GAČR 2020 duben EXPRO

GRANTOVÉ PROJEKTY EXCELENCE V ZÁKLADNÍM VÝZKUMU – EXPRO 2021 (GX)

Cílem této skupiny grantových projektů je vytvářet podmínky pro rozvoj excelentního výzkumu. Jedná se o projekt v základním výzkumu.

Vyústěním úspěšně řešeného projektu v rámci skupiny grantových projektů EXPRO bude projektový návrh do jedné z hlavních ERC výzev. V této skupině grantových projektů mohou být podporovány pouze projekty, které odůvodněně předpokládají dosažení vynikajících vědeckých výsledků mezinárodního významu s rozhodujícím podílem řešitelského týmu na jejich dosažení.

Uzavření soutěže a odeslání návrhu projektu: nově uzávěrka 4. 5. 2020

Na OPT nám prosím e-mailem nahlaste zájem podat projekt (jako řešitel i spoluřešitel) do 17. 4. 2020!

 

Do 17. 4. 2020 nahlásit na OPT zájemce o program.

Předpokládaná doba zahájení řešení EXPRO je 1. 1. 2021 a ukončení 31. 12. 2025.

Hodnoticí lhůta začíná dnem končí dnem 2. listopadu 2020.

 

Formuláře čestného prohlášení jsou odeslány Rektorátem.

 

Formuláře návrhu projektu jsou dostupné webových stránkách GA ČR na adrese https://www.gacr.cz/ v internetové on-line aplikaci vytvořené GA ČR k tomuto účelu (dále jen „aplikace“). Návrh projektu musí být vyplněn a konvertován do formátu PDF podle návodu obsaženého v aplikaci.

 

V návrhu projektu smí být uveden pouze jeden uchazeč a nejvýše jeden spoluuchazeč.

Navrhovatelem, tj. vedoucím řešitelského týmu, který se uchází o projekt EXPRO, může být jen pracovník působící v oblasti základního výzkumu, který prokazatelně dosahuje vynikajících vědeckých výsledků v mezinárodním měřítku. Pro podání návrhu je nutnou podmínkou, aby navrhovatel byl mezinárodně uznávanou vědeckou osobností a byl autorem (spoluautorem) recentních špičkových publikací s prokazatelným vysokým ohlasem v mezinárodní vědecké komunitě. Hodnotí se rovněž předchozí působení navrhovatele jako hlavního řešitele projektu, poskytnutého národním či nadnárodním poskytovatelem.

Speciální podmínky:

Jedna osoba se může v rámci soutěží EXPRO a JUNIOR STAR v daném kalendářním roce účastnit pouze jednoho projektu v roli navrhovatele a jednoho projektu v roli spolunavrhovatele.

Porušení této podmínky je důvodem pro vyřazení všech návrhů projektů, v nichž tato osoba vystupuje jako navrhovatel nebo spolunavrhovatel, z této veřejné soutěže.

Jedna osoba se může v daném roce podílet na řešení pouze jednoho projektu EXPRO (v roli řešitele nebo spoluřešitele).

Navrhovatel či spolunavrhovatel projektu EXPRO se dále může účastnit v daném kalendářním roce jako navrhovatel nebo spolunavrhovatel rovněž soutěže na podporu standardních projektů a mezinárodních bilaterálních projektů. V případě úspěchu ve více soutěžích vyhlašovaných GA ČR v daném roce se ovšem může podílet na řešení pouze projektu EXPRO, nebo pouze projektu JUNIOR STAR, nebo pouze standardního projektu (případně dvou standardních projektů, nebo standardního projektu a mezinárodního bilaterálního projektu), nebo pouze mezinárodního bilaterálního projektu (případně dvou mezinárodních bilaterálních projektů, nebo mezinárodního bilaterálního projektu a standardního projektu);

 

Míra podpory: 100% uznaných nákladů

Výše účelové podpory je maximálně 50 mil. Kč za celou dobu řešení.

 

Způsobilé náklady: str. 19-21 ZD

Osobní náklady: mzda, povinné zákonné odvody, sociální fond. Výše zákonných odvodů vč. sociálního fondu = 35,72 %.

Závazky vyplývající z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, které byly uzavřeny výhradně na řešení grantového projektu; výše dotace na tyto ostatní osobní náklady může činit maximálně 7 % celkové dotace na osobní náklady.

