• VÝZVA K NAVRÁCENÍ NESPOTŘEBOVANÝCH, V ROCE 2021 POSKYTNUTÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ DO 31. 12. 2021, V PROGRAMECH MOBILITY, INTER-EXCELLENCE

V případě, že jste doposud nevyčerpali v plné výši přidělené finanční prostředky na projekt z dotace poskytnuté v roce 2021 a již nyní s určitostí víte, že tyto prostředky nedočerpáte, zašlete vratku v doporučeném termínu do 15. 12. 2021, nejpozději však do 31. 12. 2021 na výdajový účet MŠMT č. ú. 821001/0710.

Avízo o vratce, prosím, zašlete e-mailem na paní Ing. Hanu Lukavcovou (hana.lukavcova@msmt.cz) a zároveň na e-mail aviza@msmt.cz. V avízu musí být vrácené prostředky označeny – z jakého programu nebyly dočerpány (např. INTER-EXCELLENCE, I-VECTOR) a kód projektu (např. LTV19007).

Náležitosti avíza:

 • název příjemce
 • kód projektu
 • částka vratky
 • druh vratky (nespotřebované prostředky roku 2021)

https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-navraceni-nespotrebovanych-v-roce-2021-poskytnutych

Navrácení prostředků konzultujte s EO FAST, pokud jste doposud neřešili.

 

• TA ČR – informace pro uchazeče / příjemce podpory: UPOZORNĚNÍ – Blíží se termín (10. 11. 2021) pro případné podání žádosti o změnu rozpočtu. Přijaté žádosti po tomto termínu nebudou schváleny, a to z důvodu pozdního podání.

Dotazy prosím směřujte na HelpDesk TA ČR.

 

• Termín pro nahlášení změn na projektech specifického výzkumu 2021 na FAST je do 10.11.2021. Žádost na předepsaném formuláři předejte na OPT p. Ing. Mileně Reinsch-Staffové.

 

• Mezinárodní výzva Partnerství pro biodiverzitu Call 2021: Supporting the protection of biodiversity and ecosystems across land and sea na podporu výzkumu v oblasti biodiverzity a ochrany ekosystémů byla vyhlášena 1.10.2021, soutěžní lhůta pro pre-proposal končí 30. 11. 2021 v 15.00.

Bližší informace naleznete zdestručný výtah informací o výzvě připravený OPP zde.

Čestné prohlášení o způsobilosti nebude v této výzvě zasláno centrálně, protože se musí zasílat datovou zprávou spolu s ostatními povinnými přílohami za každý projekt zvlášť.

Program financování v Apollu bude založen v případě nahlášení zájemců o tuto výzvu, z tohoto důvodu Vás prosíme o nahlášení možných zájemců na OPP p. Ing. Martině Legátové (legatova@vutbr.cz) a na OPT (stepanova@vutbr.cz, kopie: vavreckova.e@vutbr.cz) nejpozději do 15.11.2021

 

• Nová výzva MŠMT K PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PODPORU VĚDECKÝCH VÝMĚN MEZI ČR A USA v letech 2022-26 (Fullbright). Více informací naleznete zde.

 

• Hlavní pracovní program Horizont Evropa na období 2021-2022 byl přijat Evropskou Komisí. Více informací naleznete zde.

 

• TC AV ČR upozorňuje v rámci programu Horizont Evropa na plánované termíny výzvy Widening a ERA 2021 – 2022, dále výzvu ERCEA pro zájemce, kteří se chtějí stát vyslanými národními experty (seconded national experts) a výzvy EIT Urban Mobility. Více informací naleznete zde na stránkách TC AV ČR nebo na webu OPT zde.

