Standardní projekty 2024

Soutěžní lhůta: 14. 2. – 4. 4 .2023

Předpokládaná doba zahájení řešení: 1. 1. 2024

Předpokládaná doba trvání standardních grantových projektů je dva nebo tři roky.

Hodnoticí lhůta začíná dnem 5. dubna 2023 a končí dnem 30. listopadu 2023.

Vyhlášení výsledků: 30.11.2023

 

Na OPT nám prosím e-mailem nahlaste zájem podat projekt (jako řešitel i spoluřešitel) do 17. 3. 2023.


Čestné prohlášení – prokázání způsobilosti za všechny vypsané výzvy bude odesláno z rektorátu do datové schránky GA ČR.

 

Pro kontrolu formálních záležitostí a správného vyplnění projektu použijte checklist GA ČR.

 

Obecné podmínky pro podávání návrhů

Jedna osoba může v rámci všech veřejných soutěží vyhlašovaných GA ČR v daném kalendářním roce s počátkem řešení v roce 2024 (s výjimkou uvedenou níže) a v rámci všech výzev, na kterých se GA ČR podílí, s počátkem řešení v roce 2024 podat maximálně dva návrhy projektů, a to jeden v roli navrhovatele a druhý v roli spolunavrhovatele. Pokud s oběma návrhy projektů uspěje, může řešit oba tyto projekty, pokud tomu nebrání jiná okolnost vyplývající z příslušné zadávací dokumentace nebo z příslušných pravidel.

 

Návrh projektu 

Návrh projektu se skládá z formulářů:

Část A – základní identifikační údaje a Část A – abstrakt a vědecký záměr (cíle projektu);

Část B – celkové finanční položky, rozpis finančních položek, včetně odůvodnění jednotlivých položek, a podrobné vymezení osobních nákladů;

Část C (C1 a C2) – zdůvodnění návrhu projektu,

Část D (D1 a D2) – údaje o navrhovateli a spolunavrhovatelích;

Část E – informace o dalších projektech navrhovatele a spolunavrhovatelů řešených s veřejnou podporou.

V návrhu projektu v části C1 má být uvedeno:

  • ZD str .17: g) odkaz na existující plán genderové rovnosti uchazeče či jiný obdobný dokument prokazující aktivní přístup uchazeče k podpoře nediskriminačního přístupu. V případě, že genderový plán či jiný obdobný dokument dosud nebyl přijat, musí být předložen nejpozději k datu doručení první dílčí zprávy.

Plán genderové rovnosti – Gender equality plan (GEP) za VUT naleznete na stránkách VUT zde.

  • ZD str. 18: i) stručný popis výzkumných dat, která budou v průběhu řešení projektu využita, shromažďována nebo vytvářena a způsobů nakládání s nimi; především informace o dostupnosti a způsobu šíření výsledků výzkumu a výzkumných dat v souladu se zásadou, že výsledky výzkumu a výzkumná data nejsou zveřejňovány pouze v odůvodněných případech (aktualizace se předkládá s každou dílčí zprávou a závěrečnou zprávou).

Pro stručný popis výzkumných dat můžete použít VZOR připravený Knihovnou VUT:

The project does not consider the use of existing data. The data generated in the project will be collected using standardised methods, stored on secure servers, and described with metadata in the information system of Brno University of Technology.  Apart from data related to planned patent applications, all underlying data for publications will be shared openly according to the philosophy of „as open as possible, as closed as necessary“.

 

Není-li uvedeno jinak, návrh projektu se vyplňuje v anglickém jazyce.

 

Vymezení položek způsobilých nákladů 

Míra podpory: 100 % uznaných nákladů. V návrhu projektu musí být uveden návrh míry podpory. O konečné výši uznaných nákladů a míře podpory na uznaných nákladech však rozhoduje poskytovatel po zhodnocení návrhu projektu.

 

1. Osobní náklady 

Nulová pracovní kapacita (úvazek) se nepřipouští. Nesplnění této podmínky je důvodem k vyřazení návrhu projektu z veřejné soutěže. Součet všech pracovních kapacit (úvazků) alokovaných na řešení všech projektů podporovaných GA ČR nesmí u žádného zaměstnance přesáhnout 1,00. Pracovní kapacita na projektu (úvazek) je doporučována alespoň 0,20 pro osobu navrhovatele, alespoň 0,10 pro osobu spolunavrhovatele.

