• POKYNY K VYPRACOVÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH/ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PRO PROJEKTY MOBILIT (8J)

naleznete na webu MŠMT: https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/pokyny-k-vypracovani-prubeznych-zaverecnych-zprav-pro-1

termín: 30. 1. 2022 nebo termín stanovený příslušným rozhodnutím

Vyplněný formulář podepíše řešitel a následně dodá na OPT společně s vyplněnou a podepsanou průvodkou.

• POKYNY K VYPRACOVÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH/ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PRO PROJEKTY INTER-EXCELLENCE, INFORMACE K VYPRACOVÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV (PEZ/ZAZ)

naleznete na webu MŠMT: https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/program-inter-excellence-informace-k-vypracovani-prubeznych

termín: 30.1.2022

 

• TAČR – DŮLEŽITÉ TERMÍNY V ROCE 2022 – PODÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV 

Průběžná zpráva – 30.1. následujícího roku po sledovaném období
Závěrečná zpráva – 30 kalendářních dnů ode dne ukončení řešení projektu
Mimořádná zpráva – termín je určen v požadavku poskytovatele na podání mimořádné zprávy
Zpráva o implementaci výsledku – do 31.7. následujícího roku po konci sledovaného období

V případě, že VUT je hlavní příjemce, posílejte prosím Potvrzení elektronického podání zprávy do ISTA na OPT mailem na: stepanova@vutbr.cz, kopie: m.staffova@fce.vutbr.cz, vavreckova.e@vutbr.cz nejpozději do 28. 1. 2022 do 10 hod.

Zajistíme odeslání Potvrzení do datové schránky TAČR.

 

• GAČR – DŮLEŽITÉ TERMÍNY V ROCE 2022 – PODÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV 

Odevzdání dílčích zpráv za rok 2021: 17. 1. 2022
Odevzdání závěrečných zpráv: 31. 1. 2022
Odevzdání dílčích zpráv za rok 2021 pro projekty EXPRO a JUNIOR STAR: 31. 1. 2022
Odevzdání průběžných odborných zpráv pro projekty EXPRO: 31. 1. 2022

O zpřístupnění formulářů v aplikaci pro podávání a správu grantových projektů (GRIS) budou řešitelé informováni e-mailem a rovněž na webu GA ČR.

Způsob podání bude upřesněn dle instrukcí z GAČRu.