GAČR 2021 duben STANDARDNÍ

GAČR 2021 STANDARDNÍ PROJEKTY (KÓD GA)

Uzavření soutěže a odeslání návrhu projektu: 22. dubna 2021 (POZOR ZMĚNA)

Na OPT nám prosím e-mailem nahlaste zájem podat projekt (jako řešitel i spoluřešitel) do 26. 3. 2021

Předpokládaná doba zahájení řešení:  1. 1. 2022 a ukončení 31. 12. 2023 nebo 31. 12. 2024 podle návrhu uchazeče

Vyhlášení výsledků4. prosince 2021

 

Upozornění: Čestné prohlášení způsobilosti za VUT i zplnomocnění děkanů odesílá centrálně za všechny uchazeče RE – podepisuje rektor (V rámci GAČR jsou zplnomocněni děkani fakult/ředitelé součástí).

 

Uchazeči a spoluuchazeči: str. 5-9 ZD

Podmínky: Jedna osoba může v rámci všech veřejných soutěží vyhlašovaných GA ČR v daném kalendářním roce s počátkem řešení v roce 2022 (s výjimkou uvedenou níže – str.11 ZD) a v rámci všech výzev, na kterých se GA ČR podílí, s počátkem řešení v roce 2022 podat maximálně dva návrhy projektů, a to jeden v roli navrhovatele a druhý v roli spolunavrhovatele.

 

Návrh projektu: str. 13 – 19 ZD

Formuláře návrhu projektu jsou dostupné výhradně na internetových stránkách poskytovatele na adrese https://www.gacr.cz

V rámci veřejné soutěže lze podat pouze úplný návrh projektu s označením FINAL

V návrhu projektu smí být uveden pouze jeden uchazeč.

Návrh projektu se skládá z formulářů: Část A – základní identifikační údaje a Část A – abstrakt a vědecký záměr (cíle projektu); Část B – celkové finanční položky, rozpis finančních položek, včetně odůvodnění jednotlivých položek, a podrobné vymezení osobních nákladů; Část C (C1 a C2) – zdůvodnění návrhu projektu; Část D (D1 a D2) – údaje o navrhovateli a spolunavrhovatelích; Část E – informace o dalších projektech navrhovatele a spolunavrhovatelů řešených s veřejnou podporou.

Není-li uvedeno jinak, návrh projektu se vyplňuje v anglickém jazyce.

Přílohami návrhu projektu mohou být pouze dokumenty na str. 19 – Připojení jiných příloh než výše uvedených je důvodem k vyřazení návrhu projektu z veřejné soutěže.

 

Míra podpory: 100 % uznaných nákladů

 

Způsobilé náklady: str. 19 – 22 ZD

Osobní náklady (str. 21 ZD)

Nulová pracovní kapacita (úvazek) se nepřipouští. Nesplnění této podmínky je důvodem k vyřazení návrhu projektu z veřejné soutěže. Součet všech pracovních kapacit (úvazků) alokovaných na řešení všech projektů podporovaných GA ČR nesmí u žádného zaměstnance přesáhnout 1,00. Pracovní kapacita na projektu (úvazek) je doporučována alespoň 0,20 pro osobu navrhovatele, alespoň 0,10 pro osobu spolunavrhovatele

Mzda str.21

Dotace požadovaná v návrhu projektu může dosáhnout až výše hrubé mzdy zaměstnance (alikvotně dle úvazku zaměstnance), nejvýše však 60 000 Kč za kalendářní měsíc (alikvotně dle úvazku zaměstnance);

  • Výpočet mzdy (osobních nákladů v projektu): výše zákonných odvodů vč. sociálního fondu = 35,72 %; náklady na mzdy nebo platy a povinné odvody ZP, SP, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (34,22%), sociální fond – 1,5 %. Uznatelné osobní náklady jsou tedy hrubá mzda krát 1,3572 (součet pojištění a soc. fondu) – tj. plus 35,72 %

DPP, DPČ –  400 Kč/hod. str. 22 ZD

Odměna: není způsobilý náklad – str. 21 ZD.

Náhrady z mezd: uznatelné náklady –  str. 22 ZD

Investiční náklady – ano, nesmí přesáhnout 10 % z dotace na celkové uznané náklady, vstupní cena je vyšší než 80 000 Kč – str. 22 ZD

Věcné náklady: mezi věcné náklady, které lze zařadit mezi způsobilé náklady, patří materiální náklady, cestovné, náklady na ostatní služby a nemateriální náklady, a doplňkové (režijní) náklady – str. 23 ZD

Režie:   Výše poskytnuté dotace na doplňkové (režijní) náklady může činit maximálně

20 % z poskytnuté dotace na celkové uznané náklady, tzn. 20 % z přímých nákladů (bez investic) –  str. 24 ZD

 

Nezpůsobilé náklady: např. DPH  (platí u příjemců, kteří jsou plátci této daně a kteří uplatňují její odpočet nebo odpočet její poměrné části – str. 20-21 ZD)

Hodnocení pravdivosti a správnosti údajů v návrhu projektu – str. 25-30 ZD

 

Návrh projektu: Návrh projektu bude po finalizaci aplikací opatřen elektronickou pečetí, takže již nesmí být nijak upravován. Datovou schránkou se doručuje pouze návrh projektu vygenerovaný aplikací bez příloh, jako soubor ve formátu PDF, obsahující návrh projektu označený vodotiskem FINAL, jehož název obsahuje znaky „_CZ_f.pdf“ (str.11 ZD)

 

–  odeslání datovou schránkou  zajistí OPT

 

Formuláře/informace k podání návrhu projektu jsou dostupné webových stránkách GA ČR na adrese zde

odkazy:

Zadávací dokumentace

Praktické informace

FAQ

Odkaz na aplikaci IS GRIS

 

INFO OPT: konzultuje Ing. Reinsch-Staffová

Důležité termíny:

Nejpozději do 16.4.2021:

  • projekt vložen do Apollo; výběr programu financování GAČR;
  • vyplněno označení projektu v Apollo (číslo generované z GRISu)
  • v části Programy financování vyplněna všechna relevantní pole ve shodě s přiloženým pdf návrhem projektu
  • v Projektové složce vložen draft návrhu projektu v pdf včetně financí za celý projekt a za VUT (export z GRISu)
  • po kontrole ze strany OPT možno dát do schvalovacího procesu (šedá lišta dole: „změnit stav“)
  • nejpozději (nejlépe s jednodenním předstihem) do 22. 4. 2021 do 11:00 hod: na kontakty OPT zaslat finální návrh projektu v pdf (obsahuje znaky „_CZ_f.pdf) v předepsaném, tj. nezměněném formátu včetně platné elektronické razítek pečeti).