GAČR 2021 duben JUNIOR STAR

GRANTOVÉ PROJEKTY JUNIOR STAR (KÓD GM)

Skupina grantových projektů JUNIOR STAR je zaměřena na podporu vynikajících mladých vědeckých pracovníků působících v oblasti základního výzkumu, kteří splňují podmínku, že k 30. září roku vyhlášení soutěže uplynulo nejvýše 8 let od udělení jejich akademického titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu (výjimky str. 4 ZD).

Uzavření soutěže a odeslání návrhu projektu: 22.4. 2021 (POZOR  ZMĚNA)

Na OPT nám prosím e-mailem nahlaste zájem podat projekt do 26. 3. 2021!

 

Předpokládaná doba trvání (řešení) grantových projektů JUNIOR STAR činí pět let, s předpokládaným zahájením řešení od 1. ledna 2022 a ukončením 31. 12. 2026.

Hodnoticí lhůta končí dnem 2. listopadu 2021.

 

Upozornění: Čestné prohlášení způsobilosti za VUT i zplnomocnění děkanů odesílá centrálně za všechny uchazeče RE – podepisuje rektor (V rámci GAČR jsou zplnomocněni děkani fakult/ředitelé součástí).

 

Navrhovatel: – Navrhovatelem může být jen pracovník působící v oblasti základního výzkumu. Současně musí navrhovatel splňovat podmínku, že k 30. září roku vyhlášení soutěže uplynulo nejvýše 8 let od udělení jeho akademického titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu, tj. akademický titul mu byl udělen po 30. září 2013. Navrhovatel musí mít významnou mezinárodní vědeckou zkušenost, str. 9 ZD. Návrh projektu je možné podat i před termínem konání obhajoby, str.10 ZD.

Podmínky: V návrhu projektu smí být pouze jeden uchazeč.

Omezení:

 • Jedna osoba může v rámci všech veřejných soutěží vyhlašovaných GA ČR v daném kalendářním roce s počátkem řešení v roce 2022 (s výjimkou uvedenou níže) a v rámci všech výzev, na kterých se GA ČR podílí, s počátkem řešení v roce 2022 podat maximálně dva návrhy projektů, a to jeden v roli navrhovatele a druhý v roli spolunavrhovatele. Pokud s oběma návrhy projektů uspěje, může řešit oba tyto projekty, pokud tomu nebrání jiná okolnost vyplývající z příslušné zadávací dokumentace nebo z příslušných pravidel.
 • Výjimku tvoří tři veřejné soutěže na podporu projektů JUNIOR STAR a POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP (INCOMING i OUTGOING), do kterých si navrhovatel může podat návrh nezávisle na ostatních soutěžích a výzvách. To znamená, že osoba, která si podá návrh projektu JUNIOR STAR nebo projektu POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP, si může podat ještě nejvýše dva další návrhy projektů, a to jeden v roli navrhovatele a druhý v roli spolunavrhovatele.
 • Jedna osoba si přitom v roli navrhovatele může podat buď pouze jeden návrh projektu JUNIOR STAR, nebo pouze jeden návrh projektu POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP.
 • Pokud navrhovatel projektu JUNIOR STAR uspěje ve více veřejných soutěžích / výzvách, může řešit buď pouze projekt JUNIOR STAR, nebo nejvýše dva další jiné projekty současně (jeden v roli navrhovatele a druhý v roli spolunavrhovatele).
 • Pokud navrhovatel projektu POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP uspěje ve více veřejných soutěžích / výzvách, může řešit buď pouze projekt POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP, nebo nejvýše dva další jiné projekty současně (jeden v roli navrhovatele a druhý v roli spolunavrhovatele).

 

 

Míra podpory: 100 % uznaných nákladů, výše účelové podpory je maximálně 25 mil. Kč za celou dobu řešení grantového projektu.

Způsobilé náklady: str.19 ZD

Osobní náklady: Pracovní kapacita na projektu (úvazek) je stanovena minimálně na 0,50 ročně pro osobu navrhovatele, pro každého odborného i dalšího odborného spolupracovníka. Tento požadavek se netýká technických a administrativních pracovníků, studentů bakalářského a magisterského studia. str. 20 ZD. Součet všech pracovních kapacit (úvazků) alokovaných na řešení všech projektů podporovaných GA ČR nesmí u žádného zaměstnance přesáhnout 1,00.

