GAČR 2020 duben JUNIOR STAR

Grantové projekty JUNIOR STAR (kód GM)

Skupina grantových projektů JUNIOR STAR je zaměřena na podporu vynikajících mladých vědeckých pracovníků působících v oblasti základního výzkumu, kteří splňují podmínku, že k 30. září roku vyhlášení soutěže uplynulo nejvýše 8 let od udělení jejich akademického titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu.

Uzavření soutěže a odeslání návrhu projektu: nově uzávěrka 4. 5. 2020

Na OPT nám prosím e-mailem nahlaste zájem podat projekt (jako řešitel i spoluřešitel) do 17. 4. 2020!

 

Předpokládaná doba trvání (řešení) grantových projektů JUNIOR STAR činí pět let, s předpokládaným zahájením řešení od 1. ledna 2021.

 Předpokládaná doba zahájení řešení: 1. 1. 2021 a ukončení 31. 12. 2025.

Hodnoticí lhůta končí dnem 2. listopadu 2020.

 

Upozornění: Čestné prohlášení způsobilosti za VUT i zplnomocnění děkanů odesílá centrálně za všechny uchazeče RE – podepisuje rektor (V rámci GAČR jsou zplnomocněni děkani fakult/ředitelé součástí).

 

Navrhovatel: – Navrhovatelem může být jen pracovník působící v oblasti základního výzkumu. Současně musí navrhovatel splňovat podmínku, že k 30. září roku vyhlášení soutěže uplynulo nejvýše 8 let od udělení jeho akademického titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu. Navrhovatel musí mít významnou mezinárodní vědeckou zkušenost, str. 9 ZD. Návrh projektu je možné podat i před termínem konání obhajoby, str.10 ZD.

 

Podmínky: Jedna osoba se může v rámci soutěží vyhlašovaných GA ČR pro projekty JUNIOR STAR a EXPRO v daném kalendářním roce účastnit nejvýše jednoho projektu v roli navrhovatele a jednoho projektu v roli spolunavrhovatele. (U projektu JUNIOR STAR spolunavrhovatel být nemůže). Jedna osoba nemůže současně vystupovat v roli řešitele ve více než jednom projektu JUNIOR STAR. Navrhovatel projektu JUNIOR STAR se dále může účastnit v daném kalendářním roce jako navrhovatel nebo spolunavrhovatel rovněž soutěže na podporu standardních projektů a mezinárodních bilaterálních projektů. V případě úspěchu ve více soutěžích vyhlašovaných GA ČR v daném roce se ovšem může podílet na řešení pouze projektu EXPRO, nebo pouze projektu JUNIOR STAR, nebo pouze standardního projektu (případně dvou standardních projektů, nebo standardního projektu a mezinárodního bilaterálního projektu), nebo pouze mezinárodního bilaterálního projektu (případně dvou mezinárodních bilaterálních projektů, nebo mezinárodního bilaterálního projektu a standardního projektu); pro standardní a mezinárodní bilaterální projekty platí, že za splnění podmínek v ustanovení čl. 3.1. odst. 4 zadávací dokumentace pro standardní, resp. mezinárodní projekty se v rámci těchto dvou soutěží může jedna osoba podílet na řešení až dvou projektů – jednoho v roli řešitele a druhého v roli spoluřešitele, str. 9 ZD.

 

Míra podpory: 100 % uznaných nákladů, výše účelové podpory je maximálně 25 mil. Kč za celou dobu řešení grantového projektu.

Způsobilé náklady: str.18 ZD

Osobní náklady: Pracovní kapacita na projektu (úvazek) je stanovena minimálně na 0,50 ročně pro osobu navrhovatele, pro každého odborného i dalšího odborného spolupracovníka. Tento požadavek se netýká technických a administrativních pracovníků, studentů bakalářského a magisterského studia. str. 20 ZD

  • Mzda: dotace požadovaná v návrhu projektu může dosáhnout až výše hrubé mzdy zaměstnance (alikvótně dle úvazku zaměstnance);

 Výpočet superhrubé mzdy (osobních nákladů v projektu):výše zákonných odvodů vč. sociálního fondu = 35,72 %; náklady na mzdy nebo platy a povinné odvody ZP, SP, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (34,22%), sociální fond – 1,5 %. Uznatelné osobní náklady jsou tedy hrubá mzda krát 1,3572 (součet pojištění a soc. fondu) – tj. plus 35,72 %

  • DPP – výše dotace na tyto ostatní osobní náklady může činit maximálně 7 % celkové dotace na osobní náklady.
  • Odměna: není způsobilý náklad – str.19 ZD.
  • Náhrady z mezd: uznatelné náklady

 

Investiční náklady: Dotace na výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nesmí přesáhnout 20 % z dotace na celkové uznané, str. 21 ZD.

Věcné náklady:  Mezi věcné náklady, které lze zařadit mezi způsobilé náklady, patří materiální náklady, cestovné, náklady na ostatní služby a nemateriální náklady, a doplňkové (režijní) náklady, str. 21 ZD.

Režie: Výše poskytnuté dotace na doplňkové (režijní) náklady může činit maximálně 20 % z poskytnuté dotace na uznané ostatní neinvestiční náklady, tj. s vyloučením doplňkových (režijních) nákladů – str. 22 ZD, tzn. 20 % z přímých nákladů (bez investic a bez režií)

Nezpůsobilé náklady: např. DPH  (platí u příjemců, kteří jsou plátci této daně a kteří uplatňují její odpočet nebo odpočet její poměrné části), str. 19 ZD.

 

Návrh projektu včetně příloh musí být podán GA ČR prostřednictvím informačního systému datových schránek. Návrh projektu bude po finalizaci aplikací opatřen elektronickou pečetí, takže již nesmí být nijak upravován. Datovou schránkou se doručuje pouze návrh projektu vygenerovaný aplikací bez příloh, jako soubor ve formátu PDF, obsahující návrh projektu označený vodotiskem FINAL, jehož název obsahuje znaky „_CZ_f.pdf“.  – odeslání datovou schránkou  zajistí OPT. (str. 9, 10 ZD).

 

Formuláře/informace k podání návrhu projektu jsou dostupné webových stránkách GA ČR na adrese https://www.gacr.cz/

odkazy:

Zadávací dokumentace

Praktické informace

FAQ

Odkaz na aplikaci IS GRIS

 

INFO OPT: konzultuje Ing. Reinsch-Staffová

Důležité termíny:

nejpozději do 27. 4. 2020:

  • projekt vložen do Apollo; výběr programu financování GAČR;
  • vyplněno označení projektu v Apollo (číslo generované z GRISu)
  • v části Programy financování vyplněna všechna relevantní pole ve shodě s přiloženým pdf návrhem projektu
  • v Projektové složce vložen draft návrhu projektu v pdf včetně financí za celý projekt a za VUT (export z GRISu)
  • po kontrole ze strany OPT možno dát do schvalovacího procesu (šedá lišta dole: „změnit stav“)
  • nejpozději do 4. 5. 2020 do 12:00 hod: na kontakty OPT zaslat finální návrh projektu v pdf (obsahuje znaky „_CZ_f.pdf) v předepsaném, tj. nezměněném formátu včetně platné elektronické razítek pečeti).