Standardní projekty 2023

STANDARDNÍ PROJEKTY (KÓD GA)

Soutěžní lhůta: do 7. dubna 2022.

Předpokládaná doba zahájení řešení: 1. 1. 2023

Ukončení projektu: 31. 12. 2024 nebo 31. 12. 2025 podle návrhu uchazeče

Hodnotící lhůta začíná dnem 8. dubna 2022 a končí dnem 2. prosince 2022

Na OPT nám prosím e-mailem nahlaste zájem podat projekt (jako řešitel i spoluřešitel) do 21. 3. 2022.

Upozornění: Čestné prohlášení způsobilosti za VUT i zplnomocnění děkanů podepisuje rektor a odesílá centrálně za všechny uchazeče rektorát (v rámci GAČR jsou zplnomocněni děkani fakult/ředitelé součástí).

Obecné podmínky pro podávání návrhů – str.10 ZD

 • projekt řeší jedna osoba nebo tým vědeckých pracovníků z jedné nebo více institucí
 • Jedna osoba může v rámci všech veřejných soutěží vyhlašovaných GA ČR v daném kalendářním roce s počátkem řešení v roce 2023 a v rámci všech výzev, na kterých se GA ČR podílí, s počátkem řešení v roce 2023 podat maximálně dva návrhy projektů, a to jeden v roli navrhovatele a druhý v roli spolunavrhovatele. Výjimku tvoří čtyři veřejné soutěže na podporu projektů EXPRO, JUNIOR STAR, a POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP (INCOMING i OUTGOING), do kterých si navrhovatel může podat návrh nezávisle na ostatních soutěžích a výzvách.

Návrh projektu – str. 13 ZD

Návrh projektu se skládá z formulářů: Část A – základní identifikační údaje a Část A – abstrakt a vědecký záměr (cíle projektu); Část B – celkové finanční položky, rozpis finančních položek, včetně odůvodnění jednotlivých položek, a podrobné vymezení osobních nákladů; Část C (C1 a C2) zdůvodnění návrhu projektu; Část D (D1 a D2) – údaje o navrhovateli a spolunavrhovatelích; Část E – informace o dalších projektech navrhovatele a spolunavrhovatelů řešených s veřejnou podporou.

Není-li uvedeno jinak, návrh projektu se vyplňuje v anglickém jazyce.

Přílohami návrhu projektu mohou být pouze uvedené  dokumenty – str.20

Míra podpory: 100 % uznaných nákladů, minimální ani maximální dotace na projekt není stanovena, je však nutné zdůvodnit potřebu žádaných financí.

Vymezení položek způsobilých nákladů – str. 20 ZD

 1. Osobní náklady – str. 22 ZD

Nulová pracovní kapacita (úvazek) se nepřipouští. Součet všech pracovních kapacit (úvazků) alokovaných na řešení všech projektů podporovaných GA ČR nesmí u žádného zaměstnance přesáhnout 1,00. Pracovní kapacita na projektu (úvazek) je doporučována alespoň 0,20 pro osobu navrhovatele, alespoň 0,10 pro osobu spolunavrhovatele.

 1. Mzda – str. 22 ZD

Dotace požadovaná v návrhu projektu může dosáhnout až výše hrubé mzdy zaměstnance (alikvotně dle úvazku zaměstnance), nejvýše však 60 000 Kč za kalendářní měsíc (alikvotně dle úvazku zaměstnance)

 • Výpočet mzdy (osobních nákladů v projektu): výše zákonných odvodů vč. sociálního fondu = 35,72 %; náklady na mzdy nebo platy a povinné odvody ZP, SP, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (34,22%), sociální fond – 1,5 %. Uznatelné osobní náklady jsou tedy hrubá mzda krát 1,3572 (součet pojištění a soc. fondu) – tj. plus 35,72 %

DPP, DPČ –  400 Kč/hod. – str. 23 ZD

Odměna: není způsobilý náklad – str. 22 ZD

Náhrady z mezd: uznatelné náklady –  str. 23 ZD

 1. Investiční náklady: dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku nesmí přesáhnout 10 % z dotace na celkové uznané náklady bez doplňkových (režijních) nákladů, vstupní cena je vyšší než 80 000 Kč – str. 23 ZD
 2. Věcné náklady: mezi věcné náklady, které lze zařadit mezi způsobilé náklady, patří materiální náklady, cestovné, náklady na ostatní služby a nemateriální náklady, a doplňkové (režijní) náklady. Drobný hmotný majetek s provozně-technickou funkcí delší než jeden rok a vstupní cenou nižší nebo rovnou 80 000 Kč lze pořizovat v rámci položky věcné náklady – str.24
 3. Režie: výše poskytnuté dotace na doplňkové (režijní) náklady může činit maximálně 20 % z poskytnuté dotace na uznané ostatní neinvestiční náklady (tj. s vyloučením doplňkových nákladů) – 25

Nezpůsobilé náklady: str. 21 ZD, např. DPH  (platí u příjemců, kteří jsou plátci této daně a kteří uplatňují její odpočet nebo odpočet její poměrné části).

Přijímání návrhů projektů str. 26 ZD

Přijímání návrhů projektů zajišťuje komise pro přijímání návrhů projektů, která vyhodnotí splnění podmínek veřejné soutěže.

Hodnocení pravdivosti a správnosti údajů v návrhu projektu – str. 28 ZD

Podrobný popis hodnoticího procesu naleznete na webu GA ČR zde.

Odeslání návrhu projektu – str.11 ZD.

Návrh projektu bude po finalizaci aplikací opatřen elektronickou pečetí, takže již nesmí být nijak upravován. Datovou schránkou se doručuje pouze návrh projektu vygenerovaný aplikací bez příloh, jako soubor ve formátu PDF, obsahující návrh  projektu označený vodotiskem FINAL, jehož název obsahuje znaky „_CZ_f.pdf“. Odeslání datovou schránkou  zajistí OPT.

Formuláře/informace k podání návrhu projektu jsou dostupné webových stránkách GA ČR na adrese zde.

Přílohy:

Zadávací dokumentace – Standardní projekty 2023

Praktické informace pro uchazeče a navrhovatele – Standardní projekty 2023

FAQ

Odkaz na aplikaci IS GRIS

INFO OPT: konzultuje Ing. Reinsch-Staffová

Důležité termíny

Nejpozději do 30.3.2022:

 • projekt vložen do Apollo; výběr programu financování GAČR
 • vyplněno označení projektu v Apollo (číslo generované z GRISu)
 • v části Programy financování vyplněna všechna relevantní pole ve shodě s přiloženým pdf návrhem projektu (DRAFT)
 • v Projektové složce vložen draft návrhu projektu v pdf včetně financí za celý projekt a za VUT (export z GRISu)
 • po kontrole ze strany OPT možno dát do schvalovacího procesu (šedá lišta dole: „změnit stav“)
 • nejpozději (nejlépe s jednodenním předstihem) do 7. 4. 2022 do 11:00 hod: na kontakty OPT (staffova.m@vutbr.cz, stepanova@vutbr.cz) zaslat finální návrh projektu v pdf (obsahuje znaky „_CZ_f.pdf) v předepsaném, tj. nezměněném formátu včetně platné elektronické razítek pečeti)