POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP OUTGOING 2023

GRANTOVÉ PROJEKTY POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP OUTGOING  (kód GN)

Odkaz na soutěž: https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-pif-outgoing-2023/

V rámci projektu POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP OUTGOING navrhovatel (následně řešitel) absolvuje na počátku řešení souvislou 730denní (nejméně však 670denní) zahraniční vědeckou stáž a následně dokončí řešení na pracovišti příjemce (min. 365 dní). Projekt POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP je projektem jednoho řešitele, který bude pracovat výhradně na tomto projektu.

Soutěžní lhůta: do 7. dubna 2022.

Předpokládaná doba zahájení řešení: 1. 1. 2023 (nejpozději do 1.10.2022). Za den zahájení řešení projektu je považován den zahájení zahraniční vědecké stáže navrhovatele v souladu s návrhem projektu. Předpokládá se, že stáž bude zahájena nejpozději k 1. 10. 2022.

Doba řešení3 roky

Ukončení projektu: 31. 12. 2024 nebo 31. 12. 2025 podle návrhu uchazeče

Hodnotící lhůta: do 2. prosince 2022

Na OPT nám prosím e-mailem nahlaste zájem podat projekt do 21. 3. 2022!

 

Uchazeči

Po dobu řešení projektu POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP se řešitel nesmí účastnit v roli navrhovatele ani spolunavrhovatele žádné soutěže ani výzvy vyhlašované GA ČR s výjimkou návrhů podaných v posledním roce řešení projektu. Pokud to charakter projektu vyžaduje, mohou na pracovišti příjemce na řešení projektu spolupracovat případně i techničtí pracovníci a studenti magisterského studia, a to pouze v době, po kterou řešitel působí na pracovišti příjemce v České republice.

Navrhovatelem grantu POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP OUTGOING může být pouze vynikající vědecký pracovník na počátku kariéry působící na některé instituci v České republice, zabývající se základním výzkumem. Současně musí navrhovatel splňovat podmínku, že k 30. září roku vyhlášení soutěže uplynuly nejvýše 4 roky od udělení jeho akademického titulu Ph.D. (nebo ekvivalentu), tj. akademický titul Ph.D. (nebo ekvivalent) mu byl udělen po 30. září 2018 (str. 9 – 11 ZD).

 

Návrh projektu (str.12-19 ZD)

se skládá z formulářů, které jsou k dispozici výhradně v grantové aplikaci GRIS https://cas.gris.cz:

 • Část A – základní identifikační údaje, abstrakt a vědecký záměr – vyplnit v češtině a angličtině
 • Část B – celkové finanční položky a jejich rozpis finančních položek a odůvodnění v českém nebo anglickém jazyce, podrobné vymezení osobních nákladů – uvést jako celočíselné hodnoty v tisících Kč
 • Část C – zdůvodnění návrhu projektu v anglickém jazyce ve formátu pdf, max. 10 stran a 6 MB
 • Část D – údaje o navrhovateli v anglickém jazyce (životopis, bibliografie)
 • Část E – informace o dalších projektech navrhovatele

Přílohy návrhu projektu: (str. 19 ZD)

Poskytovatel považuje za návrh projektu pouze takový návrh, který je vytvořen aplikací GRIS a zaslán prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS) do datové schránky s názvem Grantové projekty (Grantová agentura České republiky) s identifikátorem „ntq92qs“.

Míra podpory: 100 % uznaných nákladů (str. 5 ZD)

 

Způsobilé náklady:

1.) Osobní náklady (str.21 – 23 ZD)

Pracovní kapacita na projektu (úvazek) pro osobu navrhovatele je stanovena alespoň 0,70 ročně. U osoby navrhovatele (následně řešitele) se předpokládá, že doba strávená na pracovišti uchazeče (následně příjemce) a na zahraničním pracovišti, na kterém bude vykonávat zahraniční vědeckou stáž při řešení projektu, odpovídá výši jeho úvazku. Navrhovatel (následně řešitel) musí mít pracovní poměr na pracovišti v České republice a následně po dobu, kdy nevykonává zahraniční vědeckou stáž, řešit grantový projekt na pracovišti v České republice.