 

Pracovní kapacita na projektu (úvazek) je stanovena minimálně na 0,50 průměrného ročního úvazku pro osobu navrhovatele, spolunavrhovatele, pro každého odborného i dalšího odborného spolupracovníka. Tento požadavek se netýká technických a administrativních pracovníků, studentů bakalářského a magisterského studia. Nulová pracovní kapacita (úvazek) se nepřipouští. Nesplnění této podmínky je důvodem k vyřazení návrhu projektu z veřejné soutěže. Součet všech pracovních kapacit (úvazků) alokovaných na řešení všech projektů podporovaných GA ČR nesmí u jednoho zaměstnance přesáhnout 1,00.

Pro navrhovatele, spolunavrhovatele a odborné spolupracovníky se uvádí v návrhu projektu jméno a příjmení pracovníka, pro další odborné spolupracovníky se uvádí případně označení osoby jako studenta, resp. postdoktoranda, a dále pracovní kapacita (úvazek) a výše požadované dotace. Pro další spolupracovníky se uvádí pouze souhrnná pracovní kapacita (úvazek) a výše požadované dotace souhrnně.

 

Výše způsobilých osobních nákladů osob musí být stanovena v souladu s interními směrnicemi příjemce, resp. dalšího účastníka, nebo jiným prokazatelným způsobem, a současně musí odpovídat pracovní kapacitě (úvazku) vynaložené na řešení grantového projektu. Výše způsobilých osobních nákladů na VUT je omezena „Průměrnou hrubou mzdou v roce 2019“ – na vyžádání OPT bude přeposláno.

  • Odměna: není způsobilý náklad – s 19 ZD.
  • Náhrady z mezd: uznatelné náklady –  str. 19 ZD

Stipendia: ne

Investiční náklady – náklady na pořízení nebo odpisy dlouhodobého hmotného majetku, nesmí přesáhnout 20 % z dotace na celkové uznané náklady – str. 20 ZD

Věcné náklady:  materiální náklady, cestovné, náklady na ostatní služby a nemateriální náklady, patentové a licenční platby za výkon práv z průmyslového vlastnictví a doplňkové (režijní) náklady – str. 21

Režie: Výše poskytnuté dotace na doplňkové (režijní) náklady může činit maximálně 20 % z přímých nákladů (mimo investice) – str. 21 ZD

Nezpůsobilé náklady: např. DPH  (platí u příjemců, kteří jsou plátci této daně a kteří uplatňují její odpočet nebo odpočet její poměrné části); – str. 18 ZD

 

Způsob doručení návrhu:

Poskytovatel považuje za návrh projektu pouze takový návrh, který je vytvořen aplikací a zaslán prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS) do datové schránky GAČR s identifikátorem „ntq92qs“. Návrh projektu bude po finalizaci aplikací opatřen elektronickou pečetí, takže již nesmí být nijak upravován.

Přílohy musí být vkládány do aplikace ve formátu PDF. Datovou schránkou se doručuje pouze návrh projektu vygenerovaný aplikací bez příloh, jako soubor ve formátu PDF, obsahující návrh projektu označený vodotiskem FINAL, jehož název obsahuje znaky „_CZ_f.pdf“. Odeslání datovou schránkou  zajistí OPT.

Identifikátor datové schránky poskytovatele je „ntq92qs“. Dodávka prostřednictvím datové schránky bude označena v poli „Věc“ textem „EXPRO“.

 

web odkazy: 

https://gacr.cz/zadavaci-dokumentace/

GRIS, aplikace přihlášky https://cas.gris.cz/cas/login?service=https%3A%2F%2Fwww.gris.cz%2Fapex%2Ff%3Fp%3D103

prezentace – praktické informace EXPRO: zde

 

INFO OPT: konzultuje Mgr. Štěpánová

Důležité termíny:

nejpozději do 27. 4. 2020:

  • projekt vložen do Apollo; výběr programu financování GAČR; 
  • vyplněno označení projektu v Apollo (číslo generované z GRISu)
  • v části Programy financování vyplněna všechna relevantní pole
  • v Projektové složce vložen draft návrhu projektu v pdf včetně financí za celý projekt a za VUT (export z GRISu)
  • po kontrole ze strany OPT možno dát do schvalovacího procesu (šedá lišta dole: „změnit stav“)
  • nejpozději do 4. 5. 2020 do 11:00 hod: na kontakty OPT zaslat finální návrh projektu v pdf (obsahuje znaky „_CZ_f.pdf) v předepsaném, tj. nezměněném formátu včetně platné elektronické razítek pečeti).