POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP INCOMING 2023

GRANTOVÉ PROJEKTY POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP INCOMING (kód GN)

Odkaz na soutěž: https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-PIF-incoming-2023/

Cílem projektů je umožnit příchod talentovaných postdoktorandů ze zahraničí do českých výzkumných organizací, popřípadě návrat talentovaných vědců do ČR po absolvování vědeckého pobytu v zahraničí. Navrhovatelem může být pouze vynikající vědecký pracovník na začátku kariéry s dlouhodobou zahraniční zkušeností zabývající se základním výzkumem, kterému bude umožněna realizace jeho vlastního vědeckého záměru na instituci v České republice po celou dobu řešení projektu. Za dlouhodobou zahraniční zkušenost lze považovat nejméně 2 roky z posledních 3 let, a to formou doktorského studia v zahraničí nebo formou zaměstnání na zahraniční vědecké instituci, popřípadě kombinovaně.

Soutěžní lhůta: do 7. dubna 2022.

Předpokládaná doba zahájení řešení: 1. 1. 2023 (nejpozději do 1.10.2022)

Doba řešení: 3 roky

Ukončení projektu: 31. 12. 2024 nebo 31. 12. 2025 podle návrhu uchazeče

Hodnotící lhůta: do 2. prosince 2022

Na OPT nám prosím e-mailem nahlaste zájem podat projekt do 21. 3. 2022!

 

Uchazeči

Projekt POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP je projektem jednoho řešitele v oblasti základního výzkumu. Řešitel projektu POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP nesmí být současně řešitelem, spoluřešitelem ani se podílet na řešení v jiné roli jiného projektu GA ČR. Pokud to charakter projektu vyžaduje, mohou na pracovišti příjemce na řešení projektu spolupracovat případně i techničtí pracovníci a studenti magisterského studia. Po dobu řešení projektu POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP se řešitel nesmí účastnit v roli navrhovatele ani spolunavrhovatele žádné soutěže ani výzvy vyhlašované GA ČR s výjimkou návrhů podaných v posledním roce řešení projektu (ZD str. 9).

Navrhovatel ke dni vyhlášení soutěže a během soutěžní lhůty nesmí být s uchazečem ani s žádnou jinou vědeckou institucí v České republice v pracovním poměru nebo poměru obdobném. Pracovněprávní poměr k uchazeči následně musí vzniknout nejpozději ke dni zahájení řešení grantového projektu.

Současně musí navrhovatel splňovat podmínku, že k 30. září roku vyhlášení soutěže uplynuly nejvýše 4 roky od udělení jeho akademického titulu Ph.D. (nebo ekvivalentu), tj. akademický titul Ph.D. (nebo ekvivalent) mu byl udělen po 30. září 2018 (výjimky ZD str. 10).

 

Návrh projektu

se skládá z formulářů, které jsou k dispozici výhradně v grantové aplikaci GRIS https://cas.gris.cz:

 • Část A – základní identifikační údaje, abstrakt a vědecký záměr – vyplnit v češtině a angličtině
 • Část B – celkové finanční položky a jejich rozpis finančních položek a odůvodnění v českém nebo anglickém jazyce, podrobné vymezení osobních nákladů – uvést jako celočíselné hodnoty v tisících Kč
 • Část C – zdůvodnění návrhu projektu v anglickém jazyce ve formátu pdf, max. 10 stran a 6 MB
 • Část D – údaje o navrhovateli v anglickém jazyce (životopis, bibliografie)
 • Část E – informace o dalších projektech navrhovatele (ZD str.13-19).

Přílohy návrhu projektu: (str. 5 ZD)

Poskytovatel považuje za návrh projektu pouze takový návrh, který je vytvořen aplikací GRIS a zaslán prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS) do datové schránky s názvem Grantové projekty (Grantová agentura České republiky) s identifikátorem „ntq92qs“.