 

• Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v roce 2021: možnost předložit návrhy na udělení ceny končí dne 30. září 2021 do 16:00 hodin. Návrh předkládá statutární orgán nebo zástupce příjemce podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací poskytnuté MŠMT zasláním elektronických dokumentů prostřednictvím datové schránky MŠMT vidaawt. Návrh se zasílá na vyplněném formuláři včetně dvou odborných posudků ve formátu PDF s platným elektronickým podpisem a s využitím konverze dokumentů v listinné podobě do dokumentů obsažených v datové zprávě nebo datovém souboru způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a připojením doložky o provedení konverze kontaktním místem Czech POINT. Návrhy budou považovány za doručené ve stanovené lhůtě přijetím elektronických dokumentů zobrazením data a časového údaje v datové schránce MŠMT.

Podrobné informace naleznete na stránkách MŠMT zde.

V případě zájmu o podání návrhu prosíme o dodání podkladů na OPT nejpozději do 24.9.2021 do 12 hod.!

 

• 2. výzva Asistence v rámci projektu Smart akcelerátor v Jihomoravském kraji

JMK vyhlásil novou soutěž, která formou dotace umožní příjemcům zajistit podmínky pro kvalitní přípravu strategických projektů.

Termín pro příjem žádostí je od 9. 7. 2021 do 2. 8. 2021

Částka pro jeden projekt se pohybuje v rozmezí 250 000,- až 800 000,- Kč

Délka realizace 3 – 12 měsíců

Spolufinancování je v minimální výši 20% z požadované částky.

Projekty musí být ukončeny nejpozději do 30.06.2022.

Podporované aktivity:

 • Projekty, které cílí na zvýšení kvality, relevance a problémové orientace výzkumu, včetně posílení  mezinárodní atraktivity, rozvoje dlouhodobé partnerské spolupráce s firmami.
 • Projekty, které cílí na zlepšení vzdělávání a přípravu talentů, včetně podpory podnikavosti, vytváření podmínek pro vznik spin-off firem, vzdělávání adresujícího výzvy současného světa s vazbou na studia oborů, u nichž existuje současně vysoká poptávka a dostatečná odborná kvalita vysokoškolského pracoviště, a dále popularizace vědy, techniky a digitální gramotnosti

Více informací naleznete zde.

Kontakt: Mgr. Tereza Stodolová, stodolova@vutbr.cz

Pokud plánujete podávat projekt, informujte prosím OPT nejpozději do 28.6.2021.

 

• Cena Františka Běhounka 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje 10. ročník soutěže o Cenu Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy a šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru (ERA). Více zde.

 

• VYHLÁŠENÍ 3. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O ÚČELOVOU PODPORU MZ NA LÉTA 2022 – 2025 – více informací naleznete zde.

 

• Soutěž Česká hlava pro české vědce, konstruktéry a nadané studenty vysokých škol: v rámci této soutěže vítězní laureáti získávají finanční odměnu v celkové výši 1 450 000,- Kč. O laureátech rozhoduje na základě nominací nezávislá porota složená ze zástupců vysokých škol, Akademie věd a odborníků z praxe. Ceny jsou vítězům předávány na slavnostním galavečeru, který přenáší ČT v hlavním vysílacím čase.

Ceny jsou vyhlášeny v těchto kategoriích:

 1. Národní cena vlády Česká hlava za celoživotní přínos vědeckému oboru, finanční odměna 1 000 000 Kč.
 2. Cena Invence za objev v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu či technologickou inovaci s přihlédnutím k perspektivám využitelnosti v praxi, finanční odměna 250 000 Kč.
 3. Cena Industrie za nejvýraznější technologickou nebo výrobkovou inovaci učiněnou na území ČR v posledních několika letech.
 4. Cena Doctorandus za technické vědy za nejlepší práci studenta doktorandského studijního programu v oblasti technických věd, finanční odměna 50 000 Kč.
 5. Cena Doctorandus za přírodní vědy za nejlepší práci studenta doktorandského studijního programu v oblasti přírodních věd, finanční odměna 50 000 Kč.
 6. Cena Lorem za zdravotnictví za počin z oblasti zdravotnictví, lékařské péče, farmacie a oborů zabývajících se lidským zdravím, či za původní léčebný postup, finanční odměna 100 000 Kč.

