• Webinář Cíle a příležitosti Nového evropského Bauhausu proběhne online v anglickém jazyce dne 25. října 2022. Nový evropský Bauhaus je kreativní a interdisciplinární iniciativa, která otevírá dialog mezi mnoha zúčastněnými stranami jako jsou kreativní sektory, vědecké komunity a univerzity, neziskový sektor, města a regionální samosprávy a mnoho dalších. Cílem akce je otevřít tento dialog na úrovni České republiky a českým stakeholderům blíže představit iniciativu Nového evropského Bauhausu – její roli, cíle a příležitosti a zároveň podnítit diskuzi na toto téma, která povede k výměně osvědčených postupů a budoucí spolupráci mezi zúčastněnými stranami. Registrovat se můžete vyplněním tohoto  formuláře nejpozději do 24. října 2022.

• Seminář Společenskovědní výzkum pomocníkem v expanzi k průmyslu/Kde končí výzkum a začíná aplikace pořádaný TA ČR se koná se koná v rámci doprovodného programu MSV 2022 5. října 2022 13:40 – 14:20, v pavilonu P na BVV Brno. Bližší informace a odkaz na registraci naleznete zde.

• Možnost zapojení se do projektů HORIZON EUROPE ve výzvě Hop-onOproti jiným výzvám otevíraným v HE se do běžících projektů mohou připojit partneři z tzv. widening countries, tedy i z ČR. Na webu TC AV ČR je dostupná informace o tom, které z běžících úspěšných projektů této výzvy nemají widening partnera. Možnost se týká konsorcií z výzev Pilíře 2 a EIC Pathfinder Pilíře 3. Pro více informací je možné se obrátit na paní Vlkovou z TC AV ČR, email: vlkovam@tc.cz.

V případě zájmu je možno využít významnou bezplatnou podporu projektům financovaným ve 2. pilíři programu Horizont Evropa nebo programů EIC Pathfinder v nově otevřené výzvě nástroje „Horizont Evropa Hop-On Facility“ prostřednictvím projektu FIT-4-NMP, jehož je TC AV ČR členem. Celá informace je uveřejněna zde.

• AKTION ČR-Rakousko: Webinář pro zájemce o stipendijní pobyt v Rakousku 

Pokud plánujete v zimním semestru 2022/2023 vyjet na stipendijní pobyt do Rakouska, přihlaste se na webinář programu AKTION ČR – Rakousko, který se uskuteční on-line 17. února od 15:00 do 16:00 hod.

Termín pro podání žádosti o stipendium je 15. března. 

Dozvíte se, jak podat žádost o stipendium a jaké jsou podmínky udělení stipendia.

Můžete se také těšit na příklad dobré praxe!

Webinář je určen pro studenty magisterských a doktorandských studijních programů veřejných vysokých škol, akademické pracovníky a zaměstnance zahraničních oddělení.

Registrační formulář prosím vyplňte nejpozději do 15. února.

 

• AKTION ČR-Rakousko: Webinář pro zájemce o projektovou spolupráci 

Pokud byste rádi v rámci programu AKTION ČR – Rakousko realizovali společný projekt, přihlaste se na webinář, který se uskuteční on-line 24. února od 15:00 do 16:00 hod.

Termín pro podávání návrhů projektů je 15. dubna (pro období 1. července 2022 do 31. prosince 2022).

Dozvíte se, jak podat žádost a jaké podmínky má splňovat návrh projektu.

Můžete se také těšit na příklad dobré praxe!

Webinář je určen pro akademické pracovníky a zaměstnance zahraničních oddělení veřejných vysokých škol.

Registrační formulář prosím vyplňte nejpozději do 22. února.

• Webinář TA ČR ke 2. veřejné soutěži NCK se uskuteční v úterý 18. ledna 2022 od 10 hodin. V rámci webináře budou uchazeči podrobně seznámeni především se zaměřením a podmínkami 2. veřejné soutěže programu NCK, která byla vyhlášena dne 15. prosince 2021, a se strukturou návrhu projektu. Uchazečům budou sděleny informace, které jim pomohou při vyplňování návrhu projektu a jeho podání do veřejné soutěže. V případě zájmu o účast na webináři vyplňte prosím registrační formulář.

• POKYNY K VYPRACOVÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH/ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PRO PROJEKTY MOBILIT (8J)

naleznete na webu MŠMT: https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/pokyny-k-vypracovani-prubeznych-zaverecnych-zprav-pro-1

termín: 30. 1. 2022 nebo termín stanovený příslušným rozhodnutím

Vyplněný formulář podepíše řešitel a následně dodá na OPT společně s vyplněnou a podepsanou průvodkou.

• POKYNY K VYPRACOVÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH/ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PRO PROJEKTY INTER-EXCELLENCE, INFORMACE K VYPRACOVÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV (PEZ/ZAZ)

naleznete na webu MŠMT: https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/program-inter-excellence-informace-k-vypracovani-prubeznych

termín: 30.1.2022

 

• TAČR – DŮLEŽITÉ TERMÍNY V ROCE 2022 – PODÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV 

Průběžná zpráva – 30.1. následujícího roku po sledovaném období
Závěrečná zpráva – 30 kalendářních dnů ode dne ukončení řešení projektu
Mimořádná zpráva – termín je určen v požadavku poskytovatele na podání mimořádné zprávy
Zpráva o implementaci výsledku – do 31.7. následujícího roku po konci sledovaného období

V případě, že VUT je hlavní příjemce, posílejte prosím Potvrzení elektronického podání zprávy do ISTA na OPT mailem na: stepanova@vutbr.cz, kopie: m.staffova@fce.vutbr.cz, vavreckova.e@vutbr.cz nejpozději do 28. 1. 2022 do 10 hod.

Zajistíme odeslání Potvrzení do datové schránky TAČR.

 

• GAČR – DŮLEŽITÉ TERMÍNY V ROCE 2022 – PODÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV 

Odevzdání dílčích zpráv za rok 2021: 17. 1. 2022
Odevzdání závěrečných zpráv: 31. 1. 2022
Odevzdání dílčích zpráv za rok 2021 pro projekty EXPRO a JUNIOR STAR: 31. 1. 2022
Odevzdání průběžných odborných zpráv pro projekty EXPRO: 31. 1. 2022

O zpřístupnění formulářů v aplikaci pro podávání a správu grantových projektů (GRIS) budou řešitelé informováni e-mailem a rovněž na webu GA ČR.

Způsob podání bude upřesněn dle instrukcí z GAČRu.