 • Mzda: mzda v souladu s interními směrnicemi. Nulová pracovní kapacita (úvazek) se nepřipouští. Dotace požadovaná v návrhu projektu může dosáhnout až výše hrubé mzdy zaměstnance (alikvótně dle úvazku zaměstnance);

Výše zákonných odvodů vč. sociálního fondu = 35,72 %; náklady na mzdy nebo platy a povinné odvody ZP, SP, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (34,22%), sociální fond – 1,5 %. Uznatelné osobní náklady jsou tedy hrubá mzda krát 1,3572 (součet pojištění a soc. fondu) – tj. plus 35,72 %

 • DPP, DPČ – výše dotace na tyto ostatní osobní náklady může činit maximálně 7 % celkové dotace na osobní náklady.
 • Odměna: není způsobilý náklad – str.20 ZD.
 • Náhrady z mezd: uznatelné náklady

 

Investiční náklady: náklady na pořízení nebo odpisy nově pořízeného dlouhodobého hmotného majetku, jehož vstupní cena je vyšší než 80 000 Kč a má provozně-technickou funkci delší než jeden rok), který je nezbytný pro řešení grantového projektu a je v přímé souvislosti s jeho řešením pořizován a používán. Dotace na výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku nesmí přesáhnout 20 % z dotace na celkové uznané, str. 22 ZD.

Věcné náklady: materiální náklady, cestovné, náklady na ostatní služby a nemateriální náklady – mezi ostatní služby lze zahrnout i náklady na pořízení nehmotného majetku, náklady na zveřejňování výsledků a doplňkové (režijní) náklady, str. 21 ZD.

Režie: Výše poskytnuté dotace na doplňkové (režijní) náklady může činit maximálně 20 % z poskytnuté dotace na uznané ostatní neinvestiční náklady, tj. s vyloučením doplňkových (režijních) nákladů – str. 22 ZD, tzn. 20 % z přímých nákladů (bez investic)

Nezpůsobilé náklady: např. DPH  (platí u příjemců, kteří jsou plátci této daně a kteří uplatňují její odpočet nebo odpočet její poměrné části), str. 19 a 20 ZD.

Přílohy návrhu: popsány str. 18 ZD.

 

Návrh projektu včetně příloh musí být podán GA ČR prostřednictvím informačního systému datových schránek. Návrh projektu bude po finalizaci aplikací opatřen elektronickou pečetí, takže již nesmí být nijak upravován. Datovou schránkou se doručuje pouze návrh projektu vygenerovaný aplikací bez příloh, jako soubor ve formátu PDF, obsahující návrh projektu označený vodotiskem FINAL, jehož název obsahuje znaky „_CZ_f.pdf“.  – odeslání datovou schránkou  zajistí OPT. (str. 10 ZD).

 

Formuláře/informace k podání návrhu projektu jsou dostupné webových stránkách GA ČR na adrese zde

odkazy:

Zadávací dokumentace

Praktické informace

FAQ

Odkaz na aplikaci IS GRIS

Stanovení mezd

 

INFO OPT: konzultuje Mgr. Zita Štěpánová

Důležité termíny:

nejpozději do 16. 4. 2020:

 • projekt vložen do Apollo; výběr programu financování GAČR;
 • vyplněno označení projektu v Apollo (číslo generované z GRISu)
 • v části Programy financování vyplněna všechna relevantní pole ve shodě s přiloženým pdf návrhem projektu
 • v Projektové složce vložen draft návrhu projektu v pdf včetně financí za celý projekt a za VUT (export z GRISu)
 • po kontrole ze strany OPT možno dát do schvalovacího procesu (šedá lišta dole: „změnit stav“)
 • nejpozději do 22. 4. 2020 do 11:00 hod: na kontakty OPT stepanova@vutbr.cz, staffova.m@vutbr.cz, vavrecova@vutbr.cz zaslat finální návrh projektu v pdf (obsahuje znaky „_CZ_f.pdf) v předepsaném, tj. nezměněném formátu včetně platné elektronické razítek pečeti). Nejlépe s jednodenním předstihem.

 

Pro OPT: Identifikátor datové schránky poskytovatele je „ntq92qs“. Dodávka prostřednictvím datové schránky bude označena v poli „Věc“ textem „JUNIOR STAR“. Str. 29 ZD

Příjemce je bez dalšího povinen zajistit, že řešení Projektu bude zahájeno nejpozději ve lhůtě do 60 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy