GAČR 2021 duben PIF OUTCOMING

POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP OUTGOING 2022 – (kód GN)

V rámci projektu POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP OUTGOING navrhovatel (následně řešitel) absolvuje na počátku řešení souvislou 730denní (nejméně však 670denní) zahraniční vědeckou stáž a následně dokončí řešení na pracovišti příjemce.

Předpokládaná doba trvání grantových projektů POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP OUTGOING je tři roky.

Projekt POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP je projektem jednoho řešitele a předpokládá se, že tento řešitel bude pracovat výhradně na tomto POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP projektu

Uzavření soutěže a odeslání návrhu projektu: 22.4. 2021 (POZOR  ZMĚNA)

Na OPT nám prosím e-mailem nahlaste zájem podat projekt do 26. 3. 2021!

Doba řešení: Předpokládaná doba zahájení řešení projektů může být nejdříve 1. 1. 2022 s dobou trvání 3 roky (1095 dní). Za den zahájení řešení projektu je považován den zahájení zahraniční vědecké stáže navrhovatele v souladu s návrhem projektu. Předpokládá se, že stáž bude zahájena nejpozději k 1. 10. 2022.

Hodnoticí lhůta: končí dnem 4. prosince 2021

Uchazeči: Po dobu řešení projektu POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP se řešitel nesmí účastnit v roli navrhovatele ani spolunavrhovatele žádné soutěže ani výzvy vyhlašované GA ČR s výjimkou návrhů podaných v posledním roce řešení projektu.

Str. 10 -11 ZD

Návrh projektu: Návrh projektu se skládá z formulářů: Část A – základní identifikační údaje a Část A – abstrakt a vědecký záměr (cíle projektu); Část B – celkové finanční položky, rozpis finančních položek, včetně odůvodnění jednotlivých položek, a podrobné vymezení osobních nákladů; Část C (C1 a C2) – zdůvodnění návrhu projektu; Část D (D1 a D2) – údaje o navrhovateli; Část E – informace o dalších projektech . str.11-19

Míra podpory: 100 % uznaných nákladů

Nezpůsobilé náklady: str.20 -21 ZD

Např. daň z přidané hodnoty (platí u příjemců, kteří jsou plátci této daně a kteří uplatňují její odpočet nebo odpočet její poměrné části)

Odměna: není způsobilý náklad str. 21

Osobní náklady: str.21- 22 ZD

Pracovní kapacita na projektu (úvazek) pro osobu navrhovatele je stanovena alespoň 0,70 ročně.

U osoby navrhovatele (následně řešitele) se předpokládá, že doba strávená na pracovišti uchazeče (následně příjemce) a na zahraničním pracovišti, na kterém bude vykonávat zahraniční vědeckou stáž při řešení projektu, odpovídá výši jeho úvazku.

  • MZDY: Výpočet mzdy (osobních nákladů v projektu): výše zákonných odvodů vč. sociálního fondu = 35,72 %; náklady na mzdy nebo platy a povinné odvody ZP, SP, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (34,22%), sociální fond – 1,5 %. Uznatelné osobní náklady jsou tedy hrubá mzda krát 1,3572 (součet pojištění a soc. fondu) – tj. plus 35,72 %

 

Způsobilými osobními náklady jsou následující náklady (pro jednoho zaměstnance lze využít jen jednu z uvedených možností):

  • na příslušnou část mzdy navrhovatele :

dotace požadovaná v návrhu projektu může dosáhnout až výše hrubé mzdy zaměstnance (alikvotně dle úvazku zaměstnance), nejvýše však 25 000 Kč za kalendářní měsíc (alikvotně dle úvazku zaměstnance) po dobu trvání zahraniční vědecké stáže, resp. nejvýše 60 000 Kč za kalendářní měsíc (alikvotně dle úvazku zaměstnance) po dobu řešení projektu na pracovišti příjemce (po dobu trvání zahraniční vědecké stáže plyne navrhovateli i náhrada zvýšených životních nákladů podle čl. 3.3.3. odst. 4 této zadávací dokumentace, která např. v Německu činí 2 734 EURO/ měsíčně);

pro spoluřešitele:

  • V takovém případě dotace požadovaná v návrhu projektu může dosáhnout až výše hrubé mzdy zaměstnance (alikvotně dle úvazku zaměstnance), nejvýše však 35 000 Kč za kalendářní měsíc

DPP, DPČ –  ano, 400 Kč/hod. str. 22 ZD

Náhrady z mezd: uznatelné náklady str. 22

Investiční náklady : ne, str.22 ZD. Drobný hmotný majetek s provozně technickou funkcí delší než jeden rok a vstupní cenou nižší nebo rovnou 80 000 Kč lze pořizovat v rámci položky věcné náklady.

Věcné náklady: str. 23- 24 ZD. Mezi věcné náklady, které lze zařadit mezi způsobilé náklady, patří materiální náklady, cestovné, náklady na zvýšení životních nákladů, náklady na ostatní služby a nemateriální náklady, a doplňkové (režijní) náklady.

Režie:  Výše poskytnuté dotace na doplňkové (režijní) náklady může činit maximálně 20% z poskytnuté dotace na celkové uznané náklady

 

Odeslání návrhu projektu: Návrh projektu bude po finalizaci aplikací opatřen    elektronickou pečetí, takže již nesmí být nijak upravován. Datovou schránkou se doručuje pouze návrh projektu vygenerovaný aplikací bez příloh, jako soubor ve formátu PDF, obsahující návrh projektu označený vodotiskem FINAL, jehož název obsahuje znaky „_CZ_f.pdf“ (str.11 ZD)

 

Odeslání datovou schránkou  zajistí OPT

 

Formuláře/informace k podání návrhu projektu jsou dostupné webových stránkách GA ČR na adrese https://www.gacr.cz/

odkazy: https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-pif-outcoming-2022/

 

INFO OPT: konzultuje Ing. Reinsch-Staffová

Důležité termíny:

Nejpozději do 16. 4. 2021:

  • projekt vložen do Apollo; výběr programu financování GAČR;
  • vyplněno označení projektu v Apollo (číslo generované z GRISu)
  • v části Programy financování vyplněna všechna relevantní pole ve shodě s přiloženým pdf návrhem projektu
  • v Projektové složce vložen draft návrhu projektu v pdf včetně financí za celý projekt a za VUT (export z GRISu)
  • po kontrole ze strany OPT možno dát do schvalovacího procesu (šedá lišta dole: „změnit stav“)
  • nejpozději (nejlépe s jednodenním předstihem) do 22. 4. 2021 do 11:00 hod: na kontakty OPT (staffova.m@vutbr.cz, stepanova@vutbr.cz) zaslat finální návrh projektu v pdf (obsahuje znaky „_CZ_f.pdf) v předepsaném, tj. nezměněném formátu