GAČR 2020 duben Mezinárodní

Mezinárodní (též bilaterální) projekty (kód GC )

ve spolupráci s:

– Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG); projekty Německo: uzávěrka pro zahraniční návrh 31. 3. 2020

– Ministry of Science and Technology (MOST); projekty Tchaj-wan uzávěrka pro zahraniční návrh 7. 4. 2020

– National Research Foundation of Korea (NRF); projekty Korea uzávěrka pro zahraniční návrh 26. 6. 2020

– Russian Foundation for Basic Research (RFBR); projekty Rusko uzávěrka pro zahraniční návrh 7. 4. 2020

– São Paulo Research Foundation (FAPESP); projekty Sao-Paulo uzávěrka pro zahraniční návrh 7. 4. 2020

 

Uzavření soutěže a odeslání návrhu projektu: nově uzávěrka 4. 5. 2020

Na OPT nám prosím e-mailem nahlaste zájem podat projekt (jako řešitel i spoluřešitel) do 17. 4. 2020!

 

Délka projektu: 2 nebo 3 roky

Předpokládaná doba zahájení řešení mezinárodních projektů je 1. 1. 2021

Ukončení 31. 12. 2022 nebo 31. 12. 2023 podle návrhu uchazeče v souladu se zahraničním návrhem projektu

Hodnoticí lhůta končí dnem 1. 12. 2020

 

Upozornění: Čestné prohlášení způsobilosti za VUT i zplnomocnění děkanů odesílá centrálně za všechny uchazeče RE – podepisuje rektor (V rámci GAČR jsou zplnomocněni děkani fakult/ředitelé součástí).

Podmínky: Pro splnění podmínek mezinárodního projektu je nutné, aby zahraniční navrhovatel podal zároveň návrh zahraniční části projektu u zahraničního poskytovatele, s nímž Grantová agentura České republiky uzavřela smlouvu. Jedna osoba se může v rámci soutěží vyhlašovaných GA ČR pro standardní a mezinárodní bilaterální projekty v daném kalendářním roce účastnit nejvýše jednoho projektu v roli navrhovatele a nejvýše jednoho projektu v roli spolunavrhovatele. Navrhovatel či spolunavrhovatel mezinárodního projektu se dále může účastnit v daném kalendářním roce jako navrhovatel nebo spolunavrhovatel rovněž soutěže na podporu projektů EXPRO a projektů JUNIOR STAR. V případě úspěchu ve více soutěžích vyhlašovaných GA ČR v daném roce se ovšem může podílet na řešení pouze projektu EXPRO, pouze projektu JUNIOR STAR nebo pouze mezinárodního projektu (případně dvou mezinárodních projektů nebo standardního i mezinárodního projektu za splnění podmínek uvedených ve větě první tohoto odstavce) Str. 10 ZD.

 

Návrh projektu: Návrh národní části projektu musí být zpracován v souladu s návrhem zahraniční části projektu podaným zahraničním navrhovatelem u zahraničního poskytovatele. Str. 11, 12 ZD

Uchazeči a spoluuchazeči: str. 4 ZD

Míra podpory: 100 % uznaných nákladů

 

Způsobilé náklady: str.18 ZD

Osobní náklady: Pracovní kapacita na projektu (úvazek) je doporučována alespoň 0,20 pro osobu navrhovatele, alespoň 0,10 pro osobu spolunavrhovatele, str. 20.

  • Mzda – dotace požadovaná v návrhu projektu může dosáhnout až výše hrubé mzdy zaměstnance (alikvotně dle úvazku zaměstnance), nejvýše však 60 000 Kč za kalendářní měsíc (alikvotně dle úvazku zaměstnance). Výpočet superhrubé mzdy (osobních nákladů v projektu):výše zákonných odvodů vč. sociálního fondu = 35,72 %; náklady na mzdy nebo platy a povinné odvody ZP, SP, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (34,22%), sociální fond – 1,5 %. Uznatelné osobní náklady jsou tedy hrubá mzda krát 1,3572 (součet pojištění a soc. fondu) – tj. plus 35,72 %.
  • DPP – 400 Kč/hod
  • Odměna: není způsobilý náklad – str. 20 ZD
  • Náhrady z mezd: uznatelné náklady

 

Investiční náklady – Dotace na výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, nesmí přesáhnout 10 % z dotace na celkové uznané náklady, str. 21, 22 ZD.

Věcné náklady: Mezi věcné náklady, které lze zařadit mezi způsobilé náklady, patří materiální náklady, cestovné, náklady na ostatní služby a nemateriální náklady a doplňkové (režijní) náklady, str. 22 ZD.

Režie: Výše poskytnuté dotace na doplňkové (režijní) náklady může činit maximálně 20 % z poskytnuté dotace na celkové uznané náklady – str. 23 ZD, tzn. 20 % z přímých nákladů (bez investic a bez režií)

 

Nezpůsobilé náklady: např. DPH  (platí u příjemců, kteří jsou plátci této daně a kteří uplatňují její odpočet nebo odpočet její poměrné části), str.19, 20 ZD.

 

Návrh projektu včetně příloh musí být podán GA ČR prostřednictvím informačního systému datových schránek. Návrh projektu bude po finalizaci aplikací opatřen elektronickou pečetí, takže již nesmí být nijak upravován. Datovou schránkou se doručuje pouze návrh projektu vygenerovaný aplikací bez příloh, jako soubor ve formátu PDF, obsahující návrh projektu označený vodotiskem FINAL, jehož název obsahuje znaky „_CZ_f.pdf“. (str. 9,10 ZD) Odeslání datovou schránkou  zajistí OPT.

 

Formuláře/informace k podání návrhu projektu jsou dostupné webových stránkách GA ČR na adrese https://www.gacr.cz/

odkazy:

Zadávací dokumentace

Praktické informace

FAQ

Odkaz na aplikaci IS GRIS

 

INFO OPT:  konzultuje Z. Kyjovská

Důležité termíny:

nejpozději do 27. 4. 2020:

  • projekt vložen do Apollo; výběr programu financování GAČR;
  • vyplněno označení projektu v Apollo (číslo generované z GRISu)
  • v části Programy financování vyplněna všechna relevantní pole ve shodě s přiloženým pdf návrhem projektu
  • v Projektové složce vložen draft návrhu projektu v pdf včetně financí za celý projekt a za VUT (export z GRISu)
  • po kontrole ze strany OPT možno dát do schvalovacího procesu (šedá lišta dole: „změnit stav“)
  • nejpozději do 4. 5. 2020 do 12:00 hod: na kontakty OPT zaslat finální návrh projektu v pdf (obsahuje znaky „_CZ_f.pdf) v předepsaném, tj. nezměněném formátu včetně platné elektronické razítek pečeti).

Navazující: 

MEZ projekty: kopie zahraniční části návrhu projektu podaného zahraničním navrhovatelem k zahraničnímu poskytovateli (formální náležitosti viz Praktické informace na webu GAČR, str. 6) je nutné poslat na GAČR nejpozději do 30. 6. 2020. V průběhu soutěžní lhůty jej uchazeč vloží do GRIS, po 4. 5. 2020 pak posílá prostřednictvím OPT v co nejkratší době po jeho obdržení.