 • MZDY: Výpočet mzdy (osobních nákladů v projektu): výše zákonných odvodů vč. sociálního fondu = 35,72 %; náklady na mzdy nebo platy a povinné odvody ZP, SP, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (34,22%), sociální fond – 1,5 %. Uznatelné osobní náklady jsou tedy hrubá mzda krát 1,3572 (součet pojištění a soc. fondu) – tj. plus 35,72 %

Způsobilé osobní náklady (str. 21 -22 ZD):

 • dotace na mzdu řešitele nejvýše však 25 000 Kč za kalendářní měsíc při úvazku 1,00 po dobu trvání zahraniční vědecké stáže, resp. nejvýše 60 000 Kč za kalendářní měsíc (alikvotně dle úvazku zaměstnance) po dobu řešení projektu na pracovišti příjemce (po dobu trvání zahraniční vědecké stáže plyne navrhovateli i náhrada zvýšených životních nákladů podle čl. 3.3.3. odst. 4 této zadávací dokumentace, která např. v Německu činí 2 734 EURO/ měsíčně)
 • dotace na mzdu ostatních členů týmu max. 35 tis. Kč/měs. při úvazku 1,00 jen po dobu řešení projektu na pracovišti příjemce
 • DPP, DPČ: max 400 Kč/hod.

Náhrady z mezd (dovolená, pracovní neschopnost): uznatelné náklady

Odměny: nezpůsobilé náklady (str. 21 ZD)

2.) Investiční náklady: nelze mezi ně zařadit dlouhodobý hmotný majetek, jehož vstupní cena je vyšší než 80 000 Kč a má provoznětechnickou funkci delší než jeden rok ( 23 ZD).

3.) Věcné náklady: materiální náklady, cestovné, náklady na ostatní služby a nemateriální náklady, a doplňkové (režijní) náklady. Drobný hmotný majetek s provozně technickou funkcí delší než jeden rok a vstupní cenou nižší nebo rovnou 80 000 Kč řadíme mezi věcné náklady. (str. 23 – 24 ZD).

4.) Režie: až do výše 20 % z celkové dotace na osobní a věcné náklady bez režie.

Nezpůsobilé náklady (str. 20 ZD): např. DPH (platí u příjemců, kteří jsou plátci této daně a kteří uplatňují její odpočet nebo odpočet její poměrné části).

 

Odeslání návrhu projektu

Návrh projektu bude po finalizaci aplikací opatřen elektronickou pečetí, takže již nesmí být nijak upravován. Datovou schránkou se doručuje pouze návrh projektu vygenerovaný aplikací bez příloh, jako soubor ve formátu PDF, obsahující návrh projektu označený vodotiskem FINAL, jehož název obsahuje znaky „_CZ_f.pdf“ (str.11 ZD). Odeslání datovou schránkou zajistí OPT.

 

Formuláře/informace k podání návrhu projektu jsou dostupné webových stránkách GA ČR na adrese https://www.gacr.cz/

Odkazy:

Zadávací dokumentace – POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP OUTGOING 2023

Praktické informace pro uchazeče a navrhovatele – POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP OUTGOING 2023

FAQ

Odkaz na aplikaci IS GRIS

 

INFO OPT: konzultuje Eva Vavrečková

 

Důležité termíny:

Nejpozději do 30. 3. 2022:

 • projekt vložen do Apollo pod programem financování GAČR
 • v Apollo vyplněno označení projektu (číslo generované z GRISu)
 • v části Programy financování vyplněna všechna relevantní pole ve shodě s přiloženým pdf návrhem projektu
 • v Projektové složce vložen draft návrhu projektu v pdf včetně financí za celý projekt a za VUT vyexportovaný z GRISu
 • po kontrole ze strany OPT možno dát do schvalovacího procesu (v Apollo šedým oknem dole: „Změnit stav“)
 • nejpozději (nejlépe s jednodenním předstihem) do 7. 4. 2022 do 11:00 hod zaslat na kontakty OPT (stepanova@vutbr.cz, vavreckova.e@vutbr.cz,  staffova.m@vutbr.cz) finální návrh projektu v pdf (obsahuje znaky „_CZ_f.pdf) v předepsaném, tj. nezměněném formát pro odeslání datovou schránkou do datové schránky poskytovatele.