Interreg V-A SK-CZ – UZAVŘENÉ

Web programu: http://www.sk-cz.eu/cs/uvodna-stranka/

Aktuálně:

  • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika zverejňuje Metodický pokyn č. 3 k Manuálu prípravy a implementácie projektu, verzia 4.1  (ďalej len „ Metodický pokyn č. 3 k MPIP verzia 4.1“), ktorým sa upravuje časť Príručky pre prijímateľa.

          Metodickým pokynom č. 3 k MPIP verzia 4.1 sa upravuje podkapitola 3.1.2.2 Výročná monitorovacia správa projektu – spôsob a lehoty na predkladanie Výročných monitorovacích správ za projekt Vedúcimi           partnermi, a je vydávaný z dôvodu potreby vypracovania Výročnej monitorovacej správy za Program spolupráce Interreg V-A SK-CZ zo strany Riadiaceho orgánu v prvom kvartáli roku 2020, a s tým súvisiacou potrebou  získania a spracovania relevantných údajov z realizovaných projektov k 31.12.2019 včas. Metodický pokyn č. 3 k MPIP verzia 4.1 je účinný od 24.01.2020. Metodický pokyn č. 3 k MPIP nájdete v sekcii dokumenty, alebo si ho môžete stihanuť tu.

 

  • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, v spolupráci s národným orgánom Ministerstvom pro místní rozvoj ČR zverejňuje novú verziu Manuálu prípravy a implementácie projektu, v ktorom boli aktualizované obe časti – časť pre žiadateľa a časť pre prijímateľa. Nová verzia má číslo 5.0 a je účinná od 5. 2. 2020. Příručka je ke stažení zde nebo zde.
  • Aktuální informace z programu na webu sk-cz.eu 
  • Úprava způsobu vkládání rozpočtu žádosti o NFP do systému ITMS2014+: Od nového roku 2019 je mírně upraven způsob vkládání rozpočtu žádostí o NFP do systému ITMS2014+.  Upravený návod je uveden v bode č. 4 na straně 11 a 12 Pokynů k vyplnění žádostí o NFP v systému ITMS2014. (Priloha_3_-_Pokyny_k_vyplneniu_formularu_ZoNFP_cez_ITMS2014.docx).
  • Nová verze Manuálu – verze 4.0: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika zverejňuje novú verziu Manuálu prípravy a implementácie projektu, v ktorom boli aktualizované obe časti – časť pre žiadateľa a časť pre prijímateľa ako aj prílohy týchto dokumentov. Nová verzia má číslo 4.0 a je účinná dňom zverejnenia, t.j. od 26.10.2018.

 

 

UZAVŘENÉ:

2019

  • INTERREG V-A SK-CZ/2019/11 (uzávěrka 10. 9. 2019) – prioritní osa: 2. Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím (1b); Špecifický cieľ: 1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi) – deadline OPT: 10. /21. 8. 2019; podrobnosti pro uchazeče na FAST v dokumentu zde.
  • odkaz na výzvu a metodiky na webu programu.