Nominaci může podat jakákoli právnická či fyzická osoba a k jejímu podání není nutný souhlas zaměstnavatelePříjem nominací byl právě zahájen a návrhy prací můžete zasílat do 30. června 2021.

Bližší informace naleznete v PŘÍLOZE  a na webových stránkách www.ceskahlava.cz. V případě dotazů se neváhejte obrátit na e-mail vaclav.marek@ceskahlava.cz.

 

• On-line seminář pro instituce k podpoře žadatelů ve výzvách ERC pořádá Technologické centrum AV ČR a Expertní skupina na podporu žadatelů ve výzvách ERC dne 17. června v 14:00-16:00. Více informací naleznete zde.

 

• NORSKÉ FONDY – nové výzvy:

 • Výzva č. 3B – Trondheim“: dotační výzva z programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu se zaměřuje na ochranu jakosti vod České republiky a snižování znečištění povrchových vod mikropolutanty. Příjem žádostí: 8.4.2021 – 11.6.2021. Bližší informace naleznete zde.
 • Výzva č. 1 – „Rago“: výzva je zaměřena předkládání projektových záměrů týkajících se vědecko-výzkumných projektů, inovativních projektů a přenosu příkladů dobré praxe do podmínek ochrany životního prostředí v České republice. Příjem žádostí: 8.4.2021 – 11.6.2021. Bližší informace naleznete zde.

Zájem o podání přihlášky do výše uvedených výzev nahlaste do 21.5. na OPT Mgr. Zitě Štěpánovéstepanova@vutbr.cz.

 

• Informační den k Akci Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships (MSCA PF) v novém rámcovém programu Horizont Evropa se bude konat on-line dne 21. května 2021 od 9 do 13 hod. Více informací o akci se dozvíte na webu TC AV ČR zde a v draftu programu Info Day on MSCA PF_Programme_DRAFT.

 

• Akce Horizon Europa – Matchmaking Event, jejímž pořadatelem je mimo jiné i ERRIN (European Regions Research and Innovation Network), proběhne 31. května – 1. června a 3. – 4. června 2021 (došlo ke změně původního termínu). Pro aktuální informace doporučujeme sledovat tuto stránku. Všechny potřebné informace se dočtete zde.

 

• Webinář „Úspěšný návrh Horizon Europe: Vědeckotechnická excelence je klíčová, ale nezapomeňte na ostatní aspekty“ proběhne 21. dubna od 10:00. Tento webinář je již druhým v pořadí, který se zabývá problematikou Horizontu Evropa, první webinář si můžete pustit zde.

Více informací a registrace na webinář je k dispozici zde.

 

• Odbor projektové podpory ve spolupráci s Ústřední knihovnou VUT pořádají na jaře 2021 sérii tří webinářů k problematice Open Science, která se uplatňuje jak v mezinárodních projektech, tak i v prostředí české vědy. Rádi bychom Vás pozvali k jejich sledování. Připravena jsou tato témata:

 1. Co je Open Science dubna 2021, 10:00 – 12:00
 2. Jak na Open Science dubna 2021, 10:00 – 12:00
 3. Právní stránka výzkumných dat 28. dubna 2021, 10:00 – 12:00

Více informací a odkaz na registrační formulář najdete v přiložené pozvánce.

 

• FINANČNÍ ASPEKTY PROGRAMU HORIZONT EVROPA  – on-line seminář pořádaný TC AV ČR se bude konat 24. března 2021. Cílem semináře je seznámit účastníky s novinkami ve finančních pravidlech oproti předchozímu programu Horizont 2020. Účastníci budou moci během semináře pokládat otázky a komunikovat prostřednictvím aplikace sli.do.

Předpokládaný čas semináře je 9-13 h. Program a odkaz na sledování bude s předstihem zaslán registrovaným zájemcům. Registrace: https://geform.tc.cz/fin_aspekty_horizontu_evropa

 

• GAČR vyhlašuje nové výzvy grantových soutěží pro rok 2022, které naleznete ZDE.

