GAČR v roli hodnotící agentury – LA mezinárodní

Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA granty) (kód GL).

Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2022. Výzva se týká projektů podávaných ke GA ČR v roli Lead Agency v rámci iniciativy Weave.

 

Na OPT nám prosím e-mailem nahlaste zájem podat projekt do 26. 3. 2021

Návrhy projektů v rámci iniciativy Weave je možné podávat do  22. 4. 2021.

Za účelem dosažení vysoké úrovně kvality návrhů LA projektů doporučených k financování budou LA návrhy hodnoceny společně se standardními projekty.

Pro podání návrhu projektu ke GA ČR jako „Lead“ agentuře v aplikaci GRIS zvolte soutěž Lead Agency (Weave) – 2022;

registrační číslo projektu bude končit písmenem „K“;

 

Agentury zapojené do této výzvy:

  • Austrian Science Fund (FWF—Rakousko)
  • German Research Foundation (DFG—Německo)
  • National Science Centre (NCN—Polsko)
  • Slovenian Research Agency (ARRS—Slovinsko)
  • Swiss National Science Foundation (SNSF—Švýcarsko)
  • National Research Fund (FNR—Lucembursko

Předpokládaná doba zahájení řešení projektů LA granty je 1. 1. 2022 a ukončení 31. 12. 2024

Prokázání způsobilosti – zajistí rektorát

Podávaní návrhu projektu (str.13-20 ZD): Návrh projektu se skládá z formulářů: Část A – základní identifikační údaje a abstrakt a vědecký záměr (cíle projektu); Část B – celkové finanční položky, rozpis finančních položek, včetně odůvodnění jednotlivých položek, a podrobné vymezení osobních nákladů; Část C (C1 a C2) – zdůvodnění návrhu projektu; Část D (D1 a D2) – údaje o navrhovateli a spolunavrhovatelích, a Část E – informace o dalších projektech a Part B Financial Plan.

Způsobilé náklady (str.21 ZD):

Investiční náklady: ano

Osobní náklady (str. 21 ZD): nulová pracovní kapacita (úvazek) se nepřipouští. Součet všech pracovních kapacit (úvazků) alokovaných na řešení všech projektů podporovaných GA ČR nesmí u jednoho zaměstnance přesáhnout 1,00. Pracovní kapacita na projektu (úvazek) je doporučována alespoň 0,20 pro osobu navrhovatele a alespoň 0,10 pro osobu spolunavrhovatele.

Dotace požadovaná v návrhu projektu může dosáhnout až výše hrubé mzdy zaměstnance (alikvotně dle úvazku zaměstnance), nejvýše však 60 000 Kč za kalendářní měsíc.

Výše zákonných odvodů vč. sociálního fondu = 35,72 %; náklady na mzdy nebo platy a povinné odvody ZP, SP, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (34,22%), sociální fond – 1,5 %. Uznatelné osobní náklady jsou tedy hrubá mzda krát 1,3572 (součet pojištění a soc. fondu) – tj. plus 35,72 %

DPP, DPČ: 400 Kč/hod.

Věcné náklady (str. 24 ZD): ) Mezi věcné náklady, které lze zařadit mezi způsobilé náklady, patří materiální náklady, cestovné, nemateriální náklady, náklady na ostatní služby a doplňkové (režijní) náklady.

Režie: výše poskytnuté dotace na doplňkové (režijní) náklady může činit maximálně 25 %z poskytnuté dotace na uznané ostatní neinvestiční náklady (tj. s vyloučením doplňkových nákladů a investic).

Návrh projektu vložte do 16.4.2021 do IS apollo.

  • vyplněno označení projektu v Apollo (číslo generované z GRISu)
  • v Projektové složce vložen draft návrhu projektu v pdf včetně financí za celý projekt a za VUT (export z GRISu)

Podání návrhu projektu: datovou schránkou poskytovatele – zajistí OPT

(návrh FINAL zašlete (nejlépe den předem) do 22.4.2021 do 11.00 hod na email staffova.m@vutbr.cz a stepanova@vutbr.cz)

Případné dotazy konzultujte s OPT

Dokumenty: odkazy https://gacr.cz/vyzva-pro-podavani-projektu-na-principu-hodnoceni-lead-agency-3/