GAČR 2020 duben Standardní

GAČR 2020 Standardní projekty (kód GA)

Uzavření soutěže a odeslání návrhu projektu: nově uzávěrka 4. 5. 2020

Na OPT nám prosím e-mailem nahlaste zájem podat projekt (jako řešitel i spoluřešitel) do 17. 4. 2020!

 

Délka projektu: 2 – 3 roky

Předpokládaná doba zahájení řešení: 1. 1. 2021 a ukončení 31. 12. 2022 nebo 31. 12. 2023 podle návrhu uchazeče.

Hodnoticí lhůta končí dnem 1. prosince 2020.

 

Upozornění: Čestné prohlášení způsobilosti za VUT i zplnomocnění děkanů odesílá centrálně za všechny uchazeče RE – podepisuje rektor (V rámci GAČR jsou zplnomocněni děkani fakult/ředitelé součástí).

 

Uchazeči a spoluuchazeči: str. 4 ZD

Podmínky: Jedna osoba se může v rámci soutěží vyhlašovaných GA ČR pro standardní a mezinárodní bilaterální projekty v daném kalendářním roce účastnit nejvýše jednoho projektu v roli navrhovatele a nejvýše jednoho projektu v roli spolunavrhovatele. Navrhovatel či spolunavrhovatel standardního projektu se dále může účastnit v daném kalendářním roce jako navrhovatel nebo spolunavrhovatel rovněž soutěže na podporu projektů EXPRO a projektů JUNIOR STAR. V případě úspěchu ve více soutěžích vyhlašovaných GA ČR v daném roce se ovšem může podílet na řešení pouze projektu EXPRO, pouze projektu JUNIOR STAR nebo pouze standardního projektu (případně dvou standardních projektů nebo standardního i mezinárodního bilaterálního projektu za splnění podmínek uvedených ve větě první tohoto odstavce- str.9 ZD.

 

Návrh projektu: str. 11-17 Část C1 – zdůvodnění návrhu projektu se vyplňuje v anglickém jazyce.

Část D1 – životopis navrhovatele a spolunavrhovatelů se vyplňuje v anglickém jazyce.

 

Míra podpory: 100 % uznaných nákladů

Způsobilé náklady: str. 19-22 ZD

Osobní náklady: úvazek je doporučován alespoň 0,20 pro osobu navrhovatele, alespoň 0,10 pro osobu spolunavrhovatele. Nulová pracovní kapacita (úvazek) se nepřipouští. Nesplnění této podmínky je důvodem k vyřazení návrhu projektu z veřejné soutěže. Součet všech pracovních kapacit (úvazků) alokovaných na řešení všech projektů podporovaných GA ČR nesmí u jednoho zaměstnance přesáhnout 1,00.

Mzda – až do výše hrubé mzdy zaměstnance (alikvotně dle úvazku zaměstnance), nejvýše však 60 000 Kč za kalendářní měsíc.

  • Výpočet superhrubé mzdy (osobních nákladů v projektu):výše zákonných odvodů vč. sociálního fondu = 35,72 %; náklady na mzdy nebo platy a povinné odvody ZP, SP, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (34,22%), sociální fond – 1,5 %. Uznatelné osobní náklady jsou tedy hrubá mzda krát 1,3572 (součet pojištění a soc. fondu) – tj. plus 35,72 %
  • DPP – 400 Kč/hod.
  • Odměna: není způsobilý náklad – s 19 ZD.
  • Náhrady z mezd: uznatelné náklady –  str. 17 ZD

Stipendia: ne

Investiční náklady – ano, nesmí přesáhnout 10 % z dotace na celkové uznané náklady – str. 20 ZD

Věcné náklady:  materiální náklady, cestovné, náklady na ostatní služby a nemateriální náklady, a doplňkové (režijní) náklady – str. 21

Režie: Výše poskytnuté dotace na doplňkové (režijní) náklady může činit maximálně 20 % z poskytnuté dotace na celkové uznané náklady – str. 22 ZD, tzn. 20 % z přímých nákladů (bez investic a bez režií)

Nezpůsobilé náklady: např. DPH  (platí u příjemců, kteří jsou plátci této daně a kteří uplatňují její odpočet nebo odpočet její poměrné části – str. 18 ZD

 

Návrh projektu včetně příloh musí být podán GA ČR prostřednictvím informačního systému datových schránek. Návrh projektu bude po finalizaci aplikací opatřen elektronickou pečetí, takže již nesmí být nijak upravován. Datovou schránkou se doručuje pouze návrh projektu vygenerovaný aplikací bez příloh, jako soubor ve formátu PDF, obsahující návrh projektu označený vodotiskem FINAL, jehož název obsahuje znaky „_CZ_f.pdf“. (str. 9,10 ZD) – odeslání datovou schránkou  zajistí OPT.

 

Formuláře/informace k podání návrhu projektu jsou dostupné webových stránkách GA ČR na adrese https://www.gacr.cz/

odkazy:

Zadávací dokumentace

Praktické informace

FAQ

Odkaz na aplikaci IS GRIS

 

INFO OPT: konzultují Ing. Reinsch-Staffová a Mgr. Kyjovská

Důležité termíny:

nejpozději do 27. 4. 2020:

  • projekt vložen do Apollo; výběr programu financování GAČR;
  • vyplněno označení projektu v Apollo (číslo generované z GRISu)
  • v části Programy financování vyplněna všechna relevantní pole ve shodě s přiloženým pdf návrhem projektu
  • v Projektové složce vložen draft návrhu projektu v pdf včetně financí za celý projekt a za VUT (export z GRISu)
  • po kontrole ze strany OPT možno dát do schvalovacího procesu (šedá lišta dole: „změnit stav“)
  • nejpozději do 4. 5. 2020 do 12:00 hod: na kontakty OPT zaslat finální návrh projektu v pdf (obsahuje znaky „_CZ_f.pdf) v předepsaném, tj. nezměněném formátu včetně platné elektronické razítek pečeti).