Míra podpory: 100 % uznaných nákladů (str. 5 ZD)

 

Způsobilé náklady: str.19 -23 ZD

1.) Osobní náklady (str. 21 -22 ZD):

Pracovní kapacita na projektu (úvazek) pro osobu navrhovatele je stanovena alespoň 0,70 ročně. Nulová pracovní kapacita (úvazek) se nepřipouští. Součet všech pracovních kapacit (úvazků) alokovaných na řešení všech projektů podporovaných GA ČR nesmí u žádného zaměstnance přesáhnout 1,00.

MZDY: Výpočet mzdy (osobních nákladů v projektu): výše zákonných odvodů vč. sociálního fondu = 35,72 %; náklady na mzdy nebo platy a povinné odvody ZP, SP, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (34,22%), sociální fond – 1,5 %. Uznatelné osobní náklady jsou tedy hrubá mzda krát 1,3572 (součet pojištění a soc. fondu) – tj. plus 35,72 %

Způsobilé osobní náklady (str. 21 -22 ZD):

 • dotace na mzdu řešitele max. 60 tis. Kč/měs. při úvazku 1,00
 • dotace na mzdu ostatních členů týmu max. 35 tis. Kč/měs. při úvazku 1,00
 • DPP, DPČ: max 400 Kč/hod.

Náhrady z mezd (dovolená, pracovní neschopnost): uznatelné náklady

Odměny: nezpůsobilé náklady (str. 21 ZD).

2.) Investiční náklady: nelze mezi ně zařadit dlouhodobý hmotný majetek, jehož vstupní cena je vyšší než 80 000 Kč a má provoznětechnickou funkci delší než jeden rok (22 ZD).

3.) Věcné náklady: materiální náklady, cestovné, náklady na ostatní služby a nemateriální náklady, a doplňkové (režijní) náklady. Drobný hmotný majetek s provozně technickou funkcí delší než jeden rok a vstupní cenou nižší nebo rovnou 80 000 Kč řadíme mezi věcné náklady. (str. 22 – 23 ZD).

4.) Režie: až do výše 20 % z celkové dotace na osobní a věcné náklady bez režie

Nezpůsobilé náklady (str. 20 ZD): např. DPH (platí u příjemců, kteří jsou plátci této daně a kteří uplatňují její odpočet nebo odpočet její poměrné části).

 

Odeslání návrhu projektu

Návrh projektu bude po finalizaci aplikací opatřen elektronickou pečetí, takže již nesmí být nijak upravován. Přílohy musí být vkládány do aplikace ve formátu PDF. Datovou schránkou se doručuje pouze návrh projektu vygenerovaný aplikací bez příloh, jako soubor ve formátu PDF, obsahující návrh projektu označený vodotiskem FINAL, jehož název obsahuje znaky „_CZ_f.pdf“ (str. 30 ZD). Odeslání datovou schránkou zajistí OPT.

 

Formuláře/informace k podání návrhu projektu jsou dostupné webových stránkách GA ČR na adrese https://www.gacr.cz/.

Odkazy:

Zadávací dokumentace – POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP INCOMING 2023

Praktické informace pro uchazeče a navrhovatele – POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP INCOMING 2023

FAQ

Aplikace IS GRIS

 

INFO OPT: konzultuje Eva Vavrečková

 

Důležité termíny:

Nejpozději do 31. 3. 2022:

 • projekt vložen do Apollo pod programem financování GAČR
 • v Apollo vyplněno označení projektu (číslo generované z GRISu)
 • v části Programy financování vyplněna všechna relevantní pole ve shodě s přiloženým pdf návrhem projektu
 • v Projektové složce vložen draft návrhu projektu v pdf včetně financí za celý projekt a za VUT vyexportovaný z GRISu
 • po kontrole ze strany OPT možno dát do schvalovacího procesu (v Apollo šedým oknem dole: „Změnit stav“)
 • nejpozději (nejlépe s jednodenním předstihem) do 7. 4. 2022 do 11:00 hod zaslat na kontakty OPT (stepanova@vutbr.cz, vavreckova.e@vutbr.cz,  staffova.m@vutbr.cz) finální návrh projektu v pdf (obsahuje znaky „_CZ_f.pdf) v předepsaném, tj. nezměněném formát pro odeslání datovou schránkou do datové schránky poskytovatele.