OPT pro Vás připravilo podklady, viz Projektové výzvy – GAČR.

 

• Čtvrtá veřejná soutěž Programu THÉTA byla vyhlášena dne 10. února 2021. TA ČR nyní zveřejnil prioritní výzkumné cíle pro 4. veřejnou soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA. Více informací naleznete ZDE.

 

• Ministerstvo vnitra vyhlásilo 17. března 2021 dvě veřejné soutěže, a to v rámci Programu IMPAKT a nového Programu SECTECH. Přínosem obou veřejných soutěží je především zvýšení technologické a technické úrovně složek Integrovaného záchranného systému ČR. Více informací naleznete zde.

 

• Webinář „Úspěšný návrh Horizon Europe: Vědeckotechnická excelence je klíčová, ale nezapomeňte na ostatní aspekty“ proběhne 21. dubna od 10:00. Tento webinář je již druhým v pořadí, který se zabývá problematikou Horizontu Evropa, první webinář si můžete pustit zde.

Více informací a registrace na webinář je k dispozici zde.

 

• Výběrové řízení na pozice národních expertů v EK – duben 2021: Evropská komise v dubnu vypsala výběrová řízení na pozice pro národní experty. Procedura nominace národního experta je neměnná – vysílající organizace předkládá kandidaturu na PV-EU. Po schválení kandidáta se předá CV na Generální ředitelství pro lidské zdroje. Pokud kandidát postoupí do užšího výběru, následuje příprava na pohovor a lobbing. Detailní popis pozic naleznete v zazipovaném souboru zde.

 

• Zveme Vás na seminář Využití výsledků v TAČR a v jiných programech, který je pořádán v rámci projektu KInG (CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016948) z OP VVV.

Blíže k tématu: nastavení pravidel při využití výsledků, duševní vlastnictví, smlouva, komerční využití, stanovení kompenzace aj. Lektorem bude JUDr. Tomáš Kubeša, Ph.D. z TT Rektorátu. Termín: 2. března 2021 ve 13:30, přes platformu MS TEAMS.
Svůj zájem nahlaste na mail do 1.3. do 12 hodin: stepanova@vutbr.cz a vavreckova.e@vutbr.cz 
Link na seminář pošleme předem přihlášeným účastníkům.

 

• FINANČNÍ ASPEKTY PROGRAMU HORIZONT EVROPA  – celodenní on-line seminář pořádaný TC AV ČR se bude konat 24. března 2021. Oficiální pozvánka, program i registrace budou zveřejněny v únoru.

 

• 15. ročník talentového programu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě – projektu na podporu již etablovaných i mladých vědkyň. Přihlášky je možné podávat od 7. 12. 2020 do 28. 2. 2021. Více informací naleznete zde.

 

• Online zimní škola Centra pro evropská politická studia CEPS – údaje pro sledování chudoby a zranitelných míst v Evropě bude probíhat prostřednictvím MS TEAMS od středy 24. 2. 2021, 9:30 do pátku 26. 2. 2021, 14:00.

Tato škola se zaměřuje na pokročilé postgraduální studenty, začínající výzkumné pracovníky, studenty doktorského studia a tvůrce politik.

Skupina CEPS bude tuto zimní školu hostit ve spolupráci s předními odborníky v oboru a tvůrci politik, jež provedou účastníky různými tématy prostřednictvím hlavních projevů, přednášek, praktických workshopů o konkrétních případových studiích a vizualizace. Účastníkům poskytne příležitost zabývat se údaji o různých aspektech chudoby a představit vlastní výzkum během online prezentace

Škola poskytne přehled o:

 • dostupnosti údajů na úrovni EU pro sledování chudoby, zranitelnosti a životní úrovně,
 • způsobu, jakým tyto údaje jsou a mohou být použity pro výzkum a politiku, a
 • hlavních poznatcích probíhajícího výzkumu.

