EXPRO 2023

GRANTOVÉ PROJEKTY EXPRO (kód GX)

Soutěžní lhůta začíná 15. 2. 2022

Návrhy projektů je možné podávat do 7. 4. 2022

Vyhlášení výsledků veřejné soutěže proběhne 4. 11. 2022

Délka řešení projektu je 5 let, předpokládané datum zahájení řešení je 1. 1. 2023 a ukončení 31. 12. 2027

Na OPT nám prosím e-mailem nahlaste zájem podat projekt (jako řešitel i spoluřešitel) do 21. 3. 2022.

 

Grantové projekty EXPRO

 • cílem soutěže je vytvářet podmínky pro rozvoj excelentního výzkumu, nastavit standardy excelentní vědy, napomoci překonat bariéry, které snižují úspěch projektových návrhů ERC, a umožnit nabytí potřebných znalostí a zkušeností, které se zhodnotí při podávání vysoce prestižních evropských grantů
 • podporovány jsou projekty, které odůvodněně předpokládají dosažení vynikajících vědeckých výsledků mezinárodního významu s rozhodujícím podílem řešitelského týmu na jejich dosažení
 • vyústěním úspěšně řešeného projektu je projektový návrh do jedné z hlavních ERC výzev
 • projekt může být řešen na jedné nebo dvou institucích
 • maximální výše dotace na celou dobu řešení je 50 mil. Kč
 • téma a způsob řešení projektu volí navrhovatel
 • návrhy projektů jsou hodnoceny mezinárodními oborovými komisemi;
 • úvazek řešitele projektu a jeho spolupracovníků je nejméně 0,50.

Jedna osoba může v rámci všech veřejných soutěží vyhlašovaných GA ČR v daném kalendářním roce (s výjimkou uvedenou níže) a v rámci všech výzev, na kterých se GA ČR podílí, s počátkem řešení v roce 2023 podat maximálně dva návrhy projektů, a to jeden v roli navrhovatele a druhý v roli spolunavrhovatele. Pokud s oběma návrhy projektů uspěje, může řešit oba tyto projekty, pokud tomu nebrání jiná okolnost vyplývající z příslušné zadávací dokumentace nebo z příslušných pravidel.

Výjimku tvoří 4 veřejné soutěže: POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP (INCOMING i OUTGOING), JUNIOR STAR a EXPRO, do kterých si navrhovatel může podat návrh nezávisle na ostatních soutěžích a výzvách. To znamená, že osoba, která si podá návrh projektu POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP nebo JUNIOR STAR nebo EXPRO, si může podat ještě nejvýše dva další návrhy projektů, a to jeden v roli navrhovatele a druhý v roli spolunavrhovatele.

 • Způsobilost k řešení navrhovaného projektu prokazuje uchazeč při podání návrhu projektu, kde uvede odborné schopnosti navrhovatele – excelentního vědeckého pracovníka, jeho tvůrčí přínos ve vědní oblasti, do které navrhovaný projekt náleží, a jeho dosavadní vědecké výsledky.
 • Kritérii hodnocení návrhů projektů jsou: originalita, kvalita, úroveň a přelomové myšlenky navrhovaného grantového projektu, schopnost a předpoklady navrhovatele, případného spolunavrhovatele a jejich odborných spolupracovníků, grantový projekt řešit a připravenost uchazeče i spoluuchazeče řešit grantový projekt s ohledem na jejich technické a institucionální zázemí

Obecné podmínky pro podávání návrhů – str. 10 ZD

Navrhovatelem, tj. vedoucím řešitelského týmu, který se uchází o projekt EXPRO, může být jen pracovník působící v oblasti základního výzkumu, který prokazatelně dosahuje vynikajících vědeckých výsledků v mezinárodním měřítku. Pro podání návrhu je nutnou podmínkou, aby navrhovatel byl mezinárodně uznávanou vědeckou osobností a byl autorem (spoluautorem) recentních špičkových publikací s prokazatelným vysokým ohlasem v mezinárodní vědecké komunitě.

Návrh projektu – str. 13  ZD

Návrh projektu se skládá z formulářů: Část A – základní identifikační údaje a Část A – abstrakt a vědecký záměr (cíle projektu); Část B – celkové finanční položky, rozpis finančních položek, včetně odůvodnění jednotlivých položek, a podrobné vymezení osobních nákladů; Část C (C1 a C2) – zdůvodnění návrhu projektu; Část D (D1 a D2) – údaje o navrhovateli a spolunavrhovateli; Část E – informace o dalších projektech navrhovatele a spolunavrhovatele řešených s veřejnou podporou.

Vymezení položek způsobilých nákladů

1.) Osobní náklady

 • náhrady z mezd – uznatelné
 • v souladu s interními směrnicemi příjemce/spolupříjemce
 • nulová pracovní kapacita (úvazek) se nepřipouští
 • výše dotace na odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr maximálně 7 % celkové dotace na osobní náklady
 • pracovní kapacita na projektu (úvazek) je stanovena minimálně na 0,50 průměrného ročního úvazku pro osobu navrhovatele, spolunavrhovatele, pro každého odborného i dalšího odborného spolupracovníka. Tento požadavek se netýká technických a administrativních pracovníků, studentů bakalářského a magisterského studia.
 • dotace požadovaná v návrhu projektu může dosáhnout až výše hrubé mzdy zaměstnance (alikvotně dle úvazku zaměstnance)

2.) Investiční náklady:

ano, dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku nesmí přesáhnout 20 % z dotace na celkové uznané náklady (s vyloučením investičních a doplňkových nákladů)

3.) Věcné náklady: ano

4.) Režie: výše poskytnuté dotace na doplňkové (režijní) náklady může činit maximálně 20 % z poskytnuté dotace na uznané ostatní náklady (s vyloučením investičních a doplňkových nákladů).

 

Návrh projektu se podává v elektronické podobě. Odeslání datovou schránkou zajistí OPT.

 

INFO OPT: konzultuje Ing. Reinsch-Staffová

Odkazy:

Zadávací dokumentace – EXPRO 2023

Praktické informace pro uchazeče a navrhovatele – EXPRO 2023

FAQ

 

Důležité termíny

Nejpozději do 30.3.2022:

 • projekt vložen do Apollo; výběr programu financování GAČR
 • vyplněno označení projektu v Apollo (číslo generované z GRISu)
 • v části Programy financování vyplněna všechna relevantní pole ve shodě s přiloženým pdf návrhem projektu (DRAFT)
 • v Projektové složce vložen draft návrhu projektu v pdf včetně financí za celý projekt a za VUT (export z GRISu)
 • po kontrole ze strany OPT možno dát do schvalovacího procesu (šedá lišta dole: „změnit stav“)
 • nejpozději (nejlépe s jednodenním předstihem) do 7. 4. 2022 do 11:00 hod: na kontakty OPT (staffova.m@vutbr.cz, stepanova@vutbr.cz) zaslat finální návrh projektu v pdf (obsahuje znaky „_CZ_f.pdf) v předepsaném, tj. nezměněném formátu včetně platné elektronické razítek pečeti)