z Rektorátu VUT, Mgr. Stodolová administruje program na RE, připraví ČP

nejpozději do 24. 4. 2019:

 • projekt vložen do Apollo; výběr programu financování – DG Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II);
 • označení projektu DG, při realizaci projektu řešitel číslo doplní
 • v části Programy financování vyplněna všechna relevantní pole (celkové způsobilé náklady projektu, výše podpory, objem prostředků pro partnery…) ve shodě s přiloženým návrhem projektu
 • v Projektové složce vložen: draft návrhu projektu (příloha 1), celkový rozpočet (příloha č.2), žádost uchazeče (příloha č. 3) – řešiteli bude dokument dodán, předvyplněn,  čestné prohlášení (příloha 5a, 6), návrh smlouvy o spolupráci je-li relevantní. Vzor smlouvy o spolupráci pošleme později. Vzor smlouvy nechá řešitel zkontrolovat JUDr. Kubešou, mail: kubesa@ro.vutbr.cz (jeho odpověď stačí mailem doručit na OPT).
 • V projektové složce vložen: závazek dofinancování režií (předpoklad je do výše 20 %, bude upřesněno), případně i spolufinancování (vzor zašleme mailem).  Závazek dofinancování režií je nahrazen po dohodě s řešiteli ze 18. 4.  2019 postupem dle „varianty II“ – tedy podílem z ON, závazek se tedy nepřikládá
 • po kontrole ze strany OPT možno dát do schvalovacího procesu (šedá lišta dole: „změnit stav“)
 • dokumenty k podpisu rektora v listinné podobě předložit na OPT: x-krát návrh určený pro pevnou vazbu, dále 2x část A přihlášky přílohy č. 1 bez jakékoliv formy pevné vazby, (pokud se jedná o typ konsorcium, předložit x+1 výtisků, kdy x je počet uchazečů), přílohy ČP 5a, 6,
 • Odeslání návrhu si zajišťuje řešitel