.Projekt získal financování z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 730998.

Registrace do 17.1.2021 ! – více informací zde 

 

• AKTUÁLNÍ INFORMACE K PODÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV V PROJEKTECH TAČR

Dle směrnice 12 TAČR platí metodika Zpracování zprávy a odeslání potvrzení elektronického podání zprávy:

Hlavní příjemce v ISTA vyplní zprávu (formulář F-059 nebo formulář F-060), odešle zprávu a vygeneruje potvrzení elektronického podání zprávy do ISTA formulář F-196), které odešle prostřednictvím své datové schránky do datové schránky poskytovatele. Po finálním odeslání zprávy v ISTA hlavním příjemcem se zpravodaji projektu automaticky v ISTA spustí aplikace pro vypracování stanoviska zpravodaje k této zprávě.

Termíny odevzdání zpráv a potvrzení elektronického podání zprávy jsou (nestanoví-li poskytovatel jinak):

Průběžná zpráva – 30.1. následujícího roku po sledovaném období
Závěrečná zpráva – 30 kalendářních dnů ode dne ukončení řešení projektu
Mimořádná zpráva – termín je určen v požadavku poskytovatele na podání mimořádné zprávy
Zpráva o implementaci výsledku – do 31.7. následujícího roku po konci sledovaného období

V případě, že VUT je hlavní příjemce, prosím Potvrzení elektronického podání zprávy do ISTA posílejte na OPT mailem na: stepanova@vutbr.cz, kopie: m.staffova@fce.vutbr.cz nejpozději do 29.1.2021 do 10 hod.

Zajistíme odeslání na TAČR.

 

• AKTUÁLNÍ INFORMACE PODÁNÍ DÍLČÍCH (FINANČNÍCH) A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV ZA ROK 2020 V PROJEKTECH GAČR

V aplikaci pro podávání a správu grantových projektů (GRIS) byly zpřístupněny formuláře dílčích a závěrečných zpráv.

Termín pro odevzdání dílčích zpráv je 18. 1. 2021.
Termín pro odevzdání závěrečných zpráv je 1. 2. 2021.
Termín pro odevzdání dílčích finančních zpráv pro granty EXPRO je 1. 2. 2021.

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na pracovníky našeho Helpdesku GA ČR:
telefonicky v úředních hodinách na tel. č. 227 088 841
Po – Čt: 9 – 16:00
Pá: 9 – 15:00

písemně (info@gacr.cz – pro všeobecné dotazy) / (kontakty@gacr.cz – pro hesla, založení nových účtů v GRIS a změny osob a institucí)

 

• 2. mezinárodní vědeckotechnická konference „Critical Infrastructure of Cities 2021“ se uskuteční ve dnech  6 – 8. 10. 2021 v hotelu „Perła Południa“ ve městě Rytro v Polsku. Abstrakty článků je třeba předložit do 15. 1. 2021. Pozvánku s informacemi pro autory příspěvků a k důležitým termínům a naleznete v následujícím odkazu.

 

• Webinář „Výjezdy vědců a akademiků do ciziny z pohledu pracovního práva, sociálního zabezpečení a daní z příjmů“ se uskuteční v pondělí 23.11.2020 od 9:30 do 11:00 hodin. Pozvánku s uvedením odkazu pro registraci a online připojení naleznete zde.

 

• Dle Všeobecných podmínek TAČR a podmínek jiných poskytovatelů musí být nejpozději před ukončením realizace projektu poskytovateli předložena smlouva o využití výsledků uzavřená s uživatelem výsledků.

Pro TAČR od verze 4 VP platí, že SoVV má být předložena spolu se závěrečnou zprávou projektu.

Prosíme o včasnou přípravu těchto smluv a včasnou konzultaci na Odboru transferu technologií Rektorátu. Vzor smlouvy Vám bude zaslán na vyžádání u OPT.