Způsobilými osobními náklady jsou následující náklady:

  • na příslušnou část mezd těch zaměstnanců, kteří se podle pracovní smlouvy podílejí na řešení projektu, a to ve výši odpovídající pracovní kapacitě na řešení projektu. V takovém případě dotace požadovaná v návrhu projektu může dosáhnout až výše hrubé mzdy zaměstnance (alikvotně dle úvazku zaměstnance), nejvýše však 60 000 Kč za kalendářní měsíc (alikvotně dle úvazku zaměstnance);
  • na úhradu závazků vyplývajících z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, které byly uzavřeny výhradně na řešení grantového projektu, přičemž poskytnutá dotace může dosáhnout až výše odměny z této dohody, nejvýše však 400 Kč/hod.Důležité upozornění! V souvislosti s připravovaným změnami zákoníku práce není vhodné plánovat do projektů ve veřejné soutěži DPP pro interní zaměstnance. Pracovník na DPP musí vykazovat jiný druh práce, než má uveden v pracovní smlouvě. Omezení se netýká externího pracovníka na DPP.

V rámci osobních nákladů lze uplatňovat náklady na povinné zákonné odvody a příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb.

Odměna: není způsobilý náklad

Výpočet mzdy (osobních nákladů v projektu): výše zákonných odvodů vč. sociálního fondu = 35,72 %; náklady na mzdy nebo platy a povinné odvody ZP, SP, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (34,22%), sociální fond – 1,5 %. Uznatelné osobní náklady jsou tedy hrubá mzda krát 1,3572 (součet pojištění a soc. fondu) – tj. plus 35,72 %.

 

2. Investiční náklady: dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku nesmí přesáhnout 10 % z dotace na celkové uznané náklady bez doplňkových (režijních) nákladů, vstupní cena je vyšší než 80 000 Kč.

 

3. Věcné náklady

Mezi věcné náklady, které lze zařadit mezi způsobilé náklady, patří materiální náklady, cestovné, náklady na ostatní služby a nemateriální náklady, a doplňkové (režijní) náklady.. Drobný hmotný majetek s provozně-technickou funkcí delší než jeden rok a vstupní cenou nižší nebo rovnou 80 000 Kč lze pořizovat v rámci položky věcné náklady.

REŽIE – Výše poskytnuté dotace na doplňkové (režijní) náklady může činit maximálně 20 % z poskytnuté dotace na uznané ostatní neinvestiční náklady (tj. s vyloučením doplňkových nákladů).

 

Nezpůsobilé náklady: str. 22 ZD

  • např. daň z přidané hodnoty (platí u příjemců, kteří jsou plátci této daně a kteří uplatňují její odpočet nebo odpočet její poměrné části).

 

ZPŮSOB PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ: Datovou schránkou se doručuje pouze návrh projektu vygenerovaný aplikací bez příloh, jako soubor ve formátu PDF, obsahující návrh projektu označený vodotiskem FINAL, jehož název obsahuje znaky „_CZ_f.pdf“

Návrh projektu bude po finalizaci aplikací opatřen elektronickou pečetí, takže již nesmí být nijak upravován.

 

Odeslání finálního návrhu datovou schránkou do datové schránky GA ČR zajistí OPT.

 

Zadávací dokumentaci, formuláře a podrobné informace k podání návrhu projektu jsou dostupné webových stránkách GA ČR na adrese zde.

 

INFO OPT: Ing. Reinsch-Staffová, staffova.m@fce.vutbr.cz, kl. 7166

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

Nejpozději do 27.3.2023

  • projekt vložen do Apollo; výběr programu financování GAČR (GA)
  • vyplněno označení projektu v Apollo (číslo generované z GRISu)
  • v části Programy financování vyplněna všechna relevantní pole ve shodě s přiloženým pdf návrhem projektu (DRAFT)
  • v Projektové složce vložen draft návrhu projektu v pdf včetně financí za celý projekt a za VUT (export z GRISu)
  • po kontrole ze strany OPT bude návrh v IS Apollo odeslán k podpisům

 

Nejpozději do úterý 4.4.2023 do 11:00 hod zaslat finální návrh projektu v pdf (obsahuje znaky „_CZ_f.pdf) v předepsaném, tj. nezměněném formátu včetně platné elektronické razítek pečeti) na OPT: staffova.m@vutbr.cz, vavreckova.e@